Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Април 2018 - Октомври 2018    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Април 2018 - Октомври 2018

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по математика и информатика

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(13.04.2018 –13.11.2018)

 

През отчетния период от 13 април 2018г. до 13 ноември 2018 г. Комисията по акредитация на Факултета по математика и информатика работи по следното направление:  

1. Изготвяне на Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация по професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по....” за ОКС „БАКАЛАВЪР” по специалности „Математика и информатика” и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт” и ОКС „МАГИСТЪР” по специалности „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“,  „Обучение по информационни технологии в начално училище“, „Обучение по информационни технологии в прогимназията“, „Обучение по математика в училище” във Факултета по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски”, формулирани в решението на Постоянната комисия по природни науки, математика и информатика на НАОА от 21.07.2014 г.

2. Изготвяне на Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация попрофесионално направление4.5. Математика във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, приет на заседание на Факултетния съвет на ФМИ с Протокол № 31/11.07.2018 г. и внесен в НАОАна26.07.2018г.

3. Изготвяне на Доклад-самооценка за изпълнението на задължителните препоръки при програмната акредитация попрофесионално направление4.6. Информатика и компютърни науки във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, приет на заседание на Факултетния съвет на ФМИ с Протокол № 31/11.07.2018 г. и внесен в НАОА на26.07.2018г.

 

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация на 13.11.2018.

 

13.11.2018 г.   Председател на комисията: 

(доц. д-р Иван Шотлеков)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ