Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2012 година Протокол № 2 / 27.01.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 2 / 27.01.2012

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол №2-2011/2012 г.

Днес, 27.01.2012 г. (петък) от 11.00 ч.се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова,  гл.ас. д-р Анна Малинова и Надя Милева.
Отсъстващи: няма.
Дневен ред:

 1. Определяне на списък от преподаватели и служители на ФМИ подлежащи на атестиране през 2012 г.
 2. Разни.

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Доц. д-р К. Гъров съобщи, че след направена справка в отдел „Човешки ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ е съставен списък на служителите от ФМИ подлежащи на атестиране. Поради големия брой служители – 27 доц. Гъров предложи атестирането да се проведе на два етапа. Първият етап да приключи на 30 юни 2012 г., а вторият – на 30 декември 2012 г. Бяха предложени следните два списъка за атестиране:

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФМИ ПОДЛЕЖАЩИ НА АТЕСТИРАНЕ –  ПЪРВИ ЕТАП – ДО 30 ЮНИ 2012 г. 

 1. Катедра „Алгебра и геометрия”
 2. Гл. ас. д-р Добринка Костадинова Грибачева
 3. Гл.ас. Йордан Йорданов Епитропов
 4. Гл.ас. Иванка Георгиева Градева
 1. Катедра „Приложна математика и моделиране”
 2. Доц. д-р Веска Пенчева Нончева
 3. Гл. ас. Христина Николова Кулина
 1. Катедра „Компютърна информатика”
 2. Гл. ас. Динко Георгиев Георгиев
 3. Гл. ас. Кирил Иванов Иванов
 4. Гл.ас. Николай Маринов Касъклиев
 5. Гл.ас. Юри Тодоров Хоптериев
 1. Катедра „Компютърни системи”
 2. Доц. д-р Димчо Стойков Димов
 3. Гл. ас. Александър Пламенов Пенев
 1. Катедра „Компютърни технологии”
 2. Гл. ас. Христо Стефанов Кискинов
 1. Катедра „OМИИТ”
 2. Гл. ас. д-р Добринка Василева Бойкина
 3. гл. ас. Ваня Ангелова Иванова
 1. Звено „Компютърни зали”
 2. Сист. администратор Ангел Василев Урилски
 3. Сист. администратор Димитър Стефанов Стамов

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФМИ ПОДЛЕЖАЩИ НА АТЕСТИРАНЕ –  ВТОРИ ЕТАП – ДО 30 ДЕКЕМВРИ 2012 г.

 1. Катедра „Приложна математика и моделиране”
 2. Гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов
 1. Катедра „Компютърна информатика”
 2. Гл. ас. Мариана Иванова Крушкова
 3. Гл. ас. Павлина Георгиева Иванова
 4. Гл.ас. Светослав Христосков Енков
 5. Гл.ас. Тодорка Живкова Терзиева
 1. Катедра „Компютърни системи”
 2. Гл. ас. Генчо Димитров Стоицов
 3. Гл. ас. Иван Марков Димитров
 4. Гл. ас. Георги Николов Чолаков
 1. Катедра „OМИИТ”
 2. Гл. ас. Стефка Йорданова Анева
 3. Гл. ас. Иван Илиев Шотлеков
 1. Звено „Компютърни зали”
 2. Сист. администратор Христо Любомиров Ганеков

Доц. д-р К. Гъров предложи списъците да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.
Пристъпи се към гласуване. В резултат, бе гласувано единодушно  списъците за атестиране да бъдат одобрени от ФС на ФМИ и Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ да издаде съответните заповеди за атестиране.

ПО ТОЧКА 2:
Обсъден бе въпросът за изготвяне на календарен график за атестиране. Възложено бе на Надя Милева да направи проект за такъв график съобразен с учебните разписания и ангажименти на членовете на комисията и лицата подлежащи на атестиране.

Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров закри заседанието на комисията по атестация.

27.01.2012 г.
Гр. Пловдив 

Протоколчик: .............................................
/Надя Милева/

Председател на КА: ...................................
/доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ