Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Държавни изпити Програма Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект

Факултет по математика и информатика

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Програма за писмен държавен изпит

Магистърска програма „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект” (едногодишен и двугодишен курс на обучение)

 

Начин на провеждане: Държавният изпит се провежда под формата на „Решаване на практически казус” чрез прилагане на знания и компетентности, придобити по време на обучение, съгласно приложения конспект. 

Продължителност : 4 академични часа

КОНСПЕКТ

1.  Многослойни софтуерни архитектури:

●      Парадигми за разработване на софтуер: структурно разработване, обектно-ориентирано разработване, компонентно-ориентирано разработване;

●      Среди за разработване на многослойни и интернет-базирани приложения: Java-базирани среди: JEE архитектура, основни дефиниции, слоеве, контейнерна организация, управление на жизнения цикъл, видове компоненти;

●      Компонентно-ориентирано разработване;

●      Сигурност за Web приложения: удостоверяване и упълномощаване.

2.  Използване на рамки за разработване на софтуер:

●      Специфики;

●      Понятието „еталон“;

●      Компонентите в MVC архитектурата;

●      JSF;

●      Grails.

3.  Структури данни използвани в интернет-програмирането:

●      Потоци от данни, видове потоци, сериализация на обекти;

●      Комуникация с бази данни, видове драйвери;

●      JSON – структура, използване, предимства и недостатъци;

●      Разширяем маркиращ език XML – синтаксис, правила, парсери и валидация;

●      Разширяем език за стилове XSL – XPath, XSLT;

4.  Изграждане на софтуерни компоненти за средния слой на JEE архитектурата:

●      Мястото на web слоя в JEE архитектурата.

●      Архитектура на web приложенията.

●      Web слой.

●      Статично и динамично съдържание.

●      Структура на web приложенията.

●      Сървлети. Жизнен цикъл на сърлвета. Класа HttpServlet.

●      Какво е JSP? Връзката между сървлети и JSP. Жизнен цикъл на JSP.Изграждащи елементи на JSP. XML синтаксис за JSP.

●      JavaBeans.

 

5.  Интелигентни агенти:

 • Определение
 • Реактивност
 • Проактивност
 • Социални способности
 • Ментални свойства
 • Абстрактна архитектура и жизнен цикъл
 • Рационални агенти
 • BDI архитектура
 • Комуникация между интелигентни агенти.

6.  Разработване на интелигентни агенти с помощта на развойната среда JADE:  

 • Стандарт FIPA
 • Работа със средата
 • Идентификация на агенти (бели страници)
 • Език за комуникация ACL
 • Протоколи за комуникация
 • Предлагане и откриване на услуги (жълти страници)
 • Онтологии и използването им.

7.  Онтологично инженерство:

 • Предназначение
 • Семантично моделиране
 • Понятие за онтология
 • Технология за разработване на онтологии
 • RDF
 • SPARQL
 • RDFS
 • Правене на изводи
 • OWL – свойства
 • OWL – ограничения.

8.  Изграждане на онтологии с помощта на средата Protégé:

 • Архитектура на средата
 • Работа със средата
 • Поетапно изграждане на конкретна онтология.

9.  Интелигентни софтуерни архитектури:

 • Семантичен уеб
 • Архитектурни нива
 • Протоколи и средства за разработване на интелигентни системи, включващи интелигентни агенти
 • Достъп и обработка на онтологично базирани знания.

10. Интегрирани подходи за разработване на системи с изкуствен интелект. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ