Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2013 година Протокол № 7 / 20.06.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 20.06.2013

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 7-2013/2014 г.

Днес, 20.06.2013 г. (четвъртък) от 11.00 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Анна Малинова и Надя Милева.
Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

  1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
  2. Разни.

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Председателят на Комисията доц. д-р Коста Гъров обяви, че са получени документите общо на 3-ма преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.
Доц. д-р К. Гъров съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.
Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

  1.  Доц. д-р Боян Георгиев Златанов – 11:00 ч.
  2. Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова – 11:15 ч.
  3. Гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова – 11:30 ч.

 С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 
РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

Препоръки

Учебна

Научна

Администра­тивна

Обща

 

1

 

Доц. д-р Боян Георгиев Златанов

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Да се продължи научната дейност в областите: Геометрия на Банаховите пространства; Теория на неподвижните точки; Приложение на информа­ционните техно­ло­гии в обучението.
При следващата атестация да се премине към защита на научната степен „доктор на математическите науки” и евентуално придобиване на научното звание „професор”.

 

2

 

Гл. ас. д-р Ива Руменова Докузова

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

Да продължи работата по изготвяне на научна продукция, с цел кандидатстване за академичната дръжност „доцент”. Да се продължи използването на ИКТ в обучението на студентите от ФМИ.

 

3

 

Гл. ас. д-р Марта Костадинова Теофилова

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

Да се активизира публикационната дейност, като се направят поне две публикации с „импакт фактор”. Да се използват ИКТ в обучението на студентите от ФМИ.

 

ПО ТОЧКА 2:
Доц. д-р Коста Гъров съобщи, че след почивката ще продължи атестирането на служите­лите от ФМИ.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 12:00 часа.

 

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ
Председател на ФКА на ФМИ

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ПЕНКА РАНГЕЛОВА
    Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АННА МАЛИНОВА
Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА
Секретар на ФКА на ФМИ           

 

20.06.2013 г.

гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ