Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми една година Обучение по информационни технологии в началното училище - старо    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по информационни технологии в началното училище - старо
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 29 / 20.12.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Форма на обучение: ЗАДОЧНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИИТ:
  (проф. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 27 / 11.12.2013

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                            
Есенен триместър

120

70

7

0

0

70

7

410

540

18

  

  

  

  

Компютърни системи, мрежи и комуникации

20

10

1

0

0

10

1

90

120

4

И

1

Е

1

Обучение по информационни технологии в началното училище

30

20

2

0

0

10

1

90

120

4

И

1

Е

1

Аудио-визуални  и  информационни технологии в обучението

20

10

1

0

0

10

1

70

90

3

ТО

1

Е

1

Графика и анимация в началното училище

30

10

1

0

0

20

2

90

120

4

И

1

Е

1

Избираема дисциплина или практикум 1

20

20

2

0

0

0

0

70

90

3

И

1

E

1

0

0

0

0

20

2

Зимен триместър

120

60

6

0

0

80

8

410

540

18

 

 

 

 

Текстообработка

30

10

1

0

0

20

2

90

120

4

И

1

З

2

Електронни таблици

20

10

1

0

0

10

1

90

120

4

И

1

З

2

Компютърни презентации

20

10

1

0

0

10

1

70

90

3

ТО

1

З

2

Игрова култура в информационна среда

30

10

1

0

0

20

2

90

120

4

И

1

З

2

Избираема дисциплина или практикум 2

20

20

2

0

0

0

0

70

90

3

И

1

З

2

0

0

0

0

20

2

Пролетен триместър

100

70

7

0

0

50

5

770

870

29

 

 

 

 

Интегриране на дейности

20

10

1

0

0

10

1

70

90

3

ТО

1

П

3

Училищен курс по информационни технологии в началното училище

30

20

2

0

0

10

1

90

120

4

И

1

П

3

Методика на обучението по информационни технологии в началното училище

30

20

2

0

0

10

1

90

120

4

И

1

П

3

Избираема дисциплина или практикум 3

20

20

2

0

0

0

0

70

90

3

И

1

П

3

0

0

0

0

20

2

Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа

0

0

0

0

0

0

0

450

450

15

И

1

П

3

ОБЩО

340

200

20

0

0

200

20

1590

1950

65

 

 

 

 

 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ