Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Математически основи на компютърната графика    English
Факултет по математика и информатика - Математически основи на компютърната графика
 Лектори  гл. ас. д-р Ива Докузова
Анотация
Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.
Съдържание
  1. Преобразувания точки и прави в равнината. Основни преобразувания – ротация, симетрия, изменение на мащаба (мащабиране). (4 часа)
  2. Транслация в равнината. Използване на хомогенни координати за преобразувания в равнината. Матрично представяне на преобразувания в равнината. Композиция от преобразувания в равнината. (4 часа)
  3. Обобщена матрицата на преобразуванията в пространството. Изменение на мащаба. Ротация около координатните оси. Симетрия и транслация. Ротация около произволна ос в пространството. (4 часа)
  4. Афинна и перспективна геометрия. Описание в матрична форма на ортографски проекции. (4 часа)
  5. Описание в матрична форма на аксонометрични проекции, перспективни преобразувания и стереографски проекции. (2 часа)
  6. Точка, вектор, права и равнина. Операции с вектори. Взаимни положения на точки, прави и равнини. (4 часа)
  7. Непараметрично и параметрично задаване на линии. Уравнения на равнинни линии. (2 часа)
  8. Начини за построяване на повърхнини. Аналитично задаване на повърхнини от 2. степен. Параметрични уравнения на повърхнини 2. степен. (4 часа)
  9. Изчислителни модели за решаване на геометрични задачи.  Прости геометрични операции. Сечение на прав кръгов конус със сфера. (4 часа)
  10. Сечение на хиперболичен параболоид със сфера. Определяне на пресечна точка на права и ротационна равнина. Сечение на конус и тор. (4 часа)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ