Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за обучение на докторанти (стар)    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за обучение на докторанти (стар)

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ


Този регламент е в съответствие със Закона за висшето образование(1) (ЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (2), Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (3) и Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет(4)  (ПРАСПУ). В него са описани процедурите за обучение на докторанти във Факултета по математика и информатика (ФМИ).

Докторантът се обучава по индивидуален учебен план, изготвен от него и научния/на­уч­ните му ръководител(и), обсъден и приет на Катедрен съвет (КС) и утвърден от Факултетния съвет (ФС) по чл. 20 от ПРАСПУ.

Докторантът има преподавателска работа в обем от 30 до 180 учебни часа по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ПРАСПУ.

Докторантът внася в срок таксата си за обучение и представя квитанция за заплатена такса за обучение в отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ (адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, етаж 1, стая 120).

Докторатът, който се обучава в редовна форма на обучение отчита своята дейност по докторантурата в края на всяко тримесечие по чл. 25, ал. 1 от ПРАСПУ. Всяко тримесечие се брои от датата на за­чис­ля­ва­не в докторантура. Всеки ре­довен докторант предава тримесечен доклад за изпълнението на индивидуалния си учебен план в 3 екземпляра в Деканата (стая 330) в срок до 6-то число на месеца след всяко завършено тримесечие.

Докторантът представя отчет за извършените дейности пред КС в края на всяка академична година на докторантурата му съгласно чл. 24, ал. 2 от ПРАСПУ.

Докторатът има право да прекъсва обучението си по чл. 26, ал. 1 от ПРАСПУ.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол №9/23.05.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ