Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2012 година Протокол № 12 / 10.10.2012    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 12 / 10.10.2012

ПРОТОКОЛ № 12/10.10.2012 г.

От Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес 10 октомври 2012 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д-р Асен Рахнев, доц. д-р Христо Крушков, доц. д-р Манчо Манев, доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Антон Илиев, проф. д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Дойчин Бояджиев, доц. д-р Евгения Ангелова, доц. д-р Росица Донева, проф. дмн Снежана Христова, проф. д-р Димитър Мекеров, проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Кирил Коликов, доц. д-р Пенка Рангелова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Георги Костадинов, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Люба Попова, доц. д-р Веска Нончева, доц. д-р Владимир Шкуртов, доц. д-р Елена Сомова, гл.ас.д-р Петър Копанов, гл.ас.д-р Ангел Голев, гл.ас.д-р Ася Стоянова, гл.ас.д-р Марта Теофилова; докторантите – Десислава Войникова и Елена Тодорова.
Отсъстват: проф. д-р Снежана Гочева – служебна командировка в чужбина,
доц. д-р Боян Златанов, доц. д-р Теменужка Пенева и студентите Станислав Даков и Орлин Янакиев.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Конкурси за академични длъжности.
 2. Учебни.
 3. Докторанти.
 4. Отчет на Факултетната комисия по акредитация.
 5. Избор на хонорувани преподаватели.
 6. Разни.
 7. Избор на професор.
 8. Избор на главен асистент.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” обявяването на конкурс за „главен асистент”, съгласно чл. 58 (1) от ПРАСПУ по област на висше образование 4. Природни науки, матема­ти­ка и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии” със срок 2 (два) месеца от датата на обнародването му в Държавен вестник – 2 места.
 2. ФС прие предложението от катедра „Компютърни технологии” за назначаване, съгласно чл.55, ал.2 от ПРАСПУ на магистър Eлена Христова Тодорова на длъжност „асистент”, на трудов договор за срок от 4 (четири) годинипо област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика към катедра „Компютърни технологии”.
 3. ФС прие предложението от катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии” за назначаване, съгласно чл.55, ал.2 от ПРАСПУ на магистър Кирина Димитрова Бойкова на длъжността „асистент” на трудов договор за срок от 4 (четири) годинипо област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Английски език към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”.
 4. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следните предложения:
  • Откриване на магистърска програма „Софтуерни технологии” (предназначена за професионални бакалаври, завършили колежи по направление 4.6. Информатика и компютърни науки), обучение 2 година, редовна форма на обучение;
  • Учебен план с квалификационна характеристика за тази магистърска програма.
 5. ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” на следното предложение за частична промяна в Учебния план за ІV курс, специалност „Бизнес информационни технологии”:
  • за редовно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 40 часа лабораторни упражнения да се промени на 20 часа лекции и 20 часа лабораторни упражнения;
  • за задочно обучение – хорариумът на дисциплината „Издателски системи” от 20 часа лабораторни упражнения да се промени на 10 часа лекции и 10 часа лабораторни упражнения.
 6. ФС утвърди следните факултативни дисциплини за Есенния триместър на учебната 2012/2013 година:
  • Въведение в PHP. Обектноориентирано програмиране (Практикум) – Георги Гроздев (управител на фирма „Вискомп“ ЕООД), Атанас Василев и Димитър Ников (старши програмисти във фирма „Вискомп“ ЕООД);
  • Руски език – 1 част (Практикум) –гл. ас. Петранка Савова
 7. ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия”: представеният от докторант Велика Николаева Кунева дисертационен труд на тема Мултипликативни групи на комутативни групови алгебри да бъде официално предложен като годен за защита пред научно жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Алгебра и теория на числата.
 8. ФС прие предложението за следния състав на научното жури за защита на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия”: 
  Външни членове за Пловдивския университет:
  • Проф. д-р Kеропе Бартев Чакърян – СУ „Св. Климент Ох­рид­ски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на чис­ла­та”;
  • Проф. д-р Никола Петков Зяпков – ШУ „Еп. Константин Прес­лав­ски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на чис­ла­та”;
  • Доц. д-р Пламен Николов Сидеров – СУ „Св. Климент Ох­рид­ски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на чис­лата”;
  Вътрешни членове за Пловдивския университет:
  • Проф. дмн Нако Ангелов Начев – ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на числата”;
  • Проф. дмн Тодор Желязков Моллов – ПУ „Паисий Хилен­дар­ски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на чис­ла­та”.
  Резервни членове:
  • Доц. д-р Николай Лазаров Манев – ИМИ на БАН; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и те­ория на числата” – външен;
  • Проф. д-р Стоил Василев Миховски – ПУ „Паисий Хилен­дар­ски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Ма­те­матика, „Алгебра и теория на чис­ла­та” – вътрешен.
 9. ФС прие следното предложение от катедра „Алгебра и геометрия”: защитата на дисертационния труд на Велика Николаева Кунева, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия” пред научното жури да се проведе на 13.12.2012 г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Новата сграда на ПУ.
 10. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ” за промяна на темата на дисертационния труд на Стоил Иванов Иванов, редовен докторант към катедрата: от „Изследване на някои итерационни функции в банахови пространства” на „Сходимост на итерационния метод на Халей за индивидуална и едновременна апроксимация на нули на полиноми”.
 11. ФС прие следното предложение от катедра „Математически анализ” за промяна на темата на дисертационния труд на Милена Димова Пеева, редовен докторант към катедрата: от „Теорема за съществуване на нули на полиноми и сходимост на итерационни методи” на „Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми”.
 12. ФС прие отчет на Факултетната комисия по акредитация за периода (март 2012 – септември 2012 ).
 13. ФС прие: в срок до 14.11.2012 г. ръководителите на катедри да проверят (при орг. Константина Иванова) и подпишат учебните програми на дисциплините, които се водят в поверената им катедра и за които те отговарят.
 14. ФС прие следните отговорности за ръководителите на катедри:
  • да отговарят за достоверността на темите на дипломните работи, т.е. да бъдат ясни, разбираеми, граматически верни, малки, големи букви, точки, тиренца и др.;
  • да проследяват и своевременно реагират, ако преподавателите от поверената им катедра не си връщат навреме изпитните протоколи в Учебен отдел. Срокът за връщане на протоколите е до 3 дни след всяка сесия (редовна, поправителна, ликвидационна);
 15. ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година:
  • Проф. д-р Атанас Ангелов Гешев – с хорариум 140 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Фирмено планиране и инвестиране – компютърна реализация” (редовно и задочно);
  • Даниела Ваклушева Димитрова (магистър) – с хорариум 170 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплините: „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, редовно обучение; „Информа­ционни технологии”, Информатика, 2 курс, редовно обучение; „Информационни технологии”, Информатика, 2 курс, задочно обучение;
  • Десислава Андреева Захариева (магистър) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на упр. по дисциплината „Разпределени приложения”, Информатика, 4 курс, редовно обучение;
  • Елена Христова Тодорова (магистър) – с хорариум 170 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплините „Училищен курс по информатика”, МИ, 4 курс, редовно обучение; „Интегриран практикум по информатика”, МИ, 4 курс, редовно обучение; „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно обучение;
  • Вилислав Иванов Радев (магистър) – с хорариум 80 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплините „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно обучение; „Информатика 2”, Физика и математика, 2 курс, редовно обучение;
  • Мая Василева Стоева (магистър) – с хорариум 70 часа в упр. за водене на избираемата дисциплина „Добавяне на интерактивност с HTML, jQuery и CSS 3”, редовно обучение;
  • Диляна Иванова Тоцева (магистър) – с хорариум 20 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Разпределени приложения”, Информатика, 4 курс, задочно обучение;
  • Венцислав Асенов Дилянов (магистър) – с хорариум 120 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Право и правни информационни системи”, БИТ, 2 курс, задочно обучение;
  • Георги Димчев Спасов (бакалавър) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на  упражнения по дисциплината „Програмиране с .NET”, БИТ, 4 курс, редовно обучение;
  • Георги Илиев Соколов (магистър) – с хорариум 30 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL”, БИТ, 3 курс, задочно обучение;
  • Маргарита Христова Крушкова (ст. ІV к. БИТ, фак.№ 0901561003) – с хорариум 70 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL”, БИТ, 3 курс, редовно обучение;
  • Виктор Атанасов (ст. ІV к. БИТ, фак. № 0901561004) – с хорариум 70 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL”, БИТ, 3 курс, редовно обучение;
  • Веселина Димова Рангелова – с хорариум 240 часа в упр. за водене на часове по дисциплината Английски език с І курс (редовно и задочно обучение);
  • Анастасия Ангелова Паланова – с хорариум 150 часа в упр. за водене на часове по дисциплината Английски език с І курс (редовно и задочно обучение);
  • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с хорариум 360 часа в упр. за водене на часове по дисциплините: МОМ, ИД, Хоспитиране, ТПП, ППП. (с двоен хонорар – 11 лв. на час);
  • Нина Иванова Иванова (магистър)  – с хорариум 180 часа в упр. за водене на часове по дисциплините: Хоспитиране, ТПП, ППП (редовно обучение);
  • Христо Тошков Христов (магистър) – с хорариум 180 часа в упр. за водене на ИД «Въведение в обектноориенти­ра­но­то програмиране с Java” (редовно обучение);
  • Десислав Десев Десев (магистър) – с хорариум 120 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Основи на компютърната информатика” на 1 курс, спец. „Информатика” (редовно обучение) през Есенния триместър;
  • Асен Калинов Сотиров (магистър) – с хорариум 200 часа в упр. за водене на водене на дисциплината „Бази от данни” - БИТ 2 курс и Информатика 3 курс (редовно и задочно обучение);
  • Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – с хорариум 200 часа в упр. за водене на упражнения по дисциплината „Бази от данни”, с 2 курс, БИТ и 3 курс, Информатика (редовно и задочно обучение);
  • Вася Красимирова Атанасова (от ИИКТ-БАН, София) – с хорариум 260 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Уикипедия и уики технологии” през Есенния, Зимния и Пролетния триместри (редовно обучение);
  • Тодор Димитров Мерджанов (прокурор) – с хорариум 100 часа в упр. за водене на избираема дисциплина през Есенния триместър (редовно обучение);
  • Гл.ас. Петранка Стефанова Савова – с хорариум 260 часа в упр. за водене на факултативни дисциплини през Есенния, Зимния и Пролетния триместри (редовно обучение);
  • Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма ВИСКОМП) - с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина „РНР 1 част - въведение" (редовно обучение) през Есенния триместър;
  • Димитър Ников(старши програмист във фирма ВИСКОМП) – с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина (редовно обучение) през Есенния триместър;
  • Атанас Василев Василев (старши програмист във фирма ВИСКОМП) – с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис­цип­­лина „РНР 1 част - въведение" (редовно обучение) през Есенния триместър.
  • Димитър Йорданов Ников (старши програмист във фирма ВИСКОМП) – с хорариум 100 часа за водене на факултативна дис¬циשּׁлина (редовно обучение) през Есенния триместър;
  • Проф. дмн Тодор Желязков Моллов – с хорариум 220 часа за: ръководство на дипломни работи; четене на лекции по „Алгебрични структури”на ІІ И, задочно); „Линейна алгебра” на І М и І ПМ, редовно; „Училищен курс по алгебра” на ІІІ МИ, редовно; за изпитване на студенти (с двоен хонорар – 12 лв. на час); 
  • Проф. д-р Стоил Василев Миховски – с хорариум 50 часа в упр. за четене на лекции по „Алгебрични структури” на ІІ И, редовно и за изпитване на студенти (с двоен хонорар – 11 лв. на час);
  • Радка Паскова Колева (магистър) – с хорариум 40 часа в упр. за водене на упражнения по „Алгебра” на І к. ФМ, редовно; проверка на курсови работи и изпитани студенти;
  • Стефан Илиев Божков (магистър) – с хорариум 40 часа в упр. за водене на упражнения по „Алгебра и теория на числата” на ІІ к. „Физика и математика”, редовно; проверка на курсови работи и изпитани студенти.
 16. ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае придобитата научна степен “doctor rerum naturalium habilitatus”  от проф. д-р Степан Иванов Костадинов през 1993 година в Германия като: „доктор на науките” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност: Диференциални уравнения.
 17. ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае на Калин Асенов Рахнев ОКС Бакалавър по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 18. ФС предлага на Уважаемия Академичен съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” да признае на Теодор Руменов Венков ОКС Професионален бакалавър по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.
 19. ФС прие молбата на доц. д-р Иван Ганчев Иванов от катедра „Компютърни системи” за едногодишен неплатен отпуск, считано от 01.10.2012 г. до 29.09.2013 г.
 20. ФС прие предложението на катедра „Математически анализ” за продължаване на  трудовия договор на доц. д-р Галина Христова Сарафова-Векова до 30.06.2013 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, поради навършване на 67 години на 24.12.2012 г.
 21. ФС прие предложението на катедра „Математически анализ” за продължаване на  трудовия договор на доц. д-р Иванка Михайлова Касандрова-Терзиева до 30.06.2013 г. на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл.20, ал. 4 от КТД на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, поради навършване на 67 години на 08.12.2012 г.
 22. ФС прие предложението до АС за актуализация на ПРАСПУ: да се допълни Правилника за развитието на академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, глава първа, чл. 2, ал. 1 със следния текст –
  Във връзка с депозирано предложение за научно жури от катедрен съвет преди утвърждаването му от ФС, ръководителят на катедрата изисква от отдел „Човешки ресурси“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Справка за външни хабилитирани лица, участващи в научно жури в съответния факултет на ПУ, относно трудови правоотношения на тези лица с ПУ за последните 5 години.
 23. ФС прие следното предложение относно процедурата за провеждане на конкурсен изпит за главен асистент във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет, която е гласувана с решение на ФС на ФМИ, протокол № 40/13.07.2011 г. и актуализирана с решение на ФС на ФМИ, протокол № 11/18.07.2012 г.:
  • За изпита за главен асистент се изготвят въпросници по катедри по научни специалности, застъпени в съответната катедра. Въпросникът може да съдържа теоретична част, задачи и практическо задание, включващо използване на компютър и специализиран софтуер.
  • В деня на конкурсния изпит Научното жури взема решение за формата му – писмен и/или устен. В случай че изпитът е писмен и устен за крайна оценка се взима средноаритметично от двете оценки. Тя трябва да е поне „много добър“.
  • В случай, че изпитът е писмен се задават две теми от въпросника и продъл­жител­ността на изпита е 4 астрономически часа.
 24. ФС прие предложението за продължаване участието на гл.ас.д-р Павлина Христова Атанасова в проект, финансиран от Агенцията за ядрено регулиране, РБ на тема: „Чесленное моделирование локализованных структур в нелинейных моделях открытых диссипативных систем”.
 25. ФС прие: в срок до 15.10.2012 г. всички ръководители на катедри да представят в Деканата конспекти за обявените и отпуснати от МОМН докторантури. Изпитът за докторантите по направление 1.3. ще бъде върху един общ конспект, а успешно издържалите докторанти ще бъдат зачислени към катедри, в които има съответните специалисти по това направление (това се отнася и за обявената в катедра ПММ докторантура по направление 4.6.).
 26. ФС прие: ръководителите на катедри да съдействат за атестирането (ІІ етап) на преподава­телския състав, който трябва да приключи до 17.12.2012 г.
 27. Съобщение за тържествена промоция – Ръководството на Факултета по математика и информатика  кани всички свои студенти, преподаватели и служители да присъстват на тържествената промоция по случай връчването на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” на  видния български математик професор дпн Сава Иванов Гроздев. Промоцията ще се проведе на 15 октомври 2012 г. (понеделник) в 6 аудитория (Ректорат) от 17:30 часа.
 28. ФС прие: ръководителите на катедри да информират членовете на поверената им катедра, че оценките в изпитните протоколи се подписват само от титуляра (лектора) на съответната дисциплина, независимо дали тя е основна или избираема.
 29. Проф. Рахнев даде следната информация за КСК по направление 4.5.: БМ-16; М-0 и ПМ-6.
 30. ФС прие следното предложение:  допълнителните кандидатстудентски изпити след ІV-то (четвърто) класиране да не се признават за възстановяване на студентски права.
 31. ФС прие: в срок до 26.10.2012 г. катедра „Компютърна информатика” да проведе катедрен съвет за избор на нов ръководител, който да бъде утвърден на следващия ФС.
 32. ФС прие: следващите дати на Факултетния съвет да са на 14.11.2012 г.  и 12.12.2012 г. Може да има и един междинен, за който всички ще бъдат информирани една седмица по-рано.
 33. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет Паисий Хилендарскиизбра доц. д-р Антон Илиев Илиев за академичната длъжност „професор” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Изчислителна математика (Числени методи и среди за приложение)по обявения конкурс в
  ДВ, брой 39 от 22 май 2012 год.
 34. Факултетният съвет на Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарскиизбра ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов за академичната длъжност „главен асистент” в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика  към катедра „Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика по обявения конкурс в ДВ, брой 39 от 22 май 2012 год..
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ