Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 4 / 25.01.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 4 / 25.01.2012

Днес, 25 януари  2012 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.
Присъствуват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. д.м.н. Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров,  проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Снежана Гочева, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова;  Станислав Даков и Орлин Янакиев - студенти.
Отсъстващи: доц. д-р Люба Попова – болнични.


ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на стратегия за развитие на Факултета по математика и информатика.
 2. Научни направления и приоритети на Факултета по математика и информатика.     
 3. Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на Факултета по математика и информатика.
 4. Приемане на регламенти на Факултета по математика и информатика.
 5. Учебни.    
 6. Докторанти.
 7. Избор на главни асистенти.
 8. Разни.


РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие статегия за развитие на Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет ״Паисий Хилендарски״ (2011-2020).
 2. ФС прие направените допълнения, отнасящи се до целите и мисията на стратегията на Факултета по математика и информатика.
 3. ФС прие научните направления и приоритети на Факултета по математика и информатика  (приоритетите не са подредени по важност, а са изброени).
 4. ФС прие Правилник за атестиране на академичния състав и служителите на Факултета по математика и информатика.
 5. ФС прие регламент за организация на практическото обучение на студенти по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии.
 6. ФС прие регламент за отработване на пропуснати часове със студенти по бакалавърски програми.
 7. ФС прие регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и магистърски програми и следната промяна: „за да бъде зачислен като дипломант, е необхо¬димо студентът да има към датата на зачисляване успех от семестриалните изпити най-малко „добър”, вместо „добър (4.00)” .
 8. ФС прие специфични правила за провеждане на изпит по специалността при прием на докторанти във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет «Паисий Хилендарски».
 9. ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” за 2012 г.
 10. ФС прие анализа на комисията по качеството на първия триместър и предстоящите задачи.
 11. ФС утвърди следната избираема дисциплина за Зимния триместър, редовно обучение на учебната 2011/2012 г.: ”Анализ и оптимизация на софтуерни приложения” (практикум), лектори - гл. ас. Александър Пенев, хон.ас. Васил Василев.
 12. ФС прие: в срок до 26.01.2012 г. (четвъртък) ръководителите на катедри да направят поредна проверка и подпишат неподписаните Индивидуални планове на преподавателите (решение на ФС от 21.12.2011 г.), в противен случай ще се подаде доклад от Декана до Ректора за наказание. 
 13. ФС избра Стефан Илиев Божков за редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата, към катедра „Алгебра и геометрия”.
 14. ФС избра доц. д-р Кирил Христов Коликов за научен ръководител на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.
 15. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторанта Стефан Илиев Божков:  „Математични методи за изследване на електромагнитни взаимодействия между тела, имащи център на симетрия”.
 16. ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторанта Стефан Илиев Божков.
 17. ФС избра Радка Паскова Колева за редовен докторант по: област на висше образо¬ва¬ние 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Матема¬тика; докторска програма Алгебра и теория на числата, към катедра „Алгебра и геометрия”.
 18. ФС избра доц. д-р Кирил Христов Коликов за научен ръководител на Радка Паскова Колева, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”.
 19. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторантката Радка Паскова Колева: „Алгебрични методи за изследване на процеси в течни дисперсии”.
 20. ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторантката Радка Паскова Колева .
 21. ФС избра Стела Славчева Глухчева за редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Матема¬тика; докторска програма Диференциални уравнения, към катедра „Приложна математика и моделиране”.
 22. ФС избра проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова за научен ръководител на Стела Славчева Глухчева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране”.
 23. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторантката Стела Славчева Глухчева: „Устойчивост на специални видове функционално-диференциални уравнения”.
 24. ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторантката Стела Славчева Глухчева .
 25. ФС избра Васил Георгиев Василев за редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърни системи”.
 26. ФС избра проф. д-р Станимир Недялков Стоянов за научен ръководител на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи”.
 27. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторанта Васил Георгиев Василев: „ Отворени, интерактивни и динамични визуални езици за програмиране”.
 28. ФС определи 3-годишен срок на обучение на докторанта Васил Георгиев Василев.
 29. ФС избра Десислав Вълков Десев за редовен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.
 30. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и доц. д-р Росица Желязкова Донева за научни ръководители на Десислав Вълков Десев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика”.
 31. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторанта Десислав Вълков Десев: „Интегрирана университетска платформа за е-обучение”.
 32. ФС избра Тодор Минков Рачовски за задочен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.
 33. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Тодор Минков Рачовски, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”.
 34. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторанта Тодор Минков Рачовски: „Пловдивски мобилен университет”.
 35. ФС избра Тодор Стоянов Костов за задочен докторант по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика”.
 36. ФС избра проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за научен ръководител на Тодор Стоянов Костов, задочен докторант към катедра „Компютърна информатика”.
 37. ФС определи следната тема на дисертационния труд на докторанта Тодор Стоянов Костов: „Пловдивски виртуален университет”.
 38. ФС прие отчета за третата година от подготовката на докторанта Ивайло Пеев Старибратов, съгласно мнението на научните ръководители.
 39. ФС прие следното предложение: Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка) да бъде атестиран с оценка Отличен (6.00) за работата му през третата година от подготовката.
 40. ФС прие предложението: докторантът Ивайло Пеев Старибратов да бъде отчислен от докторантура с придобито право на защита, считано от 25.01.2012 г.
 41. ФС прие следното предложение: представеният от докторант Ивайло Пеев Старибратов дисертационен труд на тема „Методика на електронното обучение по математика” е готов за защита пред НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на висше образование  1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии, докторска програма (научна специал¬ност) Методика на обучението по информатика и информационни технологии. 
 42. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра «Компютърна информатика») съгласно мнението на научните ръководители.
 43. ФС прие следното предложение: да се атестира с оценка отличен (6.00) докторанта гл. ас. Емил Николов Хаджиколев (докторант на самостоятелна подготовка към катедра «Компютърна информатика»)  за работата си през първата година от подготовката.
 44. ФС прие отчета за първата година от подготовката на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра «Компютърна информатика») съгласно мнението на научните ръководители.
 45. ФС прие следното предложение: да се атестира с оценка отличен (6.00) докторантката гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева (докторант на самостоятелна подготовка към катедра «Компютърна информатика») за работата си през първата година от подготовката.
 46. ФС прие: да се отложи за следващ Факултетен съвет предложението от КС на катедра „Компютърна информатика” за прекратяване докторантурата на редовния докторант Петър Георгиев Петров.
 47. ФС прие следното предложение от Катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да бъде прекъсната по семейни причини докторантурата на редовната докторантка Нина Иванова Иванова за срок от 3 (три) месеца, във връзка с постъпилата от нея молба, съгласно чл.26, ал. 1 от ПРАСПУ, считано от 01.02.2012 година.
 48. ФС прие следното предложение на КС на катедра „Компютърни технологии”: на основание чл. 15 (4) от ППЗАСРБ и чл. 21, (3) от ПРАС на ПУ, научният ръководител на гл. ас. Стефка Йорданова Анева, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ на ФМИ, доц. д-р Тони Кондева Чехларова от ИМИ на БАН, да бъде заменен с доц. д-р Коста Андреев Гъров от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“.
 49. ФС прие предложението: съгласно чл. 8, ал. 5 от ПРАСПУ е необходимо преместването от една катедра в друга на следните докторанти:
  1. Христо Тошков Христов (редовен докторант в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... и научна специалност Методика на обучението по информатика и информационни технологии към катедра „Комютърна информатика”, научен ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков) се премества в катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.
  2. Радослав Радев Радев (редовен докторант в професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика и научна специалност Информатика към катедра „Приложна математика и моделиране”, научен ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева) се премества в катедра „Компютърни системи”.
  3. Христо Бонев Христов (редовен докторант в професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика и научна специалност Информатика към катедра „Приложна математика и моделиране”, научен ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева) се премества в катедра „Компютърни системи”.
  4. Гл. ас. Христо Стефанов Кискинов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии” в професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика и научна специалност Диференциални уравнения, с научен ръководител проф. д-р Степан Иванов Костадинов) се премества в катедра „Математически анализ”.
  5. Ас. Кремена Василева Стефанова (докторант на самостоятелна подготовка в професионално направление 4. Природни науки, математика и информатика и научна специалност Диференциални уравнения към катедра „Компютърни технологии”, с научен ръководител проф. дмн Снежана Георгиева Христева) се  премества в катедра „Математически анализ”.
 50. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра ас. д-р Павлина Христова Атанасова за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи) към катедра „Приложна математика и моделиране” на Факултета по математика и информатика.
 51. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” избра д-р Николай Величков Павлов за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика.
 52. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 година: проф. д.м.н. Петър Георгиев Бойваленков – с хорариум 100 часа за водене на избираема дисциплина „Теория на кодирането през Зимния триместър; проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – с хорариум 200 часа за водене на ИД „Теория на групите” през Б трим., и „УКА” с 3 к. МИ през В триместър, научно ръководство на дипломни работи – двоен хонорар (по 12 лв); проф. д-р Стоил Василев Миховски – с хорариум 120 часа за водене на лекции по ИД „Обща алгебра” през Б триместър, научно ръководство и рецензиране на дипломни работи – двоен хонорар (по 11 лв.); Ваня Ангелова Лазарова – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по „ООП” на спец. М(ПМ) и ръководство на дипломанти; Веселина Димова Рангелова – с хорариув 120 часа за водене на английски език с І курс, всички спец. на ФМИ.
 53. ФС прие: в срок до 01.02.2012 г. ръководителите на катедри да огледат и предложат оптимизиране на кабинетите (по възможност в един кабинет преподавателите да са от една катедра).
 54. ФС прие следното предложение: Факултетът по математика и информатика категорично възразява срещу обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности в други факултети на базата на академични часове, водени от преподаватели на факултета по математика и информатика без предварително съгласуване и откриване на допълнителна щатна бройка.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ