Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2013 година Протокол № 6 / 06.02.2013    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 6 / 06.02.2013

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол №6-2013/2014 г.

Днес, 06.02.2013 г. (сряда) от 11.00 ч.се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова,  доц. д-р Анна Малинова и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1. Определяне на списък от преподаватели и служители на ФМИ, подлежащи на атестиране през 2013 г.
  2. Разни.

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

      Доц. д-р Коста Гъров съобщи, че подлежащи на атестиране през 2013 г. са следните преподаватели: доц .д-р Боян Георгиев Злантанов, гл.ас.д-р Ива Руменова Докузова и гл.ас.д-р Марта Костадинова Теофилова.  

Доц. д-р К. Гъров предложи списъците да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

Пристъпи се към гласуване. В резултат, бе гласувано единодушно  списъците за атестиране да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

ПО ТОЧКА 2:

Обсъден бе въпросът за изготвяне на календарен график за атестиране. Възложено бе на Надя Милева да направи проект за такъв график, съобразен с учебните разписания и ангажименти на членовете на комисията и лицата подлежащи на атестиране.

Необходимо е до края на май месец да се проведат катедрени съвети, на които да се обсъдят и атестират горепосачените преподаватели.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров закри заседанието на комисията по атестация.

06.02.2013 г.                                                                                                   Протоколчик:............................

гр. Пловдив                                                                                                                                                         /Надя Милева/

 

                                                                                                                          Председател на КА: ..............................

                                                                                                                                                                      /доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ