Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерно Инженерство (бакалавър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерно Инженерство (бакалавър) 1г.

Програма за писмен държавен изпит - Софтуерно Инженерство (бакалавър)

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми.

 1. Процедурно програмиране. Основни принципи. Типове данни. Структури от данни. Операции и изрази. Основни управляващи конструкции. Програмни части и връзки между тях. Структурно и модулно програмиране.
 2. Алгоритми и структури от данни. Абстрактни типове данни. Рекурсия и итерация. Стек, опашка, списък, двоично дърво и основни операции с тях. Основни алгоритми за сортиране и търсене. Графи и обхождането им.
 3. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Класове и обекти. Защита на данните.  Наследяване.  Полиморфизъм. Обектно-ориентирано проектиране.
 4. Бази данни. Обща характеристика, предназначение и модели. Архитектура. Релационни баэи данни, релационен език SQL. Транзакции.
 5. Нерелационни бази данни.  Видове.  Хранилища на данни.  Инструменти и програмиране.
 6. NET Framework – същност, характеристики, основни компоненти. Езикът C#. Примитивни типове, масиви. Условни оператори и цикли. Класове, методи, свойства. Делегати, събития. Generics. Работа с изключения.
 7. Език за програмиране Java.  Виртуална машина. Примитивни типове данни.  Класове и обекти. Generics. Работа с изключения.
 8. Общи понятия свързани с телекомуникациите. Локални компютърни мрежи (LAN). Междумрежови комуникации. Комуникационен модел TCP/IP.
 9. Oперационни системи. Предназначение, класификация, основни компоненти, принципи за изграждане. Управление на паметта. Виртуална памет. Управление на процесорите. Управление на периферните устройства. Файлова система. Потребителски интерфейс.
 10. Уеб програмиране.  Протоколи HTTP и HTTP/2.  Архитектури на уеб приложения. 
 11. Езикът JavaScript.  Типове данни, обекти, функции.  Виртуална машина.  Promises.
 12. Типове мобилни приложения. Езици за програмиране, работни рамки и софтуерни инструменти за създаване на мобилни приложения.
 13. Софтуерни архитектури. Видове – двуслойни, трислойни, многослойни приложения.
 14. Софтуерни архитектури.  Монолитни приложения.  Приложения, изградени чрез микро-услуги. Инструменти за управление на микро-услуги.
 15. Облачни услуги – видове, същност, архитектури.  Облачни платформи.
 16. Технология на софтуерното производство. Модели, жизнен цикъл, унифициран процес, работни потоци, планиране, справяне с рискове.
 17. Компютърна графика. Технически средства. Архитектура на диалогови графични системи. Схеми за представяне на геометрични обекти. Алгоритми за визуализация.
 18. Анализ на изисквания.  Моделиране.  Езикът UML.  Инструменти.
 19. Гарантиране качеството на софтуера.  Видове тестване, основни понятия.  Инструменти и технологии.
 20. Интелигентни системи: Основни понятия и дефиниции - проблем, пространство на състоянията и методи на търсене. Представяне на знания и работа с правила.
 21. Софтуерни процеси. Основни понятия. Гъвкави (agile) процеси. Реинжинеринг. Рефакторинг. 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ