Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Придобиване на научни степени НС "доктор на науките"    English
Факултет по математика и информатика - НС "доктор на науките"

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, научна степен "доктор на науките"

На 15.10.2012 г. (Протокол №17) АС на ПУ признава на доц. д-р Степан Иванов Костадинов въз основа на предложение на комисия в състав:

  • проф. д-р Петко Димитров Пройнов
  • доц. д-р Андрей Иванов Захариев
  • доц. д-р Неделчо Велев Милев 
и решение на ФС на ФМИ (Протокол №12/10.10.2012 г.) придобитата през 1993 година в Германия научна степен "doctor rerum naturalium habilitatus" като "доктор на науките" по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Диференциални уравнения.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на проф. д-р Петко Димитров Пройнов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.04.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на НС "доктор на науките" от председателя на Научното жури в състав: 

се присъжда НС "доктор на науките" на проф. д-р Петко Димитров Пройнов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен друд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на НС "доктор на науките" от председателя на Научното жури в състав:  

се присъжда НС "доктор на науките" на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Геометрия и топология
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на проф. д-р Манчо Христов Манев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 15.06.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на НС "доктор на науките" от председателя на Научното жури в състав:

  • чл. кор. проф. д.м.н. Стефан Петров Иванов - рецензия
  • проф. д.м.н. Йохан Тодоров Давидов - рецензия
  • доц. д-р Георги Тодоров Ганчев - рецензия
  • чл. кор. проф. д.м.н. Олег Кръстев Мушкаров - становище
  • проф. д.м.н. Георги Христов Георгиев - становище
  • доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева - становище
  • доц. д-р Симеон Петров Замковой - становище
се присъжда НС "доктор на науките" на проф. д-р Манчо Христов Манев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Научна специалност Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на проф. д-р Боян Георгиев Златанов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.09.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на НС "доктор на науките" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда НС "доктор на науките" на проф. д-р Боян Георгиев Златанов.


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ