Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Характеристики Приложна математика-2г до 2022г.    English
Факултет по математика и информатика - Приложна математика-2г до 2022г.

УЧЕБЕН ПЛАН

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ 
„ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА“

Специалността „Приложна математика“ е от областта на висше образование 4. Природни нау­ки, ма­те­ма­тика и ин­форматика по про­­фесионалното направление 4.5. Математика. Обу­че­ни­ето по специалността за об­ра­зо­ва­­телно-квалификационна сте­пен „Магистър“ има редовна фор­ма с продължителност 1  и 2 години. Завър­ши­лите магистри по тази специалност придобиват про­фе­си­онална квалификация „Математик“.  
Обща характеристика на специалността. Завършилите тази магистърска програма при­те­жават задълбочени, профилирани и специализирани знания и умения в областта на съв­ре­мен­ни­те приложения на математическите знания. Те притежават много добра подготовка в областта на ма­те­матическото моделиране и в информационните технологии. Една част от дисциплините са из­би­раеми, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избраната от тях об­ласт на приложенията на математиката, както и да изучат допълнителни дисциплини в областта на математиката, информатиката, икономиката, бизнеса и правото. Обучението завършва с дър­жа­вен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност за самостоятелно решаване на ак­туален за прилагане на математически апарат в практиката. 
Компетентности на дипломираните по специалността. Всеки дипломиран ма­те­­матик тряб­­ва да е придобил три ключови умения: да формулира до­ка­­за­тел­ст­во, да моделира си­ту­­ация и да решава за­да­чи. Това са ключовите учебни резултати, които в различна сте­пен реф­лек­ти­рат вър­ху специфични ком­пе­тен­тности от следния списък:

  • Умение за абстракция, включително логично развитие на формални теории и връзките между тях;
  • Способност за математическо моделиране на ситуация от реалния свят и предаване на ма­тематическа експертиза на нематематически контекст;
  • Готовност да се занимава с нови задачи от нови области;
  • Способност да разбира задачи и да извлича техните съществени моменти;
  • Способност да формулира сложни задачи за оптимизация и вземане на решения и да ин­тер­претира решенията в оригиналния контекст на проблема;
  • Способност да представя математически аргументи и изводите от тях ясно, прецизно и в под­ходяща устна и писмена форма за тези, към които е предназначена;
  • Познание на процеса на преподаване и учене на математика.

Перспективи за реализация. Завършилите тази магистърска програма са подготвени да при­­лагат математическия апарат, съчетан с новите информационни технологии, в различни об­лас­ти на човешката дейност - в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията, в на­уч­но­изследователски групи, а също така те имат възможност да про­дъл­жат обучението си за об­ра­зователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като пре­по­да­­ва­те­ли и научни ра­бот­ни­ци във висши училища и научни институти. 
Условия за прием по специалността. За обучение в магистърската програма от професионално направление 4.5. „Математика“: 
1) „Приложна математика – 1 година“ се приемат кандидати, които притежават бакалавърска или магистърска степен по:
– професионални направления 4.5. „Математика“, 4.6. „Информатика и компютърни науки“, 4.1. „Физически науки“;
– професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...“, специалност „Математика и информатика”, „Физика и математика” и сродни;
– област на висше образование 5. „Технически науки“;
2) „Приложна математика – 2 години“ се приемат кандидати, които притежават бакалавърска или магистърска степен, различна от изброените в 1).

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 24 / 25.10.2013 г. 
и решение на АС на ПУ – Протокол № 27 / 14.10.2013 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ