Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Акредитация Факултетна комисия по акредитация Отчети Отчет за периода Октомври 2012 – Февруари 2013    English
Факултет по математика и информатика - Отчет за периода Октомври 2012 – Февруари 2013

ОТЧЕТ
НА ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО АКРЕДИТАЦИЯ
(Октомври 2012 – Февруари 2013)


През отчетния период 1 октомври 2012 г. – 28 февруари 2013 г. Комисията по акре­дита­ция към Факултета по математика и информатика продължи своята работа по следните основни задачи:

  1. Завърши актуализацията на учебните програми на задължителните учебни дисциплини и при­лагане на новия методически модел с подписването от ръководителите на съот­вет­ни­те катедри. Комплектите с тази учебна документация са на разположение в каб. 341 при сек­ретаря на Комисията.
  2. Във връзка с актуализацията на учебните програми и прилагането на новия методически стан­дарт за дисциплините от бакалавърската степен, катедрите периодично подготвяха и приемаха на свои катедрени съвети учебните програми на избираемите дисциплини за съответния предстоящ триместър. Приетите учебни програми постъпваха в Комисията по акредитация за разглеждане и представяне пред Факултетния съвет. През отчетния пери­од са представени и утвърдени от ФС на ФМИ общо 24 учебни програми за изби­рае­ми дисциплини. Подготвени за представяне са още 6 учебни програми.
  3. Комисията взе участие и в подготовката на документите за програмната акредитация на про­фесионално направление 1.3 Пе­да­гогика на обучението по... Във връзка с новите кри­терии за програмна акредитация, Факултетната комисия по акредитация обсъди и уточ­ни кои са про­фи­ли­ра­щите дисциплини в учебните планове на специалностите от това професионално направление. Предложеният от Комисията списък про­фи­ли­ра­щи дис­циплини по специалности беше приет от Факултетния съвет на ФМИ на 13.02.2013 г. (Протокол № 17/13.02.2013 г).

Настоящият отчет е приет от Комисията чрез използване на технически средства за ко­му­­никация в периода 26-28.02.2013.
28.02.2013 г.

Председател на комисията:

 


(проф. д-р Манчо Манев)

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ