Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Математика и информатика    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика
 
КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СПЕЦИАЛНОСТ
«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»

 

Специалността „Математика и информатика” е от областта на висше образование 1. Педагогически науки по професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по .... Обучението по специалността за образователно-квалификационна степен „Бакалавър” има редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите бакалаври по тази специалност придобиват професионална квалификация „Учител по математика, информатика и информационни технологии”.

   Обща характеристика на специалността. Специалността осигурява базова широкопрофилна подготовка по математика, информатика и информационни технологии, както и по необходимите за учителя психолого-педагогически и методически дисциплини. Завършилият специалността притежава фундаментални знания в математическите области: алгебра, геометрия, диференциално и интегрално смятане, вероятности и статистика, числени методи, теория на числата, комплексен анализ, диференциални уравнения, както и в информатичните направления програмиране, компютърни архитектури, операционни системи, структури от данни и алгоритми, дискретна математика, обектно-ориентирано програмиране, информационни технологии, бази от данни, компютърна графика, събитийно програмиране. Освен това като учител той има знания по: психология; педагогика; методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии; училищните курсове по алгебра, геометрия, анализ, информатика и информационни технологии. С избираемите дисциплини студентите се подготвят по-задълбочено в избрана от тях област в математиката, информатиката, информационните и комуникационни технологии, педагогиката, а с факултативните дисциплини могат да изучават специализирани курсове в областта на икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други. В процеса на обучение те са придобили и допълнителни умения и знания като самостоятелно търсене и събиране на необходима информация в литературни източници и в Интернет, разработване, оформяне и мултимедийно презентиране на различни проекти, доклади и съобщения, достатъчно добро владеене на английски език в областта на изучаваната специалност.

   Kомпетентности на дипломираните по специалността. При завършване на бакалавърската степен на специалността студентът трябва да е способен:

 • да показва знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в математическите и информатичните науки;
 • да разбира и обяснява значението на сложни твърдения, използващи математически означения и език;
 • да демонстрира умения за правилни математически разсъждения, операции и изчисления;
 • да умее да конструира строги математически доказателства;
 • да демонстрира владеене на различни методи за математическо доказателство;
 • да умее да съставя компютърни програми на конкретен език за програмиране;
 • да демонстрира владеене на различни актуални информационни и комуникационни технологии;
 • да умее да използва компютърната техника и компютърните мрежи за намиране, оценяване, съхраняване, обработване, представяне и обмен на информация.

Дипломираните студенти по специалността, в резултат от обучението си по дисциплините от психолого-педагогическия и методическия цикъл, трябва да придобият следните специфични умения и компетентности, свързани с организацията и провеждането на обучението по математика, информатика и информационни технологии в училище:

 • да определят целите на изучаване на дадена тема от учебното съдържание и конкретен урок;
 • да извършват логически и дидактически анализ на математически или информатични понятия, да разкриват връзките между понятията и да избират подходяща методика за изучаване на конкретните понятия;
 • да извършват логически и дидактически анализ на математически твърдения, да разкриват връзките между тях и да съставят подходяща методика за изучаване на конкретните теореми;
 • да умеят да съставят компютърни програми за решаване на задачи от учебното съдържание по информатика;
 • да разкриват евентуални трудности при изучаване на дадена тема и начини и средства за преодоляването им;
 • да правят подходящ подбор на задачи или да съставят задачи за постигане целите на дадена тема или урок;
 • да разработват конкретна методика на решаване на дадена задача;
 • да правят дидактическа обработка на учебното съдържание съобразно целите на конкретния урок;
 • да определят мястото и формите за осъществяване на проверка на знанията и уменията на учениците;
 • да съставят теми за класни или контролни работи;
 • да подбират подходящи методи на обучение;
 • да разработват дидактически материали и да определят мястото на използването им в учебния процес;
 • да разработват план-конспекти на уроци и да ги реализират на практика в училище;
 • да откриват решение на дадена задача или доказателство на теорема и да оформят записите на класната дъска;
 • правилно да използват терминологията и символиката, приети в училищните курсове по математика, информатика и информационни технологии;
 • да използват в процеса на обучение графики, таблици, изчислителна и компютърна техника, чертожни инструменти, интерактивни дъски, мултимедийни презентации и други помощни дидактически средства;
 • да организират и провеждат различни видове беседи съобразно целите на урока;
 • да създават условия за възникване на подходящи проблемни ситуации, които да оползотворяват успешно в учебния процес;
 • да използват информационни и комуникационни технологии за реализация на междупредметни връзки;
 • да охарактеризират познавателната дейност на учениците и да разкриват индивидуалните им способности и особености;
 • да провеждат индивидуална работа с изявени и изоставащи ученици и деца със специални образователни потребности;
 • да притежават умения за работа в екип;
 • да наблюдават, анализират и самоанализират реализацията на урок.

   Перспективи за реализация. Завършилите специалността са подготвени да се реализират като учители и възпитатели в българските училища, както и като ръководители в регионални инспекторати и други структури за управление на образованието. Тяхната фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии им дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания – софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества, държавна администрация и др. След завършване и на магистърска образователна степен те имат възможност да продължат обучението си за образователната и научна степен „Доктор” и да се реализират като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти. Същевременно тяхната солидна подготовка в математическите и компютърните науки ги прави особено подходящите кандидати за специализация в математическата икономика, когнитивните науки, лингвистиката, биологията, химията, физиката, философията и др.

   Гъвкавост на обучението по специалността. Във ФМИ са осигурени условия, гарантиращи гъвкавостта на избраната специалност: придобиване на втора или на нова специалност в рамките на обучението по една образователна степен; преминаване от обучение в една образователна степен към обучение в друга; придобиване на по-висока образователна степен; предсрочно завършване на обучението при желание от страна на обучаваните; придобиване на нова специалност; частично обучение на български и чуждестранни студенти в избраната от тях специалност във факултета; преместване на студенти в друго висше училище, факултет, специалност и форма на обучение; прекъсване на обучението от страна на студентите, както и продължаването му след това; избор на преподавател от студентите, когато по една дисциплина обучението се води от повече от един преподавател.

      Условия за прием по специалността. Приемът за всички бакалавърски специалности във Факултета се реализира на базата на следната формула.

     Знанията, уменията и способностите, които се изискват на конкурсните изпити са дадени в програмите за кандидатстудентските изпити по математика и по информатика. Тази информация присъства в кандидатстудентския справочник на ПУ, както и на сайта на факултета.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 6 / 29.02.2012 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ