Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Помощ Абревиатури (съкращения) използвани в сайта на Факултета по математика и информатика    English
Факултет по математика и информатика - Абревиатури (съкращения) използвани в сайта на Факултета по математика и информатика
 АГ  Алгебра и геометрия
 АГ  Аналитична геометрия
 АЕ  Английски език
 АИП  Анализ на инвестиционни проекти
 АВИТО  Аудиовизуални и информационни технологии в образованието
 акад.  Академик
 АС  Академичен съвет
 АС  Алгебрични структури
 ас.  Асистент
 АСД  Алгоритми и структури от данни
 ауд.  Аудитория
 БАЕ  Бизнес английски език
 БД  Бази от данни
 БДБИС  Банково дело и банкови информационни системи
 БИС  Бизнес информационни системи
 БИТ  Борсова и извънборсова търговия
 ВПС  Вероятности и приложна статистика
 гл. ас.  Главен асистент
 ГП  Графика и презентации
 д.м.н.  Доктор на математическите науки
 д.п.н.  Доктор на педагогическите науки
 д.ф.н  Доктор на филологическите науки
 д.н.  Доктор на науките
 ДГ  Диференциална геометрия
 ДМ  Дискретна математика
 докт-т  Докторант
 доц.  Доцент
 д-р  Доктор
 ДУ  Диференциални уравнения
 ЕП  Езици за програмиране
 ЕТ  Електронни таблици
 зам.  Заместник
 ЗЗИС  Застраховане и застрахователни информационни системи
 ЗМ  Застрахователна математика
 ИД  Избираема дисциплина
 ИИ  Изкуствен интелект
 ИИТ  Инвестиции и инвестиционни техники
 ИМ  Информационно моделиране
 ИПИ  Интегриран практикум по информатика
 ИС  Издателски системи
 ИТ  Информационни технологии
 ИТИ  Информационни технологии в интернет
 ИТМ  Информационни технологии в математиката
 ИТО  Информационни технологии в образованието
 к.з.  Компютърна зала
 КА  Компютърни архитектури
 КА  Комплексен анализ
 кат.  Катедра
 КГП  Компютърна графика и презентации
 КИ  Компютърна информатика
 КЛ  Компютърна лингвистика
 КМК  Компютърни мрежи и комуникации
 КМЧА  Компютърни методи на числения анализ
 КС  Компютърни системи
 КС  Катедрен съвет
 КЧМ  Компютърни числени методи
 ЛА  Линейна алгебра
 ЛААГ  Линейна алгебра и аналитична геометрия
 ЛФП  Логическо и функционално програмиране
 МА  Математически анализ
 маг.  Магистър
 ММИС  Маркетинг и маркетингови информационни системи
 МО  Математическо оптимиране
 МОИИТ  Методика на обучението по информатика и информационни технологии
 МОМ  Методика на обучението по математика
 МТ  Методи на транслация
 ОДУ  Обикновени диференциални уравнения
 ОКИ  Основи на компютърната информатика
 ОКС  Образователно-квалификационна степен
 ОМИ  Оптимизационни модели в икономиката
 ОМИИТ  Обучение по математика, информатика и информационни технологии
 ООП  Обектно-ориентирано програмиране
 ОС  Операционни системи
 ПММ  Приложна математика и моделиране
 пом.  Помощник
 ППИС  Право и правни информационни системи
 ППП  Преддипломна педагогическа практика
 проф.  Професор
 ПУ  Пловдивски университет
 РП  Разпределени приложения
 с.з.  Семинарна зала
 СГ  Синтетична геометрия
 СП  Събитийно програмиране
 ССИС  Счетоводство и счетоводни информационни системи
 ССФМИ  Студентски съвет на Факултета по математика и информатика
 СТ  Софтуерни технологии
 ТВ  Теория на вероятностите
 ТВМС  Теория на вероятностите и математическа статистика
 ТПП  Текуща педагогическа практика
 ТЧ  Теория на числата
 УКА  Училищен курс по анализ
 УКА  Училищен курс по алгебра
 УКГ  Училищен курс по геометрия
 УКЗ  Учебни компютърни зали
 УКИ  Училищен курс по информатика
 УКИТ  Училищен курс по информационни технологии
 УМФ  Уравнения на математическата физика
 УП  Управление на проекти
 ФМ  Финансова математика
 ФМИ  Факултет по математика и информатика
 ФС  Факултетен съвет
 хон. ас.  Хоноруван асистент
 ЧДУ  Частни диференциални уравнения
 ЧМ  Числени методи
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ