Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2022 година Протокол № 35 / 21.09.2022 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 35 / 21.09.2022 г.

ПРОТОКОЛ № 35 / 21.09.2022 г.

От Разширен Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 21. септември 2022 г. /сряда/ от 13:00 ч., Заседателна зала – Нова сграда на ПУ се проведе присъствен Разширен Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Съгласно заповед №РД-21-1497 от 14.09.2022 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски" Факултетният съвет е разширен във връзка с избора за академичната длъжност „Професор“, еднократно с право на глас със следните лица, заемащи академичната длъжност „професор“:

 1. Проф. д-р Андрей Иванов Захариев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 2. Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);
 3. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 4. Проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 5. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 6. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика  (Математически анализ);
 7. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 8. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по математика).

Присъстват следните членове на РФС: проф. д.м.н. Манчо Христов Манев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Боян Георгиев Златанов, проф. д-р Елена Петрова Сомова, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Тодорка Живкова Терзиева, проф. д-р Христо Стефанов Кискинов, доц. д-р Александър Пламенов Пенев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Владимир Николаев Вълканов, доц. д-р Генчо Димитров Стоицов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Кремена Василева Стефанова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Светослав Христосов Енков, доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова, гл. ас. д-р Георги Николов Чолаков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова, гл. ас. д-р Слав Иванов Чолаков, док-т Мариана Колева Петрова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д-р Ангел Атанасов Голев (болнични - редуциран); Роксана Деянова Филипова,          Председател на СС на ФМИ
Списъчен състав на ФС – 32; Редуциран състав – 31 Отсъстващи – 1; Присъстващи – 30.
Списъчен състав на РФС – 40; Редуциран състав на РФС – 40;
Отсъстващи – проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова (международна командировка - редуциран) и проф. д-р Иван Ганчев Иванов.           
Присъстващи на РФС – 36 души.; Отсъстващи – 4.
Имащи право на глас за избор на академичната длъжност „Професор“ – 34.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор за заемане на академичната длъжност „Професор“.
2. Учебни.
3. Докторанти.
4. Хонорувани.
5. Разни.

РЕШЕНИЕ 1: Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарски“ избра  доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева за академичната длъжност „професор“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Софтуерни технологии) към катедра „Компютърни системи“ на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 2:Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Ваня Ангелова Иванова за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика-Информационни технологии) към катедра „Компютърни системи“ на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие Академичен календар за магистърските програми във Факултета по математика и информатика за учебната  2022/2023 година.
 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие и предлага АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди актуализираните учебни планове за ОКС „Магистър“ по следните професионални направления:
4.6. Информатика и информационни технологии; 4.5. Математика; 1.3. Педагогика на обучението по ... и допълнителните квалификации, влизащи в сила от началото на учебната 2022/2023 година:

 1. За магистърските програми:
  Бизнес информатика с английски език (1 г.)
  Бизнес информатика с английски език (2 г.)
  Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (1 г.)
  Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси (2 г.)
  Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (1 г.)
  Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения (2 г.)
  Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (1 г.)
  Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства (2 г.)
  Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (1 г.)
  Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект (2 г.)
  Tехнология на софтуерното производство и внедряване (1 г.)
  Обучение по информатика и информационни технологии в училище (1 г.)
  Обучение по информатика и информационни технологии в училище (2 г.)
  Обучение по информационни технологии в началното училище (1 г.)
  Обучение по информационни технологии в прогимназията (1 г.)
  Обучение по математика в училище (1 г.)
  Обучение по математика в училище (2 г.) 
  Приложна математика (1 г.)
  Приложна математика (2 г.)
  Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (1 г.)
  Педагогика на обучението по математика (1 г.)
 2. За допълнителни квалификации:
  Учител по информатика и информационни технологии (1 г.);
  Учител по математика (1 г.)

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от Деканския съвет: студентите могат да преминат в по-горен курс (условно записване) с неположени четири невзети изпита, а с пет невзети изпита ще е необходимо резолирана молба от Декана.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за следните редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.), от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 832.00 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 926.50 лв. за учебната 2022/2023 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) и „Обучение по математика в училище“ (2 г.)  от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 503.00 лв. за учебната 2022/2023 г.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението до АС на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за следните редуцирани такси при прием в едногодишните магистърски програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по математика“ от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...:  

 • „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по математика“ (1 г)  във ФМИ на ПУ – две такси по 503.00 лв.
 • „Педагогика на обучението по математика“ (1 г.) редуцирани такси за записали или завършили магистърска програма „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ (1г)  във ФМИ на ПУ – две такси по 503.00 лв. 

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие разпределението на потоци, групи и подгрупи за обучение на студентите по специалности и форми на обучение за учебната 2021/2022 година. (Приложение 1).
 
РЕШЕНИЕ 9:ФС прие следното предложение: на следващия ФС да се гласуват допълнителни избираеми към ИД 2 и факултативни дисциплини. 

РЕШЕНИЕ 10: Проф. Рахнев изказа благодарност към зам.-деканите и специално на доц. д-р Владимир Вълканов и доц. д-р Марта Теофилова за положените усилия при направата на разписанията за редовно и задочно обучение на семестри.
 
РЕШЕНИЕ 11: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за възстановяване на докторантурата на Желязко Петров Терзийски, редовен докторант по докторска програма Информатика, към катедра „Компютърна информатика“, считано от 01.10.2022 г., съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Желязко Петров Терзийски, докторант в редовна форма на обучение към катедра „Компютърна информатика”, с научен ръководител доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева, съгласно чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ: 
 от „Използване на техники от изкуствения интелект за анализ на бизнес данни“
 наИзползване на техники от изкуствения интелект за анализ и прогнозиране свойствата на пептиди“.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението от КС на катедра „Компютърна информатика“ за промени в индивидуалния план за третата година от подготовката на докторант Желязко Петров Терзийски. 

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: съгласно подадена молба и чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ да бъде прекъсната докторантурата на Цветелина Евгениева Желязкова, редовен докторант към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“, докторска програма Методика на обучението по математика, с научен ръководител доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022 г., по семейни причини.
 

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на тема: „Мобилно игрово-базирано обучение по математика за начален училищен етапза придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика на Маргарита Василева Гочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ с научни ръководители проф. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Николай Маринов Касъклиев:

         Външни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Георги Петров Димитров – Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. Доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова – Нов български университет, гр. София; област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
 3. Доц. д-р Деляна Димчева Димова – Аграрен университет, гр. Пловдив; област на  висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика).

        Вътрешни членове за ПУ „Паисий Хилендарски“:

 1. Проф. д-р Галина Мирчева Илиева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.8. Икономика (Икономика и управление – информационни системи и технологии);
 2. Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);

         Резервни членове:

 1. (външен) доц. д-р Маргарита Николаева Терзийска - Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика);
 2. (вътрешен) доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: защитата на дисертационния труд на Маргарита Василева Гочева, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ с научни ръководители проф. д-р Елена Петрова Сомова и доц. д-р Николай Маринов Касъклиев на тема: „Мобилно игрово-базирано обучение по математика за начален училищен етап“ за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма Информатика да бъде на 21.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ 17: Във връзка с предстоящите конкурсни изпити за прием на докторанти за учебната 2022/2023 година проф. Златанов направи следните съобщения: сроковете за подаване на документи е от 16.09.2022 г. до 16.11.2022 г.; конкурсните изпити по специалността да се проведат от 06.01.2023 г.до 10.01.2023 г., а по чужд език от 11.01.2023 г. до 13.01.2023 г.; комисиите по допускане ще бъдат от 17.11.2022 г. до 06.12.2022 г., за целта ръководителите на катедри да подадат в Деканата конспекти и предложения, приети на КС за състав на комисии за изпити по специалността; в срок до 30.11.2022 г. катедрените съвети да приемат заявки за прием на докторанти за 2023/2024 година, които ще се гласуват на 14.12.2022 г.
 

РЕШЕНИЕ 18: ФС избра следните хонорувани преподаватели за провеждане на занятия (редовно и задочно обучение),  редовно и задочно обучение през І семестър на учебната 2022/2023 година:

 1. Ас. Антония Добрева Добрева – с хорариум 30 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през І семестър по дисциплината „ОМИ“ за ІV курс БИТ, задочно обучение;
 2. Денислав Петров Маринов (магистър) – с хорариум 50 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през І семестър по дисциплината „ЛААГ“ за І курс, СТД, редовно обучение;
 3. Виктория Иванова Кунчева – с хорариум 120 часа за водене на упр., преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през І семестър по дисциплината „Линейна алгебра“ на І курс МИИТ и І курс ОМИИТ
 4. проф. д-р Георги Петров Димитров – с хорариум 180 часа за водене на избираеми дисциплини;
 5. адв. д-р Стоян Пантелеев Мемцов  – с хорариум 180 часа за водене на избираеми дисциплини; 
 6. Желязко Петров Терзийски – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Бази от данни“, редовно обучение; 
 7. Емил Ангелов Ангелов – с хорариум 250 часа за водене на упражнения по „Уеб програмиране“ и „Софтуерни технологии 2“, редовно и задочно обучение;
 8.  Мария Методиева Горгорова – с хорариум 180 часа за водене на упражнения по „Въведение в облачните технологии“, редовно и задочно обучение;
 9.  Деница Недялкова Грозева – с хорариум 70 часа за водене на упражнения по „Информационни технологии“, редовно обучение;
 10. Благовест Атанасов Пижев – с хорариум 60 часа за водене на упражнения по „Уеб програмиране“, редовно обучение;
 11. Милен Пламенов Близнаков – с хорариум 70 часа за водене на упражнения по “Програмиране“, редовно обучение;
 12. Светозар Маринов Гледачев – с хорариум 400 часа за водене на избираеми дисциплини;
 13. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова с хорариум 120 часа за провеждане на лекции и упражнения по дисциплината „Увод в информационните технологии”, за специалност БИТ и СТД, I курс, задочно обучение (двоен хонорар);
 14. Илиан Руменов Иванов – с хорариум 400 часа за водене на избираеми дисциплини и провеждане на изпити, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 15. Силвия Георгиева Павлова (магистър) с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини и провеждане на изпити, редовно и задочно обучение;
 16. Ива Илиева Янкова (магистър) – с хорариум 240 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език, редовно и задочно обучение, през Зимен семестър (двоен хонорар);
 17. Марта Каменова Гърдева (бакалавър) – с хорариум 45 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език задочно обучение през Зимен семестър (двоен хонорар);
 18. Мария Лесовска (бакалавър) – с хорариум 100 часа в упражнения за провеждане на часове по Английски език редовно обучение през Зимен семестър (двоен хонорар).

РЕШЕНИЕ 19:ФС прие следното предложение от КС на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: за хоноруваните преподаватели по Английски език да се заплаща двоен хонорар за учебната 2022/2023 г.
 

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Димитър Благоев Благоев, главен асистент към катедра „Компютърни технологии“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022 г.
 

РЕШЕНИЕ 21:ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да не се прекратява трудовият договор на ас. Виктор Пламенов Матански, асистент и отчислен докторант към катедра „Компютърни технологии“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да не се прекратява трудовият договор на ас. д-р Веселина Руменова Тавкова, асистент към катедра „Алгебра и геометрия“, за срок от 3 (три) години, считано от 01.10.2022 г.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие: в срок до 28.09.2022 г. (сряда) да се изпратят в Деканата предложения за абонамент на български и чуждестранни периодични и продължаващи издания до Деканата.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие: в срок до 30.09.2022 г. (петък) ръководителите на катедри да изпратят в Деканата обобщено приемно време на членовете от поверената им катедра за I семестър на учебната 2022/23 г. Предложенията да се изпратят  на следните имейли: nmileva@gmail.comgerry.koleva@fmi-plovdiv.org и geneva@fmi-plovdiv.org.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии“: във връзка с провеждането на избор за академичната длъжност „професор" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информационни технологии в математиката и приложения) ипо област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Разпределени системи и приложения), обявен ДВ бр. 34 от 03.05.2022 г., към състава на ФС на ФМИ, който ще се проведе на 26.10.2022 г. (сряда) от 13:00 ч. в заседателна зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, да се включат еднократно с право на глас следните лица, заемащи академичната длъжност „професор“:

 1. Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 2. Проф. д-р Иван Ганчев Иванов – ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие: във връзка с провеждането на изпит с кандидат-магистри, които ще се обучават по държавна поръчка във Факултета по математика и информатика на 17.10.2022 г. (понеделник) от 9:00 ч. в Заседателна зала – Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ да бъде назначена комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Боян Георгиев Златанов – Зам.-декан на ФМИ.
ЧЛЕНОВЕ: 1. Доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;                                                                                                 2. Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова – Зам.-декан на ФМИ;                                                                           3. Проф. д-р Христо Стефанов Кискинов – Рък.-катедра „Математически анализ“.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие отчет на Факултетната комисия по наука за периода: 18.11.2020 – 21.09.2022 г .

РЕШЕНИЕ 28:ФС прие отчет нагодишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2021 година.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2022 година.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчет нагодишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2022 година.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за 2023 година.

 

Подпис:
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГОЛЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

 

Подпис:
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ