Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за прием на докторанти    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за прием на докторанти

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ


Този регламент е в съответствие със Закона за висшето образование(1) (ЗВО), Закона за развитие на академичния състав в Република България(2), Правилника за прилагане на закона за развитие на академичния състав в Република България(3) и Правилника за развитие на академичния състав на Пловдивския университет (ПРАСПУ)(4). В него са описани процедурите във Факултета по математика и информатика (ФМИ), относно прием на кандидати за докторанти.

Кандидатът за докторант трябва да притежава диплома за висше образование с образователно–квалификационна степен „магистър“.

Докторантът се обучава под ръководството на научен ръководител на постоянен трудов договор към ФМИ. Докторантът може да има и втори научен ръководител.

I. РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Редовната и задочната форма на обучение са с продължителност съответно до 3 и до 4 години.

Кандидатът за докторант участва в конкурс, обявен по чл. 9, ал. 1 от ПРАСПУ.

За изпита по чужд език кандидатът полага изпит по английски език.

Кандидатът за докторант заплаща за участие в един конкурс такса 50 лв., от които 30 лв. за изпита по специалността и 20 лв. за изпита по чужд език(6). За всеки допълнителен изпит се заплаща такса по 20 лв. Таксата се внася в УниКредит Булбанк (например, в клона намиращ се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет) по сметка на Университета, във връзка с явяване на изпити за кандидатстване в докторантура.

Кандидатът за докторант подава молба до Ректора и придружаващите я документи по чл. 9, ал. 2 от ПРАСПУ в отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ (адрес: гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24, Ректорат на Пловдивския университет, етаж 1, стая 120). Представя се ксерокопие на дипломата за „магистър”, а оригиналът се показва.

Кандидатът за докторант получава писмено уведомление за допускането си до участие в конкурса по чл. 10, ал. 2 и 3 от ПРАСПУ. Писменото уведомление може да се получи и в Деканата (адрес: гр. Пловдив, бул. „България“ 236, Нова сграда на Пловдивския университет, 330 каб.).

Допуснатият кандидат за докторант се уведомява за дата, час и място за всеки изпит и получава конспекта с въпросите за изпита по специалността и програмата за изпита по чужд език най-късно един месец преди датата на първия изпит по чл. 10, ал. 4 от ПРАСПУ.
Изпитът по специалността се провежда, съгласно Специфичните правила във ФМИ за провеждане на изпит по специалността при прием на докторанти(5).

След провеждане на изпита по специалността и след като кандидатът за докторант е уведомен от изпитната комисия за поставената му крайна оценка, той собственоръчно написва на гърба на молбата си за участие в конкурса текста „Уведомен съм за получената оценка“, след което поставя датата и се подписва.

Кандидатът за докторант е положил успешно изпита по специалността, ако е оценен най-малко с „много добър (4,50)“. След успешно полагане на изпита по специалността той полага изпит по чужд език. Кандидатът за докторант е положил успешно изпит по чужд език, ако е оценен най-малко с „добър (3,50)“. Оценката по чужд език не е балообразуваща.

Комисията за изпита по специалността класира кандидатите по чл. 14, ал. 1 от ПРАСПУ.

Ако кандидатът за докторант се е класирал успешно в повече от един конкурс, то той следва да подаде молба до Декана веднага след получаване на резултатите от последния изпит, в която да посочи избраната от него докторска програма.

Факултетният съвет (ФС) взема решение за зачисляване на класираните кандидати за докторанти по чл. 14, ал. 3 от ПРАСПУ.

Въз основа на решението на ФС се издава заповед от Ректора за зачисляване на докторанта по чл. 14, ал. 4 от ПРАСПУ. Докторантът може да я получи от Деканата.

След зачисляването научният ръководител съставя индивидуален учебен план на докторанта по чл. 14, ал. 5 от ПРАСПУ. Докторантът представя 3 екземпляра от индивидуалния учебен план в Деканата.


II. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Самостоятелната форма на обучение е с продължителност до 3 години.

Кандидатът за докторант трябва да е разработил в основната му част дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по чл. 15, ал. 1 от ПРАСПУ.

Кандидатът за докторант не държи конкурсни изпити по чл. 15, ал. 1 от ПРАСПУ и не заплаща такса при кандидатстване за зачисляване.

Кандидатът подава молба в Деканата за откриване на процедура за зачисляване по чл. 15, ал. 3 от ПРАСПУ. Деканският съвет определя водещата катедра по процедурата. При получено принципно съгласие и от ръководителя на катедрата, се съгласуват датата, часът и мястото на обсъждане на дисертационния труд.

Кандидатът за докторант подава молба до Ректора и придружаващите я документи по чл. 15, ал. 2 от ПРАСПУ в отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“. Представя се ксерокопие на дипломата за „магистър”, а оригиналът се показва.

Копие на дисертационния труд се оставя в Деканата от кандидата за докторант поне 1 седмица преди обсъждането му пред Катедрения съвет (КС), за което се получава подписана служебна бележка от Деканата.

Кандидатът за докторант представя мултимедийна презентация на дисертационния труд пред КС, в която акцентира върху планираните цели, задачи и бъдещата работа. Времетраенето на презентацията е в рамките на не повече от 30 минути. Провежда се обсъждане. Ако КС одобри проекта, ръководителят на катедрата внася предложение до ФС за зачисляване на кандидата за докторант по чл. 15, ал. 4 от ПРАСПУ.

ФС взема решение за зачисляване на кандидата за докторант по чл. 15, ал. 5 от ПРАСПУ.

Въз основа на решението на ФС се издава заповед от Ректора за зачисляване на докторанта по чл. 16 от ПРАСПУ. Заповедта си за зачисляване докторантът може да получи от Деканата.

След зачисляването научният ръководител съставя индивидуален учебен план на докторанта по чл. 14, ал. 5 от ПРАСПУ. Докторантът представя 3 екземпляра от индивидуалния учебен план в Деканата.

III. ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Докторантът заплаща годишна такса по време на обучението си.

Таксата се внася в УниКредит Булбанк по сметка на Университета във връзка с годишна такса за обучение в докторантура.

Последните две години от обучение не се заплаща годишна такса.

 1. Докторантът по държавна поръчка(6) заплаща годишна такса, ако е редовно обучение – 800 лв., а ако е задочно обучение – 600 лв.
 2. Докторантът на самостоятелна подготовка, който заема академична длъжност или е щатен служител на Университета не сключва договор и не заплаща годишна такса за обучение.
 3. Докторантът, приет за обучение срещу заплащане (редовно, задочно, на самостоятелна подготовка) сключва договор с Университета по чл. 7, ал. 1 от ПРАСПУ. Ако докторантът:
 • е гражданин на Република България, на държави–членки на Европейския съюз (ЕС), или на Европейското икономическо пространство (ЕИП) заплаща годишна такса(6) в:
  • направление „1.3. Педагогика на обучението по…“ 3000 лв. за редовно обучение и 1500 лв. за задочно и на самостоятелна подготовка обучение;
  • направления „4.5. Математика“ и „4.6. Информатика и компютърни науки“ 4600 лв. за редовно обучение и 2300 лв. за задочно и на самостоятелна подготовка обучение.
 • не е гражданин на Република България, на държави–членки на ЕС и на ЕИП заплаща годишна такса (6) 4000 евро за редовна и 2000 евро за задочна форма на обучение;
 • е с двойно гражданство, едно от които е българско, заплаща годишна такса 2000 евро за редовна и 1000 евро за задочна форма на обучение, когато кандидатства и е приет при условията и реда, определени от Министерския съвет;
 • е приет по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа не заплаща таксите по т. 3.2. от III;
 • е български гражданин, живеещ извън Република България, заплаща такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго;
 • е приет при условия и по ред, определен в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено освобождаване от годишна такса, то той не заплаща годишна такса.

ПРИЛОЖЕНИЯ – ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКТОРАНТИ

 

(6) Тарифа, приета с решение на Академичния съвет на Пловдивския университет (АС), протокол № 4 от 20.06.2011 г., изменена с решение на АС, протокол № 6/26.09.2011 г.

Документът е актуализиран с решения на ФС на ФМИ –

Протокол № 7 / 14.03.2012 г., Протокол № 19/ 17.04.2013 г. и Протокол № 30/ 26.03.2014 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ