Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, ЗИМЕН СЕМ. 2023/2024 - РЕДОВНО ОБ.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2023/2024

(бакалавърски специалности – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

 

Уважаеми студенти от редовна форма на обучение,

съгласно актуалните учебни планове, през Зимен (първи) семестър на 2023/2024 уч. г. е заложено обучение по две (2) избираеми дисциплини за специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;

по една (1) избираема дисциплина и една (1) факултативна дисциплина за специалности:

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 

по една (1) избираема дисциплина за специалности:

 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс; 

и по една (1) задължително избираема дисциплина (ЗИД) само за специалности:

 • МИИТ – 3 курс; 
 • ИТМОМ – 3 курс. 

ЗИД за Зимен семестър 2023/2024 уч. г. (записва се само от МИИТ, 3 курс и ИТМОМ, 3 курс)

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Ивайло Старибратов

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за разработване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успеваемост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците. 

Студентите от МИИТ 3 курс и ИТМОМ 3 курс записват ЗИД с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org) до 27.09.2023 г.


 

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Броят на студентите за всяка избираема дисциплина е ограничен.

За избираема или факултативна дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

Студентите могат да запишат и допълнителна избираема дисциплина, което може да стане само в началото на семестъра с разрешението на Декана, ако за допълнителната дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

Записването за избираеми дисциплини ще се проведе онлайн на следния адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

За студентите, които досега не са използвали сайта - Първоначален достъп до сайта се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

ПРИ ПРОБЛЕМ С ДОСТЪПА ПИШЕТЕ НА fmiadmins@uni-plovdiv.bg

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата (няма бутон "Изпрати"). Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 

ПЪРВИ ЕТАП. През периода 04.09–27.09.2023 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 1 за Избираема дисциплина 1) трябва да запишат студентите от специалности и курсове:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • МИИТ – 2 курс, ИТМОМ – 2 курс (Студентите от МИИТ 2 курс и ИТОМ 2 курс могат да запишат една избираема дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 по техен избор.) 

Обучението по тази избираема дисциплина ще се проведе в първите 7 седмици от семестъра, от 06.10.2023 – 17.11.2023 г. Занятията ще бъдат в ден петък, по 5 учебни часа на едно занятия.

 

ВТОРИ ЕТАП. Ще бъде публикувана информация своевременно.


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)


1. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев (Проксиад) (за всички) 

Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.). Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

2. Водене на преговори и разрешаване на конфликти - част 2, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

3. Въведение в математика на парите, проф. д.м.н. Боян Златанов (за всички)

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

4. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева и адв. д-р Стоян Мемцов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

5. Въведение във функционалния анализ, проф. д-р Атанаска Георгиева (за спец. БМ, ИТМОМ, МИИТ) 

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Дигитални решения в 12 индустрии, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

Всяка държава е профилирана в определени технологии. България е една от държавите с изразено силен фокус върху софтуерните технологии. Същевременно технологиите имат смисъл, когато решават проблеми в „традиционните“ индустрии като: строителство и недвижими имоти (най-голямата световна индустрия с 20 % дял от глобалния БВП); туризъм (с 10 % дял от глобалния БВП); медицина и здравеопазване; социални бизнеси (свързани със 17 Sustainability Development Goals на ООН); образование и т.н. Кои са и какви са българските технологични решения (софтуерни и хардуерни) в най-големите индустрии, както в световен мащаб, така и в България? Кои са свободните пазарни ниши? Какво прави едно технологично решение конкурентноспособно? Кои технологични решения печелят финансиране? Кои технологични решения имат много добро пазарно развитие и без външно финансиране? Какви са технологичните тенденции в Европа?
Избираемата дисциплина изисква задължително физическо присъствие и активно участие на занятията.

7. Дискретни логистични модели, проф. дмн Манчо Манев (за всички) 

Едно от предизвикателствата на съвременното общество е рационалното управление на стоки, услуги и информация. Актуалното схващане за логистиката е, че тя се състои от бизнес планиране и управление на потоци от материали и услуги, както и придружаващите ги информационни и финансови потоци. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното време и място при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача се решава с аналитични дискретни методи, водещи до създаването на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с дискретни модели на логистиката и с някои често срещани приложения, а именно – оптимизационни логистични задачи върху мрежи и графи. Обучението завършва с оценяване на разработената от студентите курсова работа.

8. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

9. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова и Светозар Гледачев (за всички) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

10. Информационна и комуникационна сигурност, доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

11. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички) 

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

12. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова (за всички) 

Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява.

13. Математически аспекти при описанието на природни системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Още от времето преди Нютон, сегашната технологична човешка цивилизация се опитва математически да моделира природата във всичките й аспекти (включително и динамиката на обществата). В една или друга форма, стремежът винаги е бил да се построи симулативен модел (сега компютърно симулиране), с цел извличане на информация за бъдещите или минали динамични състояния на системите, в най-общ смисъл - от предсказване динамиката на финансовите макро-потоци в световната банкова система, през траекториите на космическите апарати, до космологичното разширяване на Вселената. В сегашния етап на университетското образование в България (а и в Европа) се поставя акцент на едната част от познанието - приложната информатика. Пренебрегват се математически познания, които биха ни дали възможност да вникнем по-дълбоко в природата на процесите и явленията във всемира и които ни дават инструмент за компютърно симулиране на така важни модели на еволюционни системи. По-дълбоката математика би ни дала апарат за по-високо квалифицирана работа не само в абстрактните области на познанието, но и най-вече в областта на приложната информатика, приложната икономика, банковото дело, моделиране на обществата и т.н.

14. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

15. Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

16. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. дмн Нако Начев (за всички) 

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

17. Обработка и анализ на данни, доц. д-р Ст. Хаджиколева, проф.  д-р Георги Димитров и д-р Полина Цветкова (за специалности Информатика, БИТ, СТД, Софтуерно инженерство) 

Учебната дисциплина “Обработка и анализ на данни” (Data Processing and Analysis) цели да запознае студентите с основите на обработката и манипулирането на масиви от данни. По време на курса се прави преглед на цялостния процес на събиране и обработване на данни: от задаването на правилни въпроси до публикуването на резултат. Последователно се разглежда как се събират и изчистват данните, за да бъдат подготвени за анализ и моделиране; какво е изследователски анализ на данни (Exploratory data analysis) и как се прилага; различни методи за анализ на данните; как се извършва моделирането на данните; използването на статистически методи за правене на изводи, и др.

Дисциплината е практически ориентирана и новите знания се затвърждават с писане на код на Python. Завършилите курса студенти придобиват професионални компетентности, свързани с обработка на данни, машинно обучение, визуализация на данни и др.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответстващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информационни технологии. Необходимо е да имат базови умения по програмиране и бази от данни.

18. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

19. Паралелно програмиране със C# и TPL, проф. д-р Николай Павлов (за всички без специалност Софтуерно инженерство. Молим студентите от спец. Софтуерно инженерство да НЕ записват тази дисциплина.) 

Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции.  Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури.  Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка:  2 x 3GHz < 6 GHz.  Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

20. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (за специалности Информатика, БИТ, СТД, Софтуерно инженерство) 

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

21. Разработка на игри в С++ с Unreal Engine, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Plovdiv Software) (за всички) 

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

22. Теория на инвестиционния портфейл, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.


 

 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

(списъкът ще бъде допълван)

 

Бизнес право 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

Въведение в Изкуствения интелект и логическо програмиране на Пролог, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Венета Табакова (само за специалности БИТ, БМ, ИТМОМ, МИИТ, СТД) 

Програмата  по  изкуствен  интелект(ИИ)  предвижда  овладяването  на задълбочени теоретични  познания  в  областта  на  интелигентните  системи  и  усвояването  на  разнообразни практически умения, свързани с приложения на методи и техники на изкуствения интелект в широк кръг от направления. В програмата са включени теоретични основи на класическия изкуствен интелект, моделиране на знания и проектиране на бази от знания, извличане на информация, обработка на знания, семантични технологии, съветващи системи и др. Тематиката на курса и съответното обучение е съществена част от ядрото на така наречения ”класически изкуствен интелект“.

Целта на курса е студентите да се запознаят с необходимостта за изучаване и развитие на умения за работа със системи с ИИ. Разглеждат се основните подходи за представяне и обработка на знания, необходими за разработка на интелигентни системи във всички сфери на съвременния свят. За практическите занимания се използва езикът за програмиране Пролог, който напоследък се радва на възроден интерес и е подходящ за работа с ”класическия изкуствен интелект“.

Въведение в машинното учене, проф. д-р Станимир Стоянов (за всички) 

Машинното учене е подобласт на изкуствения интелект. В последните години тази тематика става все по-актуална и предизвиква все по-голям теоретичен и практически интерес. В основния курс по изкуствен интелект темата за машинно учене не се разглежда.

Настоящият лекционен курс цели разширение на тематиката, включена в базовия курс по изкуствен интелект. Лекционният курс е въведение в машинното учене. Целта на курса е студентите да се запознаят със същността на машинното учене. В лекционния курс се прави общ преглед на различните методи за машинно учене. По задълбочено се изучава проблематиката, свързана с разработване и използване на невронни мрежи използвани в така нареченото дълбоко учене.

За демонстрация и улесняване на учебния материал в лекционния курс се разглеждат различни примери, реализирани основно на Python и Java.

Нелинейно моделиране в медицината, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в науките за живота – биология, екология, физиология и медицина. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на популации, болести, епидемии и др. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при моделирането в медицината. Разглеждат се едномерни и многомерни модели – модели на разпространение на епидемии, модели на имунния отговор, енергиен модел на сърцето, модели за лекарствено въздействие и др.. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават резултати в медицината, физиологията и фармакологията с голямо теоретично и практическо приложение.

Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

Теория на графите, проф.  дмн Манчо Манев (за всички) 

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ