Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, II сем., 2023-24, ЗАДОЧНО ОБ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЛЕТЕН (ВТОРИ) СЕМЕСТЪР 2023/2024 УЧ. Г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно актуализираните учебни планове на ФМИ на ПУ, записването и обучението по избрираеми и факултативни дисциплини през Летен (втори) семестъра на 2023/2024 уч. г. ще се проведе, както следва:

Обучение по две (2) избираеми дисциплини провеждат студентите от следните специалности и курсове

  • Информатика – 2 курс, 3 курс; 
  • БИТ – 2 курс, 3 курс; 
  • СТД - 2 курс, 3 курс. 

Те избират една дисциплина от Списък №1 и една дисциплина от Списък №2. Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък №1) ще се провеждат на 15.02.2024 г. и 16.02.2024 г., а по втората (от Списък №2) – на 17.02.2024 г. и 18.02.2024 г.

Обучение по една (1) избираема дисциплина провеждат студентите от

  • Информатика – 4 курс;

Те избират една дисциплина от Списък №1 или една от Списък №2 (по техен избор). Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък №1) ще се провеждат на 15.02.2024 г. и 16.02.2024 г., а по втората (от Списък №2) – на 17.02.2024 г. и 18.02.2024 г.

Обучение по една (1) факултативна дисциплина провеждат студентите от

  • БИТ – 4 курс; 
  • СТД – 4 курс.

Те избират една дисциплина от Списък №2 като факултативна дисциплина.

 

Записването за ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (от СПИСЪК 1 и СПИСЪК 2) ще се проведе на два етапа, онлайн на адрес:

https://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ПРИ ПРОБЛЕМ С ДОСТЪПА ПИШЕТЕ НА fmiadmins@uni-plovdiv.bg.

ПЪРВИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина от СПИСЪК №1 в срок от 18.01.2024 г. до 02.02.2024 г., вкл. - приключил. Класирането е публикувано на сайта на ФМИ.

ВТОРИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина (или факултативна дисциплина) от СПИСЪК №2 в срок от 03.02.2024 г. до 12.02.2024 г., вкл.

Уважаеми студенти, можете да проверите дали предпочитанията Ви за избираема дисциплина (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) са съхранени от системата, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми или факултативни дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

Записване от 18.01.2024 г. до 02.02.2024 г., вкл. Провеждане - 15.02 и 16.02.2024 г.

1. Блоково програмиране, проф. д-р Тодорка Глушкова (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандарнти анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

2. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, инф. Виктор Матански (за всички) 

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

3. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

4. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за пренастройване на икономиката. Това е една от причините България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

5. Интелигентен анализ на данни с Orange, доц. Станка Хаджиколева, ас. д-р Костадин Йотов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите за извличане на знания от данни чрез визуално програмиране с приложението Orange. Последователно се разглеждат основните типове задачи - класификация, предвиждане, регресионен анализ, асоциативен анализ, клъстеризация, и др. Специално внимание се обръща на основните етапи на работа - разбиране на проблемната област и данните, подготовката на данните, моделиране, оценка на модела, експлоатация на модела. Представят се основните принципи на регресионния анализ. Студентите се запознават с възможностите за прогнозиране чрез алгоритми за машинно обучение. Разглеждат се различни технологии за клъстерен и класификационен анализ. Изучаваният материал се илюстрира с множество примери на Orange.

6. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

7. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

 Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни, тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства. Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

8. Нелинейно бизнес моделиране, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

 Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в науките за живота – биология, екология, физиология и медицина. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на популации, болести, епидемии и др. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при моделирането в медицината. Разглеждат се едномерни и многомерни модели – модели на разпространение на епидемии, модели на имунния отговор, енергиен модел на сърцето, модели за лекарствено въздействие и др.. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават резултати в медицината, физиологията и фармакологията с голямо теоретично и практическо приложение.

9. Програмиране в среда Arduino за напреднали, доц. д-р Светослав Енков (за СИ, СТД, Инф. и БИТ) 

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на по-сложни схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите първата част на курса („Програмиране в среда Arduino”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

10. Управление на софтуерни проекти, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (САМО за специалности Информитаки, БИТ и СТД. Молим студентите от специалност Софтуерно инженерство да НЕ записват тази дисциплина.) 

Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият базови знания и умения за ефективно управление на софтуерни проекти. Разглеждат се основните стъпки от организирането и управлението на софтуерните проекти: изграждане на реалистичен план на проекта, планиране на обхвата, планиране на разходите, планиране на ресурсите и времето за разработка, управление на екипа от разработчици, управление на риска, контролиране на изпълнението на проекта и управление на комуникацията и документацията. Представят се логическите етапи на процеса на проектиране, работата в екип, управлението на ресурси, оптимизирането на разходи и др. В курса е включена и практическа част, която цели студентите да развият практически навици по създаване и управление на софтуерни проекти. Разбирането и усвояването на учебното съдържание на темите, включени в програмата на дисциплината ще допринесат за постигане на очакваното от студентите (след завършване на обучението) равнище на компетенции и умения за управление на софтуерни проекти.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите трябва да притежават знания и умения за ползване на възможностите на съвременните офис пакети и общи познания в областта на информационните технологии, софтуерните технологии (спец. разработване на софтуерни проекти) и управлението на проекти.

 


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА - за БИТ, СТД, 4. курс)

Записване от 03.02.2024 г. до 12.02.2024 г., вкл. Провеждане - 17.02 и 18.02.2024 г.

1. WEB приложениe с Vaadin и Spring Boot, доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Пенчо Малинов (за всички) 

Възможно ли е да създадем WEB базирано приложение без да е необходимо да познаваме HTML, CSS, JS? Достатъчни ли са ни само знанията по Java? Благодарение на рамките Vaadin и Spring Boot това е възможно. Дисциплината ще обхване целия етап по изграждането на WEB приложение, базирайки се на базови познания по програмния език Java.

2. Бизнес право 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

3. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, инф. Виктор Матански (за всички) 

Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

4. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

5. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (за всички) 

Курсът има за цел запознаване с основни методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и задълбочено изучаване на възможностите на инструментите за бизнес интелигентност, визуализация и анализ на данни на JasperSoft. Студентите придобиват знания за методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и тяхното приложението в различни области. В рамките на обучението ще се формират практически умения за приложение на изучаваните методи чрез разработване на шаблони на интерактивни отчети за анализ и визуализация на данни с инструмента JasperSoft Studio, данните за които се извличат от различни видове източници на данни (вкл. големи данни от CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC) и табла в JasperReports Server. Детайлно се представят средствата за визуализация на резултатите от интелигентния анализ на данни, които могат да бъдат добавени в шаблоните на интерактивни отчети (диаграми, изображения, таблици, текстове, вложени доклади и др.), възможностите за персонализиране на шаблони на отчети и експортиране на генерирани по тях документи в различни формати (DOCX, XLSX, PDF, HTML5 и др.). Специално внимание се отделя на архитектурата на хранилището за съхраняване на шаблони на отчети JasperReports Server и неговите възможностите за създаване на табла за интелигентен анализ и визуализация на данни, съхраняването на шаблони на отчети, генериране на документи по създадени шаблони в реално време и интегриране с клиентски приложения. Студентите могат да прилагат получените знания и умения за интелигентен анализ и визуализация на данни за нуждите на мониторинг на процеси и вземане на информирани решения в различни организации.

6. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров (за всички) 

Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).

7. Компютърна симулация на реални процеси, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

При изследване на реални процеси често за тяхното описание се налага да се съставят сложни математически модели. Задачите, основаващи се на тях, обикновено изискват комбиниран аналитичен и числен подход за решаването им и програмирането е неотменима част от цялата процедура на изследване. В дисциплината се демонстрират ефективни изчислителни схеми и алгоритми, с чиято помощ се решават поставените задачи. Съставя се програмен код, в който се имплементират представените методи и алгоритми. Това дава възможност да се направи компютърна симулация на разглежданите процеси. Представят се възможности за анализ чрез интерактивни графики и анимации.

8. Нелинейно моделиране в медицината, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в науките за живота – биология, екология, физиология и медицина. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на популации, болести, епидемии и др. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при моделирането в медицината. Разглеждат се едномерни и многомерни модели – модели на разпространение на епидемии, модели на имунния отговор, енергиен модел на сърцето, модели за лекарствено въздействие и др.. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават резултати в медицината, физиологията и фармакологията с голямо теоретично и практическо приложение.

9. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Мария Василева (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

10. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (за СИ, СТД, Инф. и БИТ) 

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

    Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ