Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, II сем. 2023/24, РЕДОВНО ОБ.

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЛЕТЕН (ВТОРИ) СЕМЕСТЪР 2023/2024

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Уважаеми студенти от редовна форма на обучение,

съгласно актуалните учебни планове на специалностите във ФМИ на ПУ, обучението по избрираеми и факултативни дисциплини през Летен (втори) семестър на 2023/2024 уч. г. ще се проведе, както следва:

Обучение по две (2) избираеми дисциплини провеждат студентите от следните специалности и курсове:

 • Информатика – 2 курс, 3 курс; 
 • БИТ – 2 курс, 3 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс; 

Те избират една дисциплина от СПИСЪК 1 и една дисциплина от СПИСЪК 2. Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък 1) ще се провеждат в ден петък през първите 7 седмици от семестъра, в периода от 23.02.2024 до 05.04.2024, вкл. Занятията по втората избираемата дисциплина (Списък 2) ще се провеждат в ден петък, в периода от 12.04.2024 г. до 31.05.2024 г., вкл.

Обучение по една (1) избираема дисциплина провеждат студентите от следните специалности и курсове:

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 
 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс. 

Те избират една дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 (по техен избор). Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък 1) ще се провеждат в ден петък от 23.02.2024 г. до 05.04.2024 г., вкл.). Занятията по втората избираемата дисциплина (Списък 2) ще се провеждат в ден петък, от 12.04.2024 г. до 31.05.2024 г., вкл.

Обучение по една (1) факултативна дисциплина провеждат студентите от следните специалности и курсове:

 • БИТ – 4 курс; 
 • СТД – 4 курс; 
 • Математика – 4 курс; 
 • Приложна математика – 4 курс; 
 • Бизнес математика – 4 курс. 

Те избират една дисциплина от СПИСЪК 1 като факултативна дисциплина. Занятията факултативната дисциплина (от Списък 1) ще се провеждат в ден петък през първите 7 седмици от семестъра, в периода от 23.02.2024 г. до 05.04.2024 г., вкл.

 

Записването за ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ и ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ ще се проведе онлайн на адрес:

https://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ПРИ ПРОБЛЕМ С ДОСТЪПА ПИШЕТЕ НА fmiadmins@uni-plovdiv.bg.

Записването ще се проведе на два етапа.

ПЪРВИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина / факултативна дисциплина от СПИСЪК 1 в срок от 26.01.2024 г. до 14.02.2024 г.

ВТОРИ ЕТАП. Записване на избираема дисциплина от СПИСЪК 2. Ще бъде публикувана информация своевременно.

Можете да проверите дали предпочитанията Ви за избираема дисциплина (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) са съхранени от системата, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече са провели обучение и имат поставена оценка.


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1 / ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА)

провеждане: от 23.02.2024 г. до 05.04.2024 г.


1. MySql за големи данни, проф. д-р Емил Хаджиколев, доц. д-р Стоян Черешаров, маг. Георги Густинов (само за специалности Информатика, БИТ, СТД, Софтуерно инженерство) 

Курсът има за цел да запознае студентите с MySql, като основен акцент е използването ѝ за работа с големи структури от данни (Big Data). Подробно се разглеждат характеристиките на MySQL, връзката му с Hadoop и неговия алгоритъм MapReduce за паралелна обработка на големи обеми данни. Изучават се техники за оптимизиране на MySql бази данни при заявки за работа с големи данни, индексиране за повишаване на скоростта на достъпа до данните, работа с json файлове, използване на Memcached за увеличаването на производителността, разделяне на дялове на големи обеми от данни за ускоряване на търсенето, репликация на данните за сигурен достъп, добри практики при работа с базата данни, интеграция със ETL Apache Sqoop за двустранен обмен между MySql и Hadoop и др. По време на обучението, студентите ще придобият представа за цялостният процес по обработката на големи данни.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Очаква се обучаемите да имат основни познания по информатика, бази данни, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране и абстрактно логическо мислене.

2. Водене на преговори и разрешаване на конфликти - I част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

3. Въведение в ReactJS, доц. д-р Владимир Вълканов, хон. ас. Петър Величков (Synergy Global Financial Solutions) (за всички) 

Програмата ще разгледа основите и най-важното от React JS. От разбирането на компонентно-базираната архитектура до овладяването и управлението на състоянието на данните. Участниците ще придобият практически опит в изграждането на интерактивни потребителски интерфейси и ще увеличат уменията си за разработка на УЕБ приложения.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: HTML и CSS; JavaScript; DOM (Document Object Model); Version control (GIT); Node.js и NPM (незадължително); Command line / Terminal (незадължително); Text Editors – Visual Studio Code.

4. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

5. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (за всички) 

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

6. Геометрично моделиране за CAD/CAM , проф. дмн Манчо Манев (за всички) 

Тази учебна дисциплина изучава методи и алгоритми за числено описание на геометрични форми, които са обикновено двумерни или тримерни. Дисциплината е фокусирана върху подготовката за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър или компютърно-базирани приложения. Тези обекти се разлагат на криви и повърхнини, но тяхното представяне трябва да бъде в подходяща форма за компютърна обработка. Изучават се криви на Безие, Б-сплайн криви и нееднородни рационални Б-сплайн (NURBS) криви, както и получените чрез тях повърхнини по метода на тензорно произведение на две семейства криви. Придобитите знания се прилагат в компютърната графика, CAD/CAM системите, компютърния графичен дизайн, роботиката, проектирането на автомобили, кораби и самолети, образната диагностика в медицината и т.н.

7. Глобализация, дипломация, политика, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Глобализация, дипломация, политика” е дисциплина, в която студентите ще имат възможност да се запознаят с особеностите на процеса на глобализация в световен мащаб, като акцентът е поставен върху международната търговия, информационните технологии и бизнеса, в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се дипломатическите отношения между отделните държави и международни организации, с ракурс на дипломацията в бизнеса и изграждане на двустранни връзки, етикет, протокол и поведение при провеждане на преговори. В дисциплината се изучават политическите процеси в България и света, концепциите за власт, успешните политически лидери и властови елити, като се преминава през моделите, типологията и структурата на партийните субекти и организационния механизъм на политическите партии. Анализират се изборните процеси и различните системи за произвеждане на избори, финансирането на предизборните кампании, както и лобизмът като правомерна форма за оказване на влияние върху вземането на политически решения. Политическият имидж и култура също са част от тази дисциплина, които способстват за изграждането на политика като такъв и моделите му на поведение на обществената сцена. В лекционния курс са разработени различни игрови модели, чрез които студентите ще придобият по-добри практически умения и ще обогатят знанията си в сферата на дипломацията и политиката. Предвидени са посещение на общински съвет или народно събрание, както и срещи с личности, които да споделят своя опит и знания в съответната сфера.

8. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, проф. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев (за всички) 

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

9. Избрани задачи по алгебра, проф. дмн Нако Начев (за всички) 

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

10. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

11. Иновации в програмирането на смарт договори и анализ на криптовалути, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев (за всички) 

Този курс предлага задълбочено изучаване на програмирането на смарт договори, използ-ването на големи езикови модели като Llama2 и машинно обучение за анализ и прогнозиране на криптовалутни пазари. Студентите ще развият умения за създаване на надеждни и ефективни смарт договори, ще научат как да извличат и обработват данни с помощта на езикови модели и ще прилагат алгоритми за машинно обучение за анализ и прогнозиране на пазарни тенденции. Курсът комбинира теоретични лекции и практически лабораторни упражнения, които подпома-гат развитието на критично мислене и практически умения.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Желателно е да са изучавали Програмиране и Компютърни Архитектури.

12. Интелигентен анализ на данни с Orange, доц. Ст. Хаджиколева, ас. д-р Костадин Йотов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае студентите с възможностите за извличане на знания от данни чрез визуално програмиране с приложението Orange. Последователно се разглеждат основните типове задачи - класификация, предвиждане, регресионен анализ, асоциативен анализ, клъстеризация, и др. Специално внимание се обръща на основните етапи на работа - разбиране на проблемната област и данните, подготовката на данните, моделиране, оценка на модела, експлоатация на модела. Представят се основните принципи на регресионния анализ. Студентите се запознават с възможностите за прогнозиране чрез алгоритми за машинно обучение. Разглеждат се различни технологии за клъстерен и класификационен анализ. Изучаваният материал се илюстрира с множество примери на Orange.

13. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

14. Компютърна симулация на реални процеси, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

При изследване на реални процеси често за тяхното описание се налага да се съставят сложни математически модели. Задачите, основаващи се на тях, обикновено изискват комбиниран аналитичен и числен подход за решаването им и програмирането е неотменима част от цялата процедура на изследване. В дисциплината се демонстрират ефективни изчислителни схеми и алгоритми, с чиято помощ се решават поставените задачи. Съставя се програмен код, в който се имплементират представените методи и алгоритми. Това дава възможност да се направи компютърна симулация на разглежданите процеси. Представят се  възможности за анализ чрез интерактивни графики и анимации.

15. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

16. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев (за всички) 

Дисциплината дава възможност за практическо приложение на наученото от предходни курсове като позволи на студентите да генерират собствени иновативни решения свързани с високите технологии и кибер-физичните системи. Посредством реализирането и практическо-то приложение на математически алгоритми, интегрирани в програмите за моделиране, се получават нови насоки в дизайна и инженерните науки. Благодарение на генеративния и параметричния дизайн се постига генерирането на множество варианти при разработването на концептуални и иновационни продукти и технологии. Курсът на обучение ще позволи на студентите да решават проблеми, отнасящи се до формообразуването на даден продукт чрез неговата структурна оптимизация както и да генерират собствени иновативни решения, свързани с производството, прототипирането и разработването на високотехнологични изделия, посредством моделиране на обектите, подлежащи на изследване в софтуерна среда.

17. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, проф. д-р Атанаска Георгиева (за всички) 

В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

18. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев (за всички) 

Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата – PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура.

19. Състезателна информатика, част 2, проф. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Симеон Монов (за всички) 

Курсът е продължение на част 1 от първи семестър. В курса се изучават основните алгоритми и структури от данни и се развива логическото мислене на студентите за решаване на алгоритмични проблеми: списъци, опашки, дървовидни структури, графи. Решават се задачи, типични за състезанията по информатика в България и чужбина. На студентите ще бъдат представени използваните на състезания инструменти и среди за програмиране. Ще се провеждат упражнения по модел на реални състезания. Крайната цел на курса е сформиране на отбори по програмиране към ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“.

20. Фрактална теория на финансовите пазари, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Пазарите на ценни книжа (акции и облигации), валутните пазари (FOREX) и другите финансови пазари имат една обща характеристика – времевите финансови редове, представляващи функция на цената на финансовия инструмент от времето. Добрият анализ на съответния финансов ред води до правдоподобна прогноза, увеличаваща шанса за печалба при търговията с финансови активи. Без да се подценяват други методи за прогнозиране на цените на финансовите активи – фундаментален, статистически и технически анализ, може да се каже, че фракталният анализ на финансовите редове се отличава с най-голяма простота и ефективност. Целта на курса е запознаването на студентите с фракталната теория на времевите финансови редове – един съвременен и мощен инструмент за прогнозиране на цените на финансовите инструменти. Въвеждат се основни понятия и определения, както за финансовите редове, така и за техния основен природо-математически модел – фракталите. Показва се как могат да се пресмятат индекса на Херст и индекса на фракталност на финансовия ред и как с помощта на тези индекси могат да се правят ефективни прогнози. Като примери са използвани цените акциите на компаниите, влизащи в индексите на Дау Джонс и S&P 500, както и някои основни валутни двойки.


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

(списъкът ще бъде допълван)

провеждане: от 12.04.2024 г. до 31.05.2024 г.

Нелинейно бизнес моделиране, проф. дмн Манчо Манев и гл. ас. д-р Асен Христов (за всички)

Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в бизнес моделирането. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на продукти, технологии и иновации. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при бизнес моделирането. Разглеждат се едномерни и многомерни модели на разпространение на продукти, като при многомерните се отчита взаимодействието между тях. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

Кодиране и криптография, проф. дмн Иво Михайлов (за всички)

Дисциплината представлява въведение в теорията на кодовете, коригиращи грешки и в криптографията. Има за цел да запознае студентите с основни шумозащитни кодове и с алгоритми за тяхното кодиране и декодиране. Разглеждат се следните класове линейни кодове: кодове на Хеминг, циклични кодове, кодове на Голей и кодове БЧХ. От областта на криптографията се разглеждат източник на текст, криптографска система, криптоанализ, конструиране на блокови шифри. По-подробно се изучават криптографската система DES, криптографска система с публичен ключ RSA и криптографската система, основана на проблема на раницата.

Приложни алгебрични модели, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички)

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

Бизнес право 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички)

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

Преговори с клиенти, инвеститори и партньори в ИТ индустрията, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички)

Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна.

За компанията това е предоставена услуга/продукт с  достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба. 

За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. 

Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. Но това е идеалният вариант, от който се появяват неизброимо много изключения. Факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни.

Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори.

Избираемата дисциплина предполага решаване на бизнес казус с реална стартап IT компания, която трябва да реши как ще се разширява международно, но и откъде ще намери необходимите инвестиции, които ще направят възможно това разширяване. Не е достатъчно само да имаш изключително добър иновативен продукт. Рискът да бъде взет от партньори и/или клиенти е много висок. Как тази компания да преговаря с партньорите и клиентите си? Кои са партньорите и кои клиентите? Кои са потенциалните инвеститори? На кого да откаже сътрудничество и на кого да предложи?

Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията, ИД Стратегии за навлизане на пазари и ИД Дигитални решения в България и Европа в 12 индустрии. За преминаване на дисциплината е необходимо: присъствие на занятията и работа в екип.

Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, инф. Виктор Матански (за всички)

Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

 Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев, гл. ас. д-р Мария Василева (за всички)

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

Въведение в генеративния изкуствен интелект, проф. д-р Станимир Стоянов (за всички)

Генеративният изкуствен интелект (ГИИ) е нововъзникващо направление на изкуствения интелект. В последната една година ГИИ става атрактивна област, предизвикваща все по-голям научен и практически интерес. .

Настоящият лекционен курс е въведение в тази нова област. Целта на курса е студенти-те да се запознаят със същността на ГИИ. В лекционния курс се разглеждат теоретичните основи на ГИИ и по-специално големите езикови модели (LLM). Разглеждат се архитектури на специализирани невронни мрежи (трансформатори), използвани в ГИИ. Представени са също конкретни реализации на LLM като например ChatGPT.  

За демонстрация и улесняване на учебния материал в лекционния курс се разглеждат раз-лични примери, реализирани основно на Python и Java.   

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Без да са ограничение базови познания по езиците Phyton и Java са препоръчителни.

Прототипиране и управление на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев (за всички)

Дисциплината „Прототипиране и управление на кибер-физични системи“ е с практическа насоченост и дава възможността на студентите да придобият умения за реализиране на високотехнологични и комплексни системи, изискващи интер-дисциплинарен подход. Студентите ще изучават и извършват симулации, прог-рамиране и управление на кибер-физични системи. Посредством различни софту-ерни пакети ще се реализират модели на кибер-физични системи и тяхното прото-типиране. В практическите занятия ще се изчислява и моделира  поведението и траекториите на сложни подсистеми. Студентите ще се запознаят с методология за реализиране на кибер-физични системи, както и с начини за пренос на данни и отдалечен контрол. Ще се анализират връзките и взимодействията на различните подсистеми при реализацията на кибер-физичните разработки. Чрез този интер-дисциплинарен курс на обучение студентите ще развият способности за създаване на модели, програмиране на компоненти и анализ на техните взаимодействия, ползване на различни симулационни среди и генериране на прототипи. Тази дис-циплина осигурява цялостен преглед на различни аспекти на кибер-физичните системи, давайки възможност за иновации и креативност.

Математически модели в практиката, проф. д.п.н. Сава Гроздев (за всички)

Целта на тази избираема дисциплина е да систематизира знания на студентите относ-но различни математически методи за прогнозиране, управление и оптимизация на процеси, свързани със задачи в икономиката и образованието. Прилагат се алгебрични и геометрични подходи, елементи от теорията на хаоса, невронните мрежи, фузи логиката и генетичните алгоритми. Придобитите знания и формираните умения могат да се прилагат за обработка на статистически данни при управление на собствен бизнес и постижения на обучаеми.

Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички)

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява самолет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички)

Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (само за Информатика, БИТ, СТД и Софтуерно инженерство)

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

 Изисквания: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ