Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Радослава Терзиева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ“


ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,
На 04.12.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“
ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
докторска програма Диференциални уравнения

на тема:
УСТОЙЧИВОСТ НА ДИФЕРЕНЦИАЛНИ И ДИФЕРЕНЧНИ УРАВНЕНИЯ С ИМПУЛСИ С
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ

Автор:
Радослава Сашкова Терзиева
Научен ръководител:
проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христeва-Краева

Научно жури:
проф. д-р Светослав Ненов
проф. д-р Цанко Дончев
проф. Димитър Колев
проф. д.м.н. Снежана Христева-Краева
доц. д-р Кремена Стефанова

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ