Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2014 година Протокол № 9 / 24.06.2014    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 9 / 24.06.2014

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 9-2013/2014 г.


Днес, 24.06.2014 г. (вторник) от 11.00 ч.  в каб. 345 се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстват: проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Марта Теофилова и Надя Милева.
Отсъстват: няма отсъстващи.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
2. Разни.

Проф. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение, да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1):
Председателят на Комисията проф. д-р Коста Гъров обяви, че са получени документите общо на 2-ма преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.
Проф. д-р К. Гъров съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика.
Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:
1.  Ас. Иванка Андреева Николова (от катедра "Математически анализ") – 11:00 ч.
2. Ас. Слав Иванов Чолаков (от катедра "Математически анализ") – 11:15 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. Ас. Слав Чолаков е вече в процедура за придобиване на ОНС "Доктор", а ас. Иванка Николова има готовност и в най-скоро време ще стартира нейната процедура за придобиване на ОНС "Доктор".

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

 

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 Име, презиме, фамилия

 Оценки по видове дейности

 

Препоръки

 Учебна

 Научна

Администра­тивна

 Обща

 1

Ас. Иванка  Андреева Николова

положителна

положителна

положителна

положителна

Атестираният да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” и евентуално придобиване на научното звание „главен асистент”.

 2

 Ас. Слав Иванов Чолаков

положителна

положителна

положителна

положителна

Атестираният да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” и евентуално придобиване на научното звание „главен асистент”.

 

ПО ТОЧКА 2:
Проф. д-р Коста Гъров съобщи, че за тази учебна година няма други преподаватели и служители от ФМИ за атестиране.

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Коста Гъров, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Заседанието бе закрито в 12:00 часа.

 

КОМИСИЯ:
Подпис: ................................

1. ПРОФ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ
Председател на ФКА на ФМИ
Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р АННА МАЛИНОВА
    Член на ФКА на ФМИ 
Подпис: .....................................

3. ДОЦ. Д-Р МАРТА ТЕОФИЛОВА
Член на ФКА на ФМИ
Подпис: ......................................

НАДЯ МИЛЕВА
Секретар на ФКА на ФМИ

24.06.2014 г.
гр. Пловдив                

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ