Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Участие на студенти в научни проекти и публикации    English
Факултет по математика и информатика - Участие на студенти в научни проекти и публикации
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ

С П И С Ъ К
на съвместни научни публикации на преподаватели със студенти за периода 2001 - 2007
(имената на студентите са подчертани)

Катедра „Компютърна информатика"

Публикации с участие на студенти за периода 2001-2007 г.

* Totkov G., E. Somova, M. Sokolova, Test assessment in the e-learning environment, Scientific-applicable conference with international participation "Computer science", Veliko Tarnovo, 2003.
* Totkov G., P. Ivanova, Iv. Riskov, Automated Improving and Forming WordNet Synsetson Conventional (non computer based) Synonym and Bilingual Dictionaries, in A. Narin'iyani (ed.), Computational Linguistics and its Applications, Proc. оf the International Workshop DIALOGUE'2003, Protvino, Russia, June 11-16 2003.
* Totkov G., V. Angelova, On Bulgarian Text-to-Speech System, Proceeding of the Intern. Conf. ICT&P'2003, Varna, June 23-26, 89-95.
* Тотков Г., Д. Благоев, В. Ангелова, За озвучаването на компютърен български текст, Научна kонференция „10 години катедра Компютърни системи към ТУ - София, филиал Пловдив", ноември 2003.
* Тотков Г., Т. Калчева, В. Ангелова, Моделиране на българското сричкоделение и абревиация при компютърно озвучаване на текстове, в Сборник трудове на Научно-приложна конференция „Компютърни науки", Велико Търново, 3-4 Октомври 2003.
* Totkov G., E. Somova, M. Sokolova, Modeling of e-Learning Processes: an Approach Used in Plovdiv e-University, Conf. Computer Systems and Technologies (e-learning), Rousse, 2004.
* Totkov G., E. Somova, K. Shkurtov, Structured design and interactive development of e-learning courses, 34 Conference of The Union of Bulgarian Mathematicians, Sofia, 2005.
* Totkov G., D. Blagoev, Regular Expressions Builder and Parser for Unicode Systems, Information Technologies and Control, Year III, №1/2005, 40-45.
* Totkov G., D. Blagoev, Regular Expressions Builder and Parser for Unicode Systems, Information Technologies and Control, 2005.
* Тотков Г., М. Соколова, Р. Донева, Организация и провеждане на тест в среда за електронно обучение PeU 2.0, 34-та Конференция на СМБ, 2005.
* Sokolova M., G. Totkov, About Test Classification in e-Learning Environment, CompSys'05, Varna, 16-17.6. 2005, II.21.1-II.21.6.
* Blagoev D., G. Totkov, Visual Parser Builder, Proc. of the International Conference ‘Recent Advances in Natural Language Processing' RANLP'05, 21-23 September 2005, Borovetz, 112-116.
* Totkov G., Cv. Krusteva, N. Baltadzhiev, About the Standardisation and the Interopera­bility of e-Learning Resources, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (e-learning), CompSysTech'04, 17-18 June 2004, Rousse, V.6.1 - V.6.6.
* Totkov G., R. Doneva, L. Milev, T. Kalcheva, P. Nesterova, Towards Bulgarian Verb Net, Intern. Conf. Automatics and Informatics, Sofia, Oct. 6-8, 2004, 1-4.
* Кръстева Цв., Н. Балтаджиев, Г. Тотков, За стандартизирането и преносимостта на електронни учебни ресурси, Втора Национална научно-практическа конференция, ISBN 954-91551-1-0, НБУ-УМ, Пловдив, 2004, 11-17.
* Тотков Г., Е. Сомовa, К. Чаушев, Мобилна информационна система в туризма, Втора национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, 14-17 септември 2006, Китен, 102-105.
* Тотков Г., М. Даскалова, Р. Донева, Д. Денев, Тестова система за специализирано обучение, Специално издание на Педагогическия факултет на ПУ, 2006, изд. ПУ.
* Somova E., G. Totkov, R. Doneva, K. Chaushev, Mobile Learning to the e-Learning Environment PeU 2.0, Plovdiv University, 2006.
* Крушков, Хр., М. Крушкова, А. Чанев. "Статистически методи за автоматична обработка на текстове на български език", Научна сесия на СУБ на тема: "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", 22.10.2004г., т.V, Пловдив, стр.282-287.
* Крушков, Хр., А. Чанев. "Автоматичен синтактичен анализ на текстове на български език", Научна сесия на СУБ на тема: "Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки", 22.10.2004г., т.V, Пловдив, стр.288-293.
* Krushkov, Hr., A. Chanev. "Automatic Parsing: a Probabilistic Approach for Bulgarian", Mathematics and Mathematical Education, Proceedings of the XXXIV-th spring conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, April 6-9, 2005, Borovetz, pp.169-172.
* Chanev, A., Hr. Krushkov, "A Simple Part-of-Speech-Tagger for Bulgarian", Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май 2006 г., Велико Търново, стр. 195-198.
* Крушков, Хр., Д. Колев. "Smart dictionary - компютърен помощник на преводача", Научни трудове на СУБ Пловдив, ISSN 1311-9419, 16.11. 2007 г. под печат.
* Стаевски Н., Н. Касъклиев, Р. Донева, Web-based system for Development and Management of Projects, Proc. of the 3rd Conference, 24.3.2007, Technical University - Sofia (branch Plovdiv), 2007, 15-21 (in Bulgarian).
* Kasakliev N., I. Georgiev, A. Petkov, Ch. Djefferov, University e-Library, Proc. of the 3rd Conference, 24.3.2007, Technical University - Sofia (branch Plovdiv), 2007, 22-28 (in Bulgarian).

Участие на студенти в научни проекти 2001-2007 г.

В проекти са участвали не по-малко от 20 студенти.
Сравнително постоянно участие, с определени резултати - научни публикации, участие в конференции и др., са 12 студенти. В момента, 3 (трима) от тях са докторанти към катедрата.

А. Вътрешноуниверситетски

* Създаване на електронна библиотека на ПУ (2007-2008)
* Създаване на система за електронно публикуване (2007-2008)
* Разработване на компютърни методи и средства за автоматичен морфологичен анализ на български текст с висока точност (2007-2008)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на интерфейси на български език (2005-2006)
* Методи и средства за мобилно обучение (2005-2006)
* Лингвистично моделиране в среди за виртуално обучение (2003-2004)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на автоматичен синтактичен анализ (2003-2004)
* Проектиране, изграждане, развитие и тестване на новите методи и ресурси за дистанционно обучение във Филиала на ПУ в гр. Смолян (2001-2003)
* Построяване на семантична мрежа за българския език (2001-2002)
* Разработване на мултимедиен софтуер за компютърно обучение по български език (2001-2003)
* Разработване на компютърни методи и средства за практическа реализация на автоматичен машинен превод (2000-2001)
* Концептуално моделиране на виртуална среда за обучение (2000-2001)

Б. Национални (фонд „Научни изследвания")

* ВУ-ОХН-305/07 (2007-2008) Житейният корпус на стишния пролог и превод на проложните стихове
* ОХН-14 (2005-2007) Съвременни методи, средства и технологии за диагностика, консултиране и обучение на лица с увреждания
* МИ-203/2006 (2006-2009) Моделиране на учебните процеси и управление на проекти за е-обучение

В. Международни
Двустранна изследователска програма към НФНИ

* BG-19 (2005-2007) Съвместна програма между България и Гърция Let's Learn,
Езикови средства в средите за обучение: Приложения, изследвания, иновации

5-та рамкова програма по информационни технологии на ЕС:

* IST-2000 29388 BALKANET (2001-04) Проектиране и създаване на многоезикова семантична мрежа за балканските езици

Световна банка (към КСОУВО):

* ВРЕМЕ~АБ (2002-04) Виртуална регионална мрежа на академическите библиотеки - проект с участието на 6-те пловдивски ВУ

CEEPUS Network application H-0081 Европейска програма за обмен на студенти и преподаватели в областта на информатиката и информационните технологии
116684-CP-1-2004-1-HU-MINERVA-M (2004-2006) - e-Taster - кратки, безплатни, онлайн курсове, ‘тестери' за международно разпространение на различни езици (SOCRATES-MINERVA)

 

Катедра "Компютърни технологии"

 

* A.Rahnev, O.Rahneva, N.Pavlov, Architecture&design of distributed electronics testing cluster (DeTC) based on Microsoft.NET framework, IMAPS CS Int. Conf. 2005, September 15-16, 2005, Brno, Czech Republic, pp.417-422.
* А. Рахнев, О. Рахнева, Н. Павлов и Н. Вълчанов, "Authoring and Automatic Generation of Circuitries and Drafts in Distributed e-Testing Cluster (DeTC)", Electronics '2005, Sozopol, 22-24 Sept. 2005, (съвм. с О. Рахнева, и Н. Валчанов).
* А. Рахнев, О. Рахнева и Н. Вълчанов,"Приложение на DeTC за изпитване и оценяване в квалификация "Учител по информационни технологии"", Математика и математическо образование, 2007, 397-403.
* А.Рахнев, О. Рахнева, Н. Вълчанов, Подобряване надежността на връзките на бази данни в DeTC, Юбилейна научна конф. с междунар. участие "Науката, образованието и времето като грижа", Смолян, 30.11-01.12.2007 (под печат)
* А.Илиев, Г. Христозов, Т. Терзиева. Софтуерна среда за представяне на динамични модели с възможност за статистика, Национална конференция - Образованието в информационното общество, Пловдив, 13-14 октомври 2006, 38-43.
* А.Илиев, Н. Вълчанов, Т. Терзиева. Уеб базирано интерактивно помагало по Математическо моделиране, Национална конференция - Образованието в информационното общество, Пловдив, 13-14 октомври 2006, 126-131.
* А. Илиев, Т. Терзиева, Г. Христозов, Н. Вълчанов. Анализ на съвременни софтуерни системи за динамични модели, Национална конференция - Образованието в информационното общество, Пловдив, 13-14 октомври 2006, 132-137.
* ИЛИЕВ, А., Н. ВЪЛЧАНОВ, Т. ТЕРЗИЕВА. Споделен опит от използване на софтуерна тестова система при провеждане на изпити в курса по Информационно моделиране, Юбилейна конференция „Науката, образованието и времето като грижа", 30.11-01.12.2007 г., Смолян, (приета).
* ИЛИЕВ, А., Г. ХРИСТОЗОВ. Някои практически приложения на софтуерна система за представяне на динамични модели, Юбилейна конференция „Науката, образованието и времето като грижа", 30.11-01.12.2007 г., Смолян, (приета).
* К. А. ГЪРОВ, СТ. Й. АНЕВА, Е. Х. Тодорова. Един подход за преподаване на "Интегриране на дейности и документи" в профилираната подготовка по информационни технологии, Сборник научни трудове, Тридесет и седма пролетна конференция на Съюза на математиците в България, Боровец 2008, под печат.

 

Катедра „Приложна математика и моделиране"

Участие на студенти в проекти:

Международни проекти на катедрата:

* Leonardo Da Vinci Project, Проект с Португалия, Нов лисабонски университет: „New Computer Technologies for Access to Vast Arrays of Multilingual Information":(2003-2004)

Участвали студенти от ФМИ към Пловдивски университет:

o Боян Владимиров Ватев
o Зорница Петрова Козарева
o Ивелина Михайлова Михайлова
o Любен Иванов Стоев
o Младен Дончев Копринков
o Славчо Николов Томов
o Тодор Георгиев Тодоров

+ Световна банка (към ЦКСОУВО): 12002 "Внедряване на професионални интерактивни системи в обучението по математика" 2003-2004 г. -www.fmi-plovdiv.org/lim: (2003-2004)
# Стефан Джукелов - бакалавър
# Елена Михайлова - бакалавър
# Кръстена Николова - магистър
# Красимир Кръстев - магистър

 

+ Leonardo da Vinci Pilot project, European Virtual Laboratory of Mathematics (EVLM), grant number: 2006 - SK/06/B/F/PP - 177436 (15.10.2006-30.11.2008), виж сайт ФМИ/онлайн обучение - Европейска виртуална лаборатория по математика:

# Десислава Стоянова Войникова - бакалавър, магистър, сп. Приложна математика

# Иванка Андреева Николова - бакалавър, магистър, сп. Приложна математика

# Вилияна Събчева Димова - бакалавър, сп. Приложна математика

# Тодор Цоков - бакалавър, сп. Приложна математика

# Георги Илийчев Илиев - бакалавър, сп. Информатика

# Калоян Димитров Димитров - бакалавър, сп. Информатика

 

Изяви на студенти на конференции:
Списък на студентите, представили постер на студентската сесия на международната конференция RANLP 2003, 10 до 12.09.2003, Боровец, х. Самоков

* Зорница Петрова Козарева - от 6.09. до 13.09.
* Тодор Георгиев Тодоров - от 6.09. до 13.09.
* Славчо Николов Томов - от 6.09. до 13.09.
* Любен Иванов Стоев - от 6.09. до 13.09.
* Боян Владимиров Ватев - от 6.09. до 13.09.
* Младен Дончев Копринков - от 6.09. до 13.09.
* Ивелина Михайлова Михайлова - от 6.09. до 13.09.

Тема: Web базиран интерфейс към машина за търсене. - Боян Ватев, Тодор Тодоров
Тема: Извличане на последователности от лексикално свързани думи - Славчо Томов, Любен Стоев, Гергана Димова
Теми: 1) Подравняване на паралелни текстове. 2) Извличане на теpмини и съответни изрази от двуезичен паралелен корпус. Автори: Ивелина Мирчева Николова, Младен Дончев Копринков, Юлиaна Йорданова Йорданова

 

Катедра "Геометрия"

1. Samet Karaibryamov, Bistra Tsareva, One Application of the informatics in the Descriptive Geometry, RRMIA 2010, 10-12 Decembre, 355-361.

2. Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева, Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника, списание Математика +, бр. 2, 2010, 20-27.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ