Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2012 година Протокол № 5 / 18.12.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 18.12.2012

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол № 5-2011/2012 г.


Днес, 18.12.2012 г. (вторник) от 9.00 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Анна Малинова и Надя Милева.
Отсъстващи: няма.

Дневен ред:

 1. Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ (втори етап).
 2. Разни.

Доц. д-р Коста Андреев Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Председателят на Комисията доц. д-р Коста Гъров обяви, че са получени документите общо на 8 преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.
Доц. д-р К. Гъров съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.
Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

  1. Гл. ас. Мариана Иванова Крушкова – 9:00 ч.
  2. Гл. ас. Павлина Георгиева Иванова – 9:15 ч.
  3. Гл. ас. Светослав Христосов Енков– 9:30 ч.
  4. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов – 9:45 ч.
  5. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева – 10:00 ч.
  6. Гл. ас. Генчо Димитров Стоицов – 10:15 ч.
  7. Гл.ас. Иван Марков Димитров – 10:30 ч.
  8. Гл.ас. Георги Николов Чолаков – 10:45 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности.

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

Име, презиме, фамилия

Оценки по видове дейности

 Препоръки

Учебна

 Научна

Административна

 Обща

 1

гл. ас.  Мариана Иванова Крушкова

положителна

положителна

положителна

положителна

Активизиране на публикационната дейност и предприемане на действия за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка

2

 гл. ас. Павлина Георгиева Иванова

положителна

положителна

положителна

положителна

Да се увеличи публикационната дейност и да се предприемат стъпки към оформяне на дисертационния труд за получаване на ОНС „Доктор”.

 3

гл. ас. Светослав Христосов Енков

положителна

положителна

положителна

положителна

 

Активизиране на дейността по привършване на дисертационния труд и преминаване към процедура за придобиване на ОНС „Доктор”.

 4

 гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов

положителна

положителна

положителна

положителна

 

Да се активизира публикационната дейност и да се предприемат действия към хабилитиране.

 5

гл. ас.  Стефка Йорданова Анева

положителна

положителна

положителна

положителна

Активизиране на дейността за завършване на дисертационен труд и започване на процедура за получаване на ОНС „Доктор”.

 6

 гл. ас. Генчо Димитров Стоицов

положителна

положителна

положителна

положителна

Активизиране на дейността по завършване в окончателен вид  на дисертационния труд за придобиване на ОНС „Доктор”.

7

гл. ас. Иван Марков Димитров

положителна

положителна

положителна

положителна

Активизиране на публикационната дейност и оформяне на дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор”.

 8

 гл. ас. Георги Николов Чолаков

положителна

положителна

положителна

положителна

Активизиране на дейността за завършване на дисертационния труд и преминаване към процедура за придобиване на ОНС „Доктор”.

 

ПО ТОЧКА 2:
Доц. д-р Коста Гъров съобщи, че приетите атестационни оценки ще се утвърдят на ФС на ФМИ на 16.01.2013 г.
Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.


Заседанието бе закрито в 13:00 часа.

 

КОМИСИЯ:

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ
Председател на ФКА на ФМИ

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ПЕНКА РАНГЕЛОВА
    Член на ФКА на ФМИ

Подпис: ........................................

3. ДОЦ. Д-Р АННА МАЛИНОВА
Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА
Секретар на ФКА на ФМИ

 

18.12.2012 г.
гр. Пловдив

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ