Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) 1г.    English
Факултет по математика и информатика - Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) 1г.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТEМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Магистърска програма

„Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ – 1 година 

Програма за писмен държавен изпит

Изпитът е с продължителност 4 академични часа 
и се състои в разработването на две от следните теми.

 1. Алгоритми и структури от данни. Абстрактни типове данни. Фундаментални структури от данни и алгоритми за обработката им.
 2. Основни алгоритми за работа с масиви. Търсене, преброяване и пренареждане на елементи с определени свойства. Обхождане.
 3. Подреждане (сортиране) на масив. Сливане на масиви. Двоично търсене в подреден масив.
 4. Обектно-ориентирано програмиране. Основни принципи. Обекти, класове и екземпляри. Наследяване. Херметизация. Полиморфизъм.
 5. Проектиране и създаване на графичен потребителски интерфейс. Събитийно програмиране. Основни принципи. Стилове интерфейси.
 6. Компютърно моделиране и блоково програмиране. Построяване на основни алгоритмични конструкции. Визуални среди за блоково програмиране. Скриптови текстови езици.
 7. Операционни системи. Същност и основни функции. Видове. Файлова система.
 8. Компресиране и декомпресиране на данни. Архивиращи програми.
 9. Компютърни вируси и антивирусни програми. Класификация. Профилактика.
 10. Компютърна обработка на текстове. Видове програми за обработка на текст. Характеристики. Основни понятия и правила при компютърната текстообработка. Дейности при работа с текстов документ. Работа с обекти.
 11. Шаблони и теми в текстов документ. Циркулярни писма и формуляри в текстообработваща система. Дизайн на формуляри.
 12. Електронни таблици. Основни елементи. Програми за работа с електронни таблици. Относително и абсолютно адресиране. Работа с формули и функции. Диаграми.
 13. Сортиране в електронна таблица по няколко признака. Филтриране и валидиране на данни. Имена на области и приложения. Изготвяне на справки. Обобщаване на данни в електронна таблица.
 14. Компютърни презентации. Настройка на дизайна. Анимационни ефекти и преходи. Използване на хипервръзки и помощни потребителски представяния. Работа с таблици, диаграми, графика, мултимедия и други обекти.
 15. Компютърна графика. Същност и видове. Графични файлови формати. Цветови модели. Редактори на изображения. Основни операции с графични изображения.
 16. Интегриране на дейности и работа по проекти. Създаване на интегрирани документи чрез вграждане и свързване на обекти.
 17. Бази от данни и системи за тяхното управление. Видове. Релационни бази от данни. Основни операции с бази от данни.
 18. Локални и глобални компютърни мрежи. Мрежови топологии, протоколи и адресация. Мрежови операционни системи. Администриране на локална мрежа.
 19. Интернет. Същност, технически и технологически аспекти. Области и адреси. Услуги и протоколи в Интернет.
 20. Проектиране и разработване на уеб документи. Използване на скриптов език. Системи за управление на уеб съдържание. Сигурност в уеб.
 21. Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.
 22. Интегриране на облачни технологии в образователния процес. Възможности за достъп до споделени ресурси. Системи за подпомагане на обучението, базирано на облачни технологии.
 23. Основни форми за извънкласна работа по информатика, компютърно моделиране и информационни технологии. Подготовка за участие в олимпиади и състезания.
 24. Методика на обучението по информатика, компютърно моделиране и информационни технологии. Основни дидактически принципи и реализацията им в обучението.
 25. Интердисциплинарен подход на обучение. Интегриране на съвременни информационни технологии в учебния процес.

  Програмата е одобрена от Факултетен съвет, протокол № 24 / 15.12.2021 г

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ