Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита - Мария Дочева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА“

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

на 19 юни 2023 г. от 11:00 часа, в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий
Хилендарски“ ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
докторска програма Информатика

на тема:

АВТОМАТИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Автор:

Мария Тодорова Христозова-Дочева

докторант към Факултет по математика и информатика
на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научни ръководители:

проф. д.м.н Георги Атанасов Тотков
доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева

Научно жури:

проф. д-р Мария Петкова Христова
проф. д-р Радослав Даков Йошинов
проф. д-р Росица Желязкова Донева
доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ