Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационен труд - Желязко Петров Терзийски

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, на 11.03.2024 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма: Информатика
на тема:
„Използване на техники от изкуствения интелект за анализ и прогнозиране свойствата на пептиди“

 Автор:
Желязко Петров Терзийски,
докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:
доц. д-р Станка Хаджиколева

Научно жури:
проф. д-р Георги Петров Димитров
проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова
доц. д-р Даша Спасова Михайлова
проф. д-р Тодорка Атанасова Глушкова
доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ