Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Междинни учебни планове Характеристики Информатика 2013-2014 г.    English
Факултет по математика и информатика - Информатика 2013-2014 г.
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«ИНФОРМАТИКА»

 

Специалността „Информатика” е от областта на висше образование 4. Природни науки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.6. Информатика и компютърни на­у­ки. Обу­­чението по специалността за об­ра­зо­ва­телно-квалификационна сте­пен „Бака­ла­вър” има ре­дов­на и задочна форма с продължителност 4 години. За­­­вършилите ба­ка­лав­ри по тази специалност при­­до­би­­ват про­фесионална квалификация „Информатик“.

Обща характеристика на специалността. Специалността е както с теоретична, така и с при­ложна насоченост. Тя осигурява базова широкопрофилна подготовка по информатика чрез за­дъл­жи­телните фундаментални дисциплини, включени в учебния план. С избираемите дисциплини сту­ден­тите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в информатиката, а с факултативните дис­циплини могат да изучават специализирани курсове в областта на математиката, икономиката, биз­не­са, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. Завършилите специалността при­тежават базови математически познания, необходими на професионалните информатици в об­ласт­та на линейна алгебра, алгебрични структури, геометрия, математически анализ, диференциални урав­не­ния, вероятности, приложна статистика, дискретна математика, числени методи, моделиране. Те имат задълбочени познания върху основите на информационните процеси и модели, съвременната ком­пютърна техника, анализа и прилагането на програмни и информационни технологии, проблемите на информационното обслужване, съвременните методи и системи за проектиране, разработване и внед­ряване на програмни продукти. Освен необходимите научни познания, учебният план предвижда при­добиване на основните за професионалните информатици технически умения. В процеса на обу­че­ние те са придобили и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене на необходима ин­фор­мация в литературни източници и в Интернет, мултимедийно презентиране на различни проекти, док­лади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната спе­ци­ал­ност.

Компетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бака­ла­вър­ска­­та сте­пен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва задълбочени познания върху основите на информационните процеси, модели и сис­теми, съвременната компютърна техника, анализа и прилагането на програмни и ин­фор­ма­ционни технологии;
 • да внедрява и използва програмни продукти и информационни системи в различни области на човешката дейност;
 • да прилага най-новите информационни технологии в различни сфери от обществения жи­вот;
 • да използва математическия апарат за създаване на формални модели в раз­лич­ни пред­мет­ни области;
 • да моделира, проектира и създава софтуерни приложения.

Наред с математическата и дигитална компетентности характерни за професионалното нап­рав­ление, всеки дипломиран информатик тряб­ва да е придобил и следните ключови умения и ком­пе­тен­тности:

 • Способност за логическо мислене и математическо моделиране.
 • Способност за работа в екип.
 • Способност за самостоятелно търсене на информация и натрупване на допълнителни знания.
 • Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.
 • Познания за специфични програмни езици или софтуер.
 • Умения за създаване на софтуерни приложения.
 • Умения за професионална комуникация на английски език.

 

Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да прилагат знанията си в различни области на човешката дейност. Бакалаврите по информатика се реализират като спе­ци­а­лис­ти в компютърни и софтуерни фирми, научни организации, банки, застрахователни дружества и дру­ги, където проектират, създават, оценяват и внедряват различните софтуерни системи, обучават пот­ребителите на такива системи и прилагат информационните технологии в различни области на чо­веш­ката практика. След завършване и на магистърска степен те имат възможност да продължат обу­чението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­ва­те­ли и научни работници във висши училища и научни институти.

Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени параметрите, га­ран­­ти­ращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на допълнителна професионална ква­лификация „Учител по математика”, „Учител по информатика и информационни технологии”; при­добиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна сте­пен; преминаване от обу­че­ние в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуж­де­стран­ни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго вис­ше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на сту­дентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета по математика и информатика е въз основа само на конкурсната оценка (т. е. балът съв­па­да с конкурсната оценка). За конкурсна оценка се зачита всяка от следните оценки (при наличие на повече от една се взема максималната): а) от конкурсен изпит по математика; б) от конкурсен из­пит по информатика; в) от положена матура по математика; г) от националния кръг на олим­пи­а­ди­те по математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, фор­ми­рана по следния начин: над 70% от точките на дванадесетия – 6; над 66% от точките на два­на­де­се­тия – 5,90; над 62 % от точките на дванадесетия – 5,80; над 58 % от точките на дванадесетия – 5,70; над 54 % от точките на дванадесетия – 5,60; над 50 % от точките на дванадесетия – 5,50; д) от ре­гионални състезания на зрелостници (организирани съвместно с ФМИ) по математика, ин­фор­ма­тика, информационни технологии, математическа лингвистика, формирана по следния начин: І награда – 6; награда – 5,80; IІІ награда – 5,60.

Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в про­­грамите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация при­съства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на факултета.

 

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ