Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Висше образование Факултетни Регламенти Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ    English
Факултет по математика и информатика - Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ

РЕГЛАМЕНТ
ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НЕЧЕСТНИ ПРОЯВИ
НА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА
ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА НА
ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ПРЕДПОСТАВКИ
Университетската идея и мисията на ФМИ за провеждане на качествено университетско обучение и научни изследвания се осъществяват с труда и усилията на цялата академична общност, включваща студентите, преподавателите и служителите на факултета. Основните принципи, които обединяват тази общност са съблюдаването на академичните права и задължения, валидни за всеки отделен неин член. Академичната общност се стреми, както към постоянно усвояване и създаване на нови знания, така и към развитието и изграждането на високообразовани и морални личности. Това изисква поддържане на етични междуличностни отношения, уважение към труда и постиженията на останалите и защита на интелектуалната собственост от всички членове на академичната общност.
Всеки член на академичната общност е призван да притежава, поддържа и възпитава честност и почтеност като основни благодетели, върху които се основава цялото общество и се възпитават бъдещите поколения. Тази обща кауза е възможна само със създаването и поддържането на академична атмосфера на честност, взаимно уважение, зачитане на авторството и непримиримост към нечестни прояви от всякакво естество.
Настоящият регламент се основава на Закона за висшето образование, чл. 58, 59, 71 и 74 , на Правилника за устройството и дейността на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, чл. 133, 134, 135, 136 и 137, както и на Правилника за учебната дейност в ПУ „Паисий Хилендарски”, чл. 72.

 1. Нечестни прояви в академичен контекст

  Академична  нечестна проява на студент, преподавател или служител във ФМИ  всяко действие или опит за действие, които могат да доведат до създаването на несправедливо академично предимство за извършителя или до несправедливо академично предимство или неблагоприятно положение за всеки друг член или членове на академичната общност.
  Основни видове академична нечестност :

  1.1 Академична измама

  Академичната измама се определя като използване или опит за използване на материали или средства, или подпомагане на други хора при използването на материали или средства, които са забранени или неподходящи в контекста на изпълняваната академична задача. Например:

  • преписване или опит за преписване по време на изпит, контролни и текущи тестове за проверка на знанията и уменията на студента;
  • споделяне на решения на задачи / отговори на тестови въпроси и пр. с друг студент по време на изпит;
  • използване на непозволени материали, писмени бележки или скрита информация по време на изпит; 
  • използване на непозволени средства и комуникации, вкл. интернет, мобилни и други устройства, за подсказване и чужда помощ от друг по време на изпит или защита на задания за самостоятелна работа;
  • позволяване или възлагане на други да изпълняват зададен на студент курсов проект, домашна работа, дипломна работа, независимо дали това става срещу заплащане, или не; 
  • представяне на една и съща задача за оценяване в  повече от един курс без предварително одобрение от лекторите;
  • явяване и полагане на изпит вместо друг студент или позволяване на друг да направи това вместо вас;
  • ходатайства за вземане на изпити, поставяне при различни условия или друг тип облагодетелстване на студенти;
  • фалшифициране и подмяна на изпитни резултати;
  • фалшифициране, укриване, подправяне на документи, попълване на неверни данни и други документни измами;
  • неправомерен достъп до или по електронен път в акаунт на  друго лице;
  • поставяне на своето име на изпит или задача на друг студент;
  • споделяне на тестови сценарии (test cases) между студенти;
  • взаимно наблюдаване на екраните при студентски разработки с цел уеднаквяване на код.

   

  1.2. Плагиатство.

  Плагиатството се определя като използване на произведен от друго лице интелектуален продукт, без позоваване на оригиналния автор / източник, независимо със или без съгласието на истинския автор, в домашна работа, курсова работа/проект, дипломна работа дисертация или научна статия. Например:

  • използване без цитиране на източника или представяне като свои на цели или част от чужди писмени работи, проекти, курсови, домашни и друг тип задания;
  • използване без цитиране на източника или представяне като свои на чужди научни резултати, идеи, мнения, данни, изображения, визуализации, интелектуална собственост и др.;
  • използване без цитиране на източника на перифразиран текст, написан от друго лице;
  • присвояване на чужда интелектуална собственост.

  Във ФМИ, поради естеството на обучението, софтуерният код представлява голяма, и често  решаваща част от задачите и изпитите на студентите и не се допуска плагиатство на софтуерен код. За тази цел трябва да се спазват някои основни правила при използването на софтуерен код, който не е авторски:

  • източник в кода да се цитира, когато се копира част от код или се използва цял клас/модул;
  • източник в кода да се цитира, когато код се измени така, че да свърши желаната от студента работа;
  • при адаптирането на код от Интернет източници също източникът трябва да се цитира
  •  не трябва да се използва готово решение за поставената задача, като се копира  код от други студенти/ група от студенти

  Цитирането на кодовете трябва да става по установения в научната общност правила, т.е. чрез URL адрес и дата на копиране, като в коментари може да се посочи какво е  модифицирано на копирания код.
  При използване на софтуер с отворен код трябва да се спазват изискванията в лиценза на кода, който се използва, като се внимава дали при използването на такъв код работата на студента не попада под типа на лиценза за отворения код.

 2. Мерки за предотвратяване и реакция на академични нечестни прояви

  Основната политика  за предотвратяване на академичната нечестност е превенцията.
  Преподавателите и служителите на ФМИ трябва да заемат активна позиция по време на занятия и при социални контакти със студентите, като поощряват тези, които се отнасят сериозно към своите задължения, работят самостоятелно и по честен начин подготвят своите домашни работи, курсови задания, дипломни работи, дисертации, научни публикации и си взимат изпитите по честен начин.
  Преподавателите и служителите на факултета трябва да създават условия за нетолериране и непоощряване на нечестни академични прояви от всякакъв род както на студенти, така  и на свои колеги.
  За противодействие срещу нечестни прояви от страна на студентите, при съмнения за преписване и използване на непозволени средства и комуникации, преподавателите могат да провеждат допълнително устно препитване, вторичен изпит и др. за установяване на реалните знания на студента.
  За избягване на възможни нарушения и умишлено поставяне на незаслужени оценки на студенти при възникнали проблеми, всички семестриални изпити да се провеждат от поне двама преподаватели (обикновено лектор и водещ упражнения).
  При забелязани нечестни прояви студентите, преподавателите и служителите на ФМИ трябва да сигнализират писмено и неанонимно за случая ръководителя на ка­тедрата, Факултетната комисия по качество или ръководството на факултета.
  За разкриване и доказване на случаи на плагиатство и нерегламентирано преписване се допуска използването на съвременни информационни и комуникационни средства и специализиран софтуер.

 3.  Административно уреждане при  академични нечестни прояви
  1. При забелязани нечестни прояви студентите, преподавателите и служителите на ФМИ трябва да сигнализират писмено и неанонимно за случая ръководителя на катедрата, Факултетната комисия по етика или ръководството на ФМИ.
  2. За разкриване и доказване на случаи на плагиатство и нерегламентирано преписване се допуска използването на съвременни информационни и комуникационни сред­ства и специализиран софтуер.
  3. Доклади, жалби, сигнали и др. за конкретни нечестни прояви във факултета се подават писмено и неанонимно в деканата на ФМИ и се разглеждат от ръководството в срок до 10 работни дни. По негова преценка могат да бъдат представени за разрешаване от ФС.
  4. При подадени групови сигнали за нечестни прояви, оплаквания от некоректно поведение в разрез с общоприетите морални и етични академични норми или случаи на корупция, Факултетната комисия по етика може да инициира специално анкетно проучване за установяване на реалната ситуация. Резултатите от анкетата се докладват на ДС и ФС.
  5. При доказан случай на нечестна проява от страна на студент, съответната работа (домашна работа, курсов проект, дипломна работа) не се зачита и се оценява с оценка Слаб (2). При семестриален и/или държавен изпит преподавателят прекъсва изпитването на съответния студент, внася оценка Слаб (2) в протокола и подава доклад до Декана на ФМИ.
  6. При доказан случай на плагиатство от член на академичния състав, той се наказва със „Забележка”, лишава се за период от една календарна година от участие във вътрешните проекти при участие в научни форуми от страна на ФМИ.
  7. При повторно установяване на плагиатство, Факултетният съвет предлага на Ректора за освобождаване от длъжност, съгласно чл. 58(4) т. 4 на ЗВО.
  8. Наказанията по т. 7  и т. 8 се налагат от Декана след решение на ДС.
  9. Всички спорни въпроси, касаещи нечестни прояви за нарушения на регламента се представят и разрешават по реда на документите, на които се основава настоящият Регламент.

Документът е актуализиран с решение на ФС на ФМИ – Протокол № 39 / 22.05.2019 г.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ