Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд - Ирина Красимирова Кръстева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

 

П О К А Н А

 

Уважаеми дами и господа, на 15.03.2024 г. от 12:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма: Информатика
на тема:
„Блокчейн – базирана синхронизация на персонални асистенти“

 Автор:
Ирина Красимирова Кръстева ,
докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:
проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

 

Научно жури:
проф. д.н. Даниела Ананиева Орозова

проф. д-р Мария Петкова Христова

проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева
доц. д-р Ирина Александровна Радева
доц. д-р Ваня Ангелова Иванова

 

Всички желаещи да присъстват са поканени!

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ