Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Качество и атестация Факултетна комисия по атестация Протоколи от заседания 2011 година Протокол № 1 / 19.12.2011    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 1 / 19.12.2011

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КОМИСИЯ ПО АТЕСТАЦИЯ
Протокол №1-2011/2012 г.

Днес, 19.12.2011 г. (понеделник) от 11.00 ч.се проведе заседание на Комисията по атестация към Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Присъстващи: доц. д-р Коста Гъров, доц. д-р Пенка Рангелова,  гл.ас. д-р Анна Малинова и Надя Милева.
Отсъстващи: няма.
Дневен ред:

  1. Разглеждане на проект за Правилник за атестиране на щатния състав на ФМИ.
  2. Разни.

Доц. д-р Коста Гъров – председател на Комисията по атестация на ФМИ откри заседанието, съобщи дневния ред и даде думата за предложения. Поради липса на такива той направи процедурно предложение да се гласува така предложения  дневен ред и се пристъпи към явно гласуване. В резултат от гласуването, предложения дневен ред бе приет единодушно.

ПО ТОЧКА 1:
Доц. д-р К. Гъров съобщи, че е подготвен проект за Правилник за атестиране на щатния състав на ФМИ (досега такъв Правилник не е съществувал). Той е съобразен с действащия Правилник за атестиране на академичния състав на ПУ „Паисий Хилендарски“ и специфичните особености на ФМИ. В съответствие с новите изисквания на НАОА е добавен раздел за атестиране и на служителите на ФМИ, които не са от преподавателския състав. След обсъждане бяха направени някои редакционни корекции в разглеждания Правилник.  Доц. д-р К. Гъров предложи текста на Правилника да се представи за одобряване от Факултетния съвет на ФМИ.
Пристъпи се към гласуване. В резултат, бе гласувано единодушно Правилника да се представи за одобряване от Факултетния съвет на ФМИ.

ПО ТОЧКА 2:
Обсъден бе въпросът за изготвяне на списък на служителите от ФМИ подлежащи на атестиране. Възложено бе на Надя Милева да направи справка в отдел „Човешки ресурси” на ПУ „Паисий Хилендарски“ за служителите от ФМИ подлежащи на атестиране.
Поради изчерпване на дневния ред доц. д-р Коста Гъров закри заседанието на комисията по атестация.

19.12.2011 г.
Гр. Пловдив 

Протоколчик: .............................................
/Надя Милева/

Председател на КА: ...................................
/доц. д-р К. Гъров /

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ