Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ (стар)    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ (стар)

РЕГЛАМЕНТ
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ
НА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ФМИ

 

ПРЕДПОСТАВКИ
   Университетската идея и мисията на ФМИ за провеждане на качествено университетско обу­чение и научни изследвания се осъществяват с труда и усилията на цялата академична общ­ност, включваща студентите, преподавателите и служителите на факултета. Основните прин­ципи, които обединяват тази общност са съблюдаването на академичните права и задъл­жения, валидни за всеки отделен неин член. Университетската общност се стреми както към постоянно усвояване и създаване на нови знания, така и към развитието и изграждането на ви­со­кообразовани и морални личности. Това изисква поддържане на етични междуличност­ни­те отношения, уважение към труда и постиженията на останалите и защита на интелек­ту­ал­ната собственост.
   Заедно с това, всеки един от нас е призван да притежава, поддържа и възпитава честност и почтеност като основни благодетели, върху които се основава цялото общество и се възпи­та­ват бъдещите поколения. Тази обща кауза е възможна само със създаването и поддържането на академична атмосфера на честност, взаимно уважение, зачитане на авторството и неприми­римост към нечестни прояви от всякакво естество.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Този регламент се основава на следните документи:
  - Закон за висшето образование, чл. 58, 59, 71 и 74.
  - Правилник на ПУ, Глава XIV: Процедури за установяване на нарушенията и раз­решаване на конфликтите, чл. 163 и 164.
 2. Нечестна проява на студент, преподавател или служител във ФМИ се дефинира като:
  - преписване или опит за преписване по време на изпити, контролни и текущи тес­тове за проверка на знанията и уменията на студента;
  - представяне като свои на чужди писмени работи, проекти, курсови, домашни и друг тип задания, със или без съгласието на техния автор, вкл. представяне на работи, преведени от чужди езици или взаимствани от интернет;
  - използване на непозволени средства и комуникации, вкл. интернет, мобилни и други устройства, за подсказване и чужда помощ от друг по време на изпит или при подготовка и защита на задания за самостоятелна работа;
  - ходатайства за вземане на изпити, поставяне при различни условия или друг тип облагодетелстване на студенти;
  - фалшифициране и подмяна на изпитни резултати;
  - фалшифициране, укриване, подправяне на документи, попълване на неверни дан­ни и други документни измами;
  - плагиатство на чужди научни резултати, идеи и интелектуална собственост и пред­ставянето им като свои със или без разрешение на техния автор;
  - при­свояване на чужда интелектуална собственост.

II. МЕРКИ ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ

 1. За предотвратяване на нечестни прояви основната политика е превенцията.
 2. Преподавателите и служителите на факултета заемат активна позиция по време на за­ня­тия и при социални контакти със студентите, като поощряват тези, които се от­насят сериозно към своите задължения, работят самостоятелно и по честен начин подготвят и взимат изпитите си.
 3. Преподавателите и служителите на факултета трябва да създават условия за нето­ле­риране и непоощряване на плагиатството и нечестни академични прояви от вся­какъв род на студенти и свои колеги.
 4. За противодействие срещу нечестни прояви от страна на студентите, при съмнения за преписване и използване на непозволени средства и комуникации, препода­ва­те­лите могат да провеждат допълнително устно препитване, вторичен изпит и др. за установяване на реалните знания на студента.
 5. За избягване на възможни нарушения и умишлено поставяне на незаслужени оцен­ки на студенти, всички семестриални изпити да се провеждат от комисия от  поне двама преподавателя, определени с решение на КС. 
 6. При забелязани нечестни прояви студентите, преподавателите и служителите на ФМИ трябва да сигнализират писмено и неанонимно за случая ръководителя на ка­тедрата, Факултетната комисия по качество или ръководството на факултета. 
 7. За разкриване и доказване на случаи на плагиатство и нерегламентирано пре­пис­ва­не се допуска използването на съвременни информационни и комуникационни сред­ства и специализиран софтуер.

III.  АДМИНИСТРАТИВНО УРЕЖДАНЕ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ

 1. Доклади, жалби, сигнали и др. за конкретни нечестни прояви във факултета се по­да­ват писмено и неанонимно в канцеларията на ФМИ и се разглеждат от ръко­вод­ст­вото в срок до 10 работни дни. По негова преценка могат да бъдат представени за разрешаване от ФС.
 2. При подадени групови сигнали за нечестни прояви, оплаквания от некоректно по­ве­дение в разрез с общоприетите морални и етични академични норми или случаи на корупция, Факултетната комисия по качество може да инициира специално ан­кетно проучване за установяване на реалната ситуация. Резултатите от анкетата се докладват на ДС и ФС.
 3. При доказан случай на преписване или плагиатство от студент, му се налага на­ка­зание „Забележка”. При повторно нарушение студентът се отстра­ня­ва за една го­дина.
 4. При доказан случай на плагиатство от член на академичния състав, той се наказва със „Забележка”, лишава се за период от една календарна година от допълнително материално стимулиране и подпомагане при участие в научни форуми от страна на ФМИ. При повторно установяване на плагиатство, се предлага на Ректора за осво­бож­даване от длъжност, съгласно  чл. 58(1) т. 4 на ЗВО.
 5. Наказанията по т. 3 и т. 4 се налагат от Декана след решение на ДС.
 6. Всички спорни въпроси, касаещи нечестни прояви за нарушения на регламента се представят и разрешават по реда на документите, посочени в т.1.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ