Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на Вера Шопова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КАТЕДРА  „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, на 14.02.2024 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
Област на висшето образование: 1. Педагогически науки
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…
Докторска програма: Методика на обучението по информационни технологии
на тема

„ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ В ПРОГИМНАЗИЯТА“

 Автор:
Вера Петкова Шопова,
докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:
проф. д-р Коста Андреев Гъров

Научно жури:

Проф. д-р Ивайло Пеев Старибратов
Проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева
Доц. д-р Даниела Тодорова Кожухарова
Доц. д-р Габриела Георгиева Кирякова
Доц. д-р Златоели Атанасова Дучева

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ