Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2012 година Протокол № 3 / 14.05.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 3 / 14.05.2012

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 3-2011/2012 г.

Днес, 14.05.2012 г. (понеделник) от 12.00 ч. се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова,  гл. ас. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. Иванка Градева, доц. д-р Веска Нончева, гл. ас. Христина Кулина, гл. ас. Кирил Иванов, гл. ас. Александър Пенев, гл. ас. Христо Кискинов, гл. ас. д-р Добринка Бойкина, гл. ас. Ваня Иванова и Надя Милева.

      Отсъстващи: доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Динко Георгиев, гл. ас. Юри Хоптериев и гл. ас. Николай Касъклиев.

            Дневен ред:

  1. Инструктаж във връзка с атестирането и оценяването на академичния състав на ФМИ при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
  2. Разни.

 

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред, който бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Доц. д-р К. Гъров разясни процедурите, по които ще се извърши атестирането и оценяването на преподавателите и служителите на ФМИ.

Раздадени бяха на всички присъстващи атестационни справки и атестационни листове.

 Доц. Гъров: дейността на преподавателите от ФМИ на ПУ “Паисий Хилендарски”, които подлежат на атестиране ще бъде оценявана по следните направления: учебна дейност, научно-изследователска и административна дейност. По всяка от тези три основни дейности се дава писмена оценка от ръководителя на катедрата и обобщена оценка, гласувана на Катедрен съвет. За повечето неща трябва да има доказателствен материал. За целта е необходимо до 15.06.2012г. да се проведат катедрените съвети, а до 18 юни 2012 г. да се представят всички документи в Деканата, за да приключи атестирането в срок – 30 юни 2012 г.

РЕШЕНИЯ:

1. В срок до 15.06.2012 г. (петък) да се проведат катедрените съвети, на които се гласува обобщена оценка на лицата, за които е открита процедура за атестиране.

2. В срок до 18.06.2012 г. (понеделник) лицата, за които е открита процедура за атестиране да представят в Деканата на ФМИ следните документи:

  • Атестационна справка;
  • Доказателствен материал свързан с Атестационната справка;
  • Попълнен Атестационен лист (по образец) - 2 бр.;
  • Препис-извлечение от протокол на заседание на КС, на което са гласувани и ясно описани оценките по трите вида дейности, които се оценяват, както и  общата атестационна оценка.

 

ПО ТОЧКА 2:

Доц. Гъров обяви ден понеделник (от 10 ч. до 12:00 ч.) в 546 к.з. за консултации по всички въпроси, свързани с атестирането на академичния състав на ФМИ, а всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. в Деканата при Надя Милева.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров закри заседанието на комисията по атестация.

14.05.2012 г.
Гр. Пловдив

Протоколчик: .............................................

 /Надя Милева/         

 

Председател на КА: ...................................

/доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ