Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Научна дейност Процедури по ЗРАСРБ Придобиване на научни степени ОНС "доктор"    English
Факултет по математика и информатика - ОНС "доктор"

Придобити по ЗРАСРБ във ФМИ на ПУ, ОНС "доктор"

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на Тодорка Атанасова Глушкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 06.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: се присъжда ОНС "доктор" на Тодорка Атанасова Глушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Ангел Атанасов Голев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Ангел Атанасов Голев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката 
Катедра "Приложна математика и моделиране" 
Автореферат на дисертационен труд на ас. Павлина Христова Атанасова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 27.06.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
 • проф. д.м.н. Евгени Христов Христов - рецензия
 • проф. д.м.н. Николай Колев Витанов - рецензия
 • проф. д.м.н. Тодор Любенов Бояджиев - становище
 • проф. д.м.н. Стефка Николаева Димова - становище
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на ас. Павлина Христова Атанасова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Николай Величков Павлов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 04.07.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Николай Величков Павлов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на Марияна Цветанова Соколова-Райкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 04.07.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Марияна Цветанова Соколова-Райкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Асен Христов Христов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 27.09.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Асен Христов Христов.
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.10.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Жанета Германова Германова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2011 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Жанета Германова Германова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Иванка Ангелова Марашева-Делинова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.02.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иванка Ангелова Марашева-Делинова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Иван Илиев Шотлеков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.02.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Иван Илиев Шотлеков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Никола Велизариев Вълчанов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Никола Велизариев Вълчанов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Ивайло Пеев Старибратов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: се присъжда ОНС "доктор" на Ивайло Пеев Старибратов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Тодорка Живкова Терзиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.04.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Тодорка Живкова Терзиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Димитър Благоев Благоев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Димитър Благоев Благоев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.07.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Емил Николов Хаджиколев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Николай Маринов Касъклиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.07.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Николай Маринов Касъклиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Мирослава Тенева Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мирослава Тенева Иванова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Кремена Василева Стефанова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2012 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Михаил Михайлов Константинов - рецензия
 • доц. д-р Ангел Борисов Дишлиев - рецензия
 • проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова становище
 • проф. д.м.н. Светослав Марков Марков - становище
 • проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян - становище

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Кремена Василева Стефанова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Велика Николаева Кунева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 10.01.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Велика Николаева Кунева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Юлия Дойчева Кръстева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.04.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Юлия Дойчева Кръстева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология 
Катедра "Алгебра и геометрия"
Автореферат на дисертационен труд на Муса Ибрахим Айети.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 13.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Муса Ибрахим Айети.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Генчо Димитров Стоицов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Стефка Йорданова Анева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Стефка Йорданова Анева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.06.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Станка Иванова Хаджиколева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра "Приложна математика и моделиране"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Десислава Стоянова Войникова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.07.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Десислава Стоянова Войникова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Георги Николов Чолаков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Георги Николов Чолаков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Емил Христов Дойчев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Емил Христо Дойчев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Александър Пламенов Пенев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.08.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Александър Пламенов Пенев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Стоян Георгиев Златев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.09.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Стоян Георгиев Златев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика 
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика 
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат на дисертационен труд на гл. ас. Светослав Христосов Енков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на гл. ас. Светослав Христосов Енков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на Диана Руменова Стефанова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.11.2013 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Диана Руменова Стефанова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки 
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра "Компютърни технологии"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Елена Христова Тодорова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 19.02.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Елена Христова Тодорова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки 
Докторска програма Информатика
Катедра "Компютърна информатика"
Автореферат  на дисертационен труд на ас. Христо Марчов Инджов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.04.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Христо Марчов Инджов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра "Математически анализ"
Автореферат на дисертационен труд на ас. Милена Димова Петкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.05.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Милена Димова Петкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на ас. Стоил Иванов Иванов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.05.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на ас. Стоил Иванов Иванов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат  на дисертационен труд на Елиза Михран Петрова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.07.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Елиза Михран Петрова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Иван Марков Димитров
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иван Марков Димитров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат  на дисертационен труд на Слав Иванов Чолаков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.09.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Слав Иванов Чолаков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мариана Иванова Крушкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.11.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мариана Иванова Крушкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Габриела Георгиева Кирякова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 02.12.2014 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Габриела Георгиева Кирякова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра "Компютърни системи"
Автореферат на дисертационен труд на Христо Илиянов Лесев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.03.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Илиянов Лесев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен труд на Атанас Вълев Иванов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.03.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Атанас Вълев Иванов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Иванка Андреева Николова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.04.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иванка Андреева Николова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Лозанка Спиридонова Тренкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.05.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Лозанка Спиридонова Тренкова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Вилислав Иванов Радев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.06.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Вилислав Иванов Радев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Нина Иванова Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Нина Иванова Иванова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Катерина Лазар Аневска.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Катерина Лазар Аневска. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Надежда Иванова Ангелова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.07.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Надежда Иванова Ангелова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Васил Георгиев Василев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 18.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Васил Георгиев Василев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мая Василева Стоева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мая Василева Стоева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Стефан Илиев Божков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стефан Илиев Божков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Алгебра и теория на числата
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Йордан Йорданов Епитропов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.09.2015 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Йордан Йорданов Епитропов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Емилова Лазарова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 08.01.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Емилова Лазарова. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Ангелова Иванова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.02.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното  жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Ангелова Иванова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Мария Тонкова Василева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 15.04.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав: 

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Тонкова Василева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Христо Манчев Манев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.05.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Манчев Манев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Любомир Петров Георгиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 10.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Любомир Петров Георгиев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Зара Георгиева Данаилова - Стойнова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Христо Тошков Христов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Христо Тошков Христов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Пеньо Георгиев Георгиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 30.06.2016 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Пеньо Георгиев Георгиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Силвия Николаева Гафтанджиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 16.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Силвия Николаева Гафтанджиева. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Георги Петров Пашев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 16.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Георги Петров Пашев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Магдалена Асенова Веселинова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Магдалена Асенова Веселинова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Ваня Валентинова Бизова-Лалева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ваня Валентинова Бизова-Лалева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Цветана Костадинова Димитрова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.02.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Цветана Костадинова Димитрова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Александър Насков Трайков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.05.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Александър Насков Трайков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Евгения Максимова Алендарова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.05.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Евгения Максимова Алендарова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Иван Георгиев Минов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.06.2017 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иван Георгиев Минов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Деница Ангелова Шаркова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Деница Ангелова Шаркова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Софтуерни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Стоян Николов Черешаров.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стоян Николов Черешаров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Константина Павлова Граматова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.02.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Константина Павлова Граматова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.03.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Тодор Минков Рачовски.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.05.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тодор Минков Рачовски.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Тодор Ангелов Ангелов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.05.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тодор Ангелов Ангелов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен труд на Мая Пламенова Стоименова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 15.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мая Пламенова Стоименова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Валя Спасова Арнаудова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 25.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Валя Спасова Арнаудова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии 
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Кирина Димитрова Бойкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 25.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Кирина Димитрова Бойкова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Маргарита Христова Атанасова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.06.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Маргарита Христова Атанасова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Дамян Димитров Митев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 13.07.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов - рецензия
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - рецензия
 • акад. проф. д.т.н. Иван Петков Попчев - становище
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова - становище
 • проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Дамян Димитров Митев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Галя Илиева Шивачева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 05.10.2018 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева - рецензия
 • доц. д-р Валентина Николаева Войноховска - рецензия
 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков - становище
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова - становище
 • доц. д-р Лина Кирилова Йорданова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Галя Илиева Шивачева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Атанас Василев Илчев. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.01.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Атанас Василев Илчев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Димитър Руменов Разпопов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.01.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Димитър Руменов Разпопов. 

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Ангел Стоянов Ангелов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.02.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ангел Стоянов Ангелов.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Анатоли Веселинов Карабов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Анатоли Веселинов Карабов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Приложна математика и моделиране
Автореферат на дисертационен труд на Радка Паскова Колева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 29.05.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Радка Паскова Колева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Георги Илийчев Илиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 11.06.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Георги Илийчев Илиев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Ася Тодорова Тоскова. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ася Тодорова Тоскова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Веселин Николаев Кюркчиев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.12.2019 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Веселин Николаев Кюркчиев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Мартин Георгиев Василев. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.06.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мартин Георгиев Василев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Мария Руменова Гачкова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 01.09.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева - рецензия
 • доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова - рецензия
 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков - становище
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова - становище
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Мария Руменова Гачкова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Мартин Викторов Такев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 01.09.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков - рецензия
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова - рецензия
 • проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева-Георгиева - становище
 • доц. д-р Елена Петрова Сомова - становище
 • доц. д-р Юлиана Пенева Пашкова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Мартин Викторов Такев. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Нина Станчева Станчева. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Нина Станчева Станчева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Александър Петров Петров. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Александър Петров Петров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Йордан Георгиев Тодоров. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Йордан Георгиев Тодоров. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Борислав Петров Тосков. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.12.2020 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Борислав Петров Тосков.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Георги Василев Пенчев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.03.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Георги Василев Пенчев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Димитър Георгиев Христов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.03.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска - рецензия
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева - рецензия
 • проф. д-р Даниела Ананиева Орозова - становище
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - становище
 • доц. д-р Ирина Александровна Радева - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Димитър Георгиев Христов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Тодор Илиев Костадинов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.03.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тодор Илиев Костадинов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Димитър Васков Фиданов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.06.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Димитър Васков Фиданов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Антоанета Петрова Йорданова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.06.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Антоанета Петрова Йорданова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Екатерина Борисова Мадамлиева (Лазарова).
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.06.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Екатерина Борисова Мадамлиева (Лазарова).

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Любка Стоянова Славова. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.06.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Любка Стоянова Славова. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Геометрия и топология
Катедра Алгебра и геометрия
Автореферат на дисертационен труд на Веселина Руменова Тавкова. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 26.11.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Веселина Руменова Тавкова.  

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Тони Пламенов Каравасилев. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.12.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Тони Пламенов Каравасилев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Радка Тодорова Златанова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.12.2021 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Радка Тодорова Златанова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Ива Тодорова Йончева-Найденова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.01.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Ива Тодорова Йончева-Найденова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Софтуерни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Стефан Димитров Ставрев. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.02.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стефан Димитров Ставрев.
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Мария Минева Жекова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 23.05.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
 • проф. д-р Радослав Даков Йошинов - рецензия
 • доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова - рецензия
 • проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков - становище
 • доц. д-р инж. Маргарита Николаева Терзийска - становище
 • доц. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Мария Минева Жекова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Милен Пламенов Близнаков.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 27.05.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Милен Пламенов Близнаков.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Румяна Иванова Карадимитрова. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 30.05.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Румяна Иванова Карадимитрова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Стефани Апостолова Панайотова. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 03.06.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Стефани Апостолова Панайотова.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Михаил Тодоров Петров.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.06.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • чл. кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска - рецензия
 • доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева - рецензия
 • проф. д-р Владимир Василев Монов - становище
 • доц. д-р Владимир Николаев Вълканов - становище
 • доц. д-р Ирина Александровна Радева - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Михаил Тодоров Петров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Костадин Георгиев Йотов. 
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.06.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Костадин Георгиев Йотов. 

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Денислав Иванов Лефтеров.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.06.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Денислав Иванов Лефтеров.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Симеон Деков Монов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.07.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Симеон Деков Монов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мария Викторова Малинова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 07.07.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Викторова Малинова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мария Йорданова Гайдарова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 20.09.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Йорданова Гайдарова.
Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Маргарита Василева Гочева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 21.10.2022 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:
се присъжда ОНС "доктор" на Маргарита Василева Гочева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Константин Николаев Русев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 12.01.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • чл. кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска - рецензия
 • проф. д-р Станимир Недялков Стоянов - рецензия
 • проф. д-р Мария Петкова Христова - становище
 • доц. д-р Ирина Александровна Радева - становище
 • доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Константин Николаев Русев.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Маня Стоянова Манева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 17.01.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Маня Стоянова Манева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Пенчо Йорданов Малинов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.03.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Пенчо Йорданов Малинов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Себиха Ахмедова Маданска.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 24.03.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

 • чл. кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска - рецензия
 • проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева - рецензия
 • проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова - становище
 • проф. д-р Мария Петкова Христова - становище
 • доц. д-р Ваня Ангелова Иванова - становище
се присъжда ОНС "доктор" на Себиха Ахмедова Маданска.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Математически анализ
Катедра Математически анализ
Автореферат на дисертационен труд на Пламена Иванова Марчева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 31.03.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Пламена Иванова Марчева.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Мухарем Асанов Моллов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 10.05.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мухарем Асанов Моллов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърна информатика
Автореферат на дисертационен труд на Мария Тодорова Христозова-Дочева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 19.06.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Тодорова Христозова-Дочева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Иван Станимиров Стоянов.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 28.06.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Иван Станимиров Стоянов.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.5. Математика
Докторска програма Диференциални уравнения
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Радослава Сашкова Терзиева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 04.12.2023 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Радослава Сашкова Терзиева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Росен Петров Христев.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.01.2024 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Росен Петров Христев.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Софтуерни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Веселина Руменова Нанева.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 22.01.2024 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Веселина Руменова Нанева.

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки
Докторска програма Информатика
Катедра Компютърни системи
Автореферат на дисертационен труд на Мария Тодорова Грънчарова-Христова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 09.02.2024 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Мария Тодорова Грънчарова-Христова.

Област на висше образование 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Докторска програма Методика на обучението по информационни технологии
Катедра Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Автореферат на дисертационен труд на Вера Петкова Шопова.
На открито заседание за защитата на дисертационния труд, проведено на 14.02.2024 г. и въз основа на доклад с предложение за присъждане на ОНС "доктор" от председателя на Научното жури в състав:

се присъжда ОНС "доктор" на Вера Петкова Шопова.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ