Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2013 година Протокол № 8 / 20.06.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 8 / 20.06.2013

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 8-2013/2014 г.

Днес, 20.06.2013 г. (четвъртък) от 12.15 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Анна Малинова и Деница Кюркчиева. 
Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на служители на ФМИ при ПУ.
  2. Разни.

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Доц. д-р Коста Гъров съобщи, че за атестиране има един служител – Надя Милева.
След проведеното събеседване доц. д-р Коста Гъров обяви резултатите, които бяха единодушно приети.

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателната оценка и препоръки на Надя Милева, организатор във Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на служителите на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по критерии

 

Препоръки

Компетентност

 Степен на отговорност

Изпълнителски качества

Обща

 

1

 

Надя Кръстева Милева,  организатор във ФМИ

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Да продължи активно да прилага ИКТ в административната дейност. На базата на получените резултати от пряката работа на  Надя Милева, комисията по атестация при ФМИ предлага на Ръководството на ФМИ и ПУ да повиши месечното възнаграждение на  Надя Милева.

ПО ТОЧКА 2:
Факултетната комисия по атестация отчете, че през 2012 г. и 2013 г. са атестирани 25 преподаватели и 3-ма служители.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Заседанието бе закрито в 12:30 часа.

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ
Председател на ФКА на ФМИ

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ПЕНКА РАНГЕЛОВА
    Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

3. ГЛ. АС. Д-Р АННА МАЛИНОВА
Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

ДЕНИЦА КЮРКЧИЕВА
Административен секретар във ФМИ   

 

20.06.2013 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ