Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2012 година Протокол № 4 / 27.06.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 27.06.2012

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ

Протокол № 4-2011/2012 г.

Днес, 27.06.2012 г. (сряда) от 9.00 ч.се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова, гл. ас. д-р Анна Малинова и Надя Милева.

Отсъстващи: няма.

            Дневен ред:

  1.  Атестиране и оценяване на академичния състав на ФМИ при ПУ.
  2.  Атестиране и оценяване на служителите на ФМИ при ПУ.

 

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:

Председателят на Комисията доц. д-р Коста Гъров обяви, че са получени документите общо на 14 преподаватели на ФМИ, които са обсъждани в съответните катедри.

Доц. д-р К. Гъров съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране преподаватели от факултета по математика и информатика през първия етап.

Документите бяха разгледани поименно за всеки преподавател в негово присъствие по следния график:

1.  Доц. д-р Веска Пенчева Нончева – 9:00 ч.
2. Гл. ас. Христина Николова Кулина – 9:15 ч.
3. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева – 9:30 ч.
4. Гл. ас. Христо Стефанов Кискинов – 9:45 ч.
5. Доц. д-р Димчо Стойков Димов – 10:00 ч.
6. Гл. ас. Александър Пламенов Пенев – 10:15 ч.
7. Гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов -10:30 ч.
8. Гл.ас. Иванка Георгиева Градева – 10:45 ч.
9. Гл.ас. Юри Тодоров Хоптериев – 11:00 ч.
10. Гл. ас. Кирил Иванов Иванов – 11:15 ч.
11. Гл.ас. Николай Маринов Касъклиев – 11:30 ч.
12. Гл. ас. Динко Георгиев Георгиев – 11:45 ч.
13. Гл. ас. д-р Добринка Василева Бойкина – 12:00 ч.
14. Гл. ас. Ваня Ангелова Иванова – 12:15 ч.

С всеки преподавател бе проведено събеседване и бяха отправени препоръки за бъдещата му работа по оценяваните дейности. 

            РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните преподаватели от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Резултати от атестирането на академичния състав на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по видове дейности

 

 

 

Препоръки

 

Учебна

 

Научна

Администра­тивна

 

Обща

 

 

 

1

 

 

 

доц. д-р Веска Пенчева Нончева

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

Препоръчва се на рък. катедра да определя по-голям процент от ДТВ за атестирания във връзка с получените резултати. Атестираният да положи усилия за израстване в научно звание „професор”.

 

 

2

 

гл. ас. Христина Николова Кулина

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия до края на календарната 2012 г. да представи текста на дисертация за получаване на ОНС „доктор”

 

 

3

 

гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

Атестираният да участва в процедурите за придобиване на академичната длъжност „доцент”.

 

 

4

 

гл. ас. Христо Стефанов Кискинов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. за успешна защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”

 

5

доц. д-р Димчо Стойков Димов

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

няма

 

 

6

 

гл. ас. Александър Пламенов Пенев

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”.

 

 

7

 

гл. ас. Йордан Йорданов Епитропов

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”.

 

 

 

8

 

 

гл. ас. Иванка Георгиева Градева

 

 

 

положителна

 

 

 

отрицателна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия за завършване на дисертационния труд за придобиване на ОНС „доктор”. Да се увеличи публикационната дейност и участието в научни конференции.

 

 

 

9

 

 

гл. ас. Юри Тодоров Хоптериев

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. да бъде

зачис­лен в докторантура на самос­тоятелна подготовка за придобиване на ОНС „доктор”. Да увеличи участието си в научни форуми и публикацион-­

ната си дейност.

 

 

 

 

 

10

 

 

 

гл. ас. Кирил Иванов Иванов

 

 

 

 

 

положителна

 

 

 

 

положителна

 

 

 

 

положителна

 

 

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС „доктор”. Да увеличи участието си в научни форуми и публикацион­ната си дейност.

 

11

гл. ас. Николай Маринов Касъклиев

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да защити успешно дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор”.

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

гл. ас. Динко Георгиев Георгиев

 

 

 

 

 

положителна

 

 

 

 

 

отрицателна

 

 

 

 

 

положителна

 

 

 

 

 

положителна

Атестираният да положи усилия да оформи дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” през учебната 2012/2013 година. Да подобри администра­тивната си дейност на ниво катедра. Да увеличи участието си в научни форуми и публикационната си дейност.

 

13

 

гл. ас. д-р Добринка Василева Бойкина

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия за придобиване на научното звание „доцент”

 

 

14

 

гл. ас. Ваня Ангелова Иванова

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

 

положителна

 

Атестираният да положи усилия през учебната 2012/2013 г. да се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка.

 

ПО ТОЧКА 2:

Доц. д-р Коста Гъров съобщи предварително обявения график за провеждане на събеседване с подлежащите на атестиране служители от факултета по математика и информатика през първия етап, а именно:

1. Системен администратор Ангел Василев Урилски – 12:30 ч.
2. Системен администратор Димитър Стефанов Стамов – 12:45 ч.

След проведеното събеседване доц. д-р Коста Гъров обяви резултатите, които бяха единодушно приети.

РЕШЕНИЕ: Комисията по атестация обсъди и прие окончателните оценки и препоръки на атестираните служители от Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

 

Резултати от атестирането на служителите на ФМИ при ПУ

 

 

Име, презиме, фамилия

 

Оценки по критерии

 

 

 

Препоръки

 

Компетентност

 

Степен на отговорност

 

Изпълнителски качества

 

Обща

1

сист. админ. Ангел Василев Урилски

положителна

положителна

положителна

положителна

няма

2

сист. админ. Димитър Стефанов Стамов

положителна

положителна

положителна

положителна

няма

 

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров, председател на ФКА закри заседанието на факултетната комисия по атестация на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Заседанието бе закрито в 13:00 часа.

 

КОМИСИЯ:

 

Подпис: ................................

1. ДОЦ. Д-Р КОСТА ГЪРОВ

 Председател на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ..................................

2. ДОЦ. Д-Р ПЕНКА РАНГЕЛОВА

    Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

3. ГЛ. АС. Д-Р АННА МАЛИНОВА

Член на ФКА на ФМИ

 

Подпис: ........................................

НАДЯ МИЛЕВА

Секретар на ФКА на ФМИ            

 

27.06.2012 г.

гр. Пловдив               

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ