Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Май 2015 - Октомври 2016    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Май 2015 - Октомври 2016

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Факултет по математика и информатика

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(12.05.2016 – 07.11.2016)

През отчетния период от 12 май 2015 г. до 07 ноември 2016 г. Комисията по акредитация на Факултета по математика и информатика работи по следните направления:

1. Факултетната комисия по акредитация (ФКА) се запозна с писмото на НАОА до Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 21.10.2016 и с актуализираната информация за:  Kритерии за оценяване на проекти за откриване и преобразуване на Висши училища (ВУ) в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 81, ал. 6 от ЗВО

 

  • Критерии за оценяване на проекти за откриване и преобразуване на основно звено (ОЗ) или на филиал на ВУ в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 81, ал. 6 от ЗВО
  • Критерии за програмна акредитация на професионално направление/специалност от регулираните професии в съответствие с ESG- част 1 (1-10) и по смисъла на чл.78, ал.3 от ЗВО
  • Прилагане от НАОА на Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование /ESG/
  • Критерии за програмна акредитация на докторски програми в съответствие с ESG - част 1 (1- 10) и по смисъла на чл. 78, ал. 3 от ЗВО
  • Kритерии за оценяване на проекти за откриване на професионално направление/специалност от регулираните професии в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 81, ал. 6 от ЗВО
  • Критерии за следакредитационно наблюдение и контрол върху прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав на висшите училища
  • Критерии за институционална акредитация в съответствие с ESG - част 1 (1-10) и по смисъла на чл. 77, ал. 2 от ЗВО
  • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)2. 

2. Факултетната комисия по акредитация (ФКА) планира в началото на 2017 г. да проведе заседание за отчитане на дейностите във връзка с изпълнение на препоръките, дадени от акредитационните комисии на НАОА по 3те направления за бакалавърските програми.

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за комуникация на 08.11.2016.

07.11.2016 г.
Председател на комисията:
(доц. д-р Иван Шотлеков)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ