ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА
НА ДИСЦИПЛИНА «СЪБИТИЙНО ПРОГРАМИРАНЕ»

Последна актуализация: 29 юли 2009 г.

 

Тази дисциплина е задължителна за студентите на ФМИ от специалности:

Математика и информатика (бакалавър, редовно) в Х триместър (есенен А, триместър на ІV курс);

Математика и информатика (бакалавър, задочно) в Х триместър (есенен А, триместър на ІV курс);

Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър, 1 год.) в ІІІ триместър (пролетен B, триместър на I курс);

Обучение по информатика и информационни технологии в училище (магистър, 2 год.) в VІ триместър (пролетен B, триместър на IІ курс).

Студентите от специалности „Информатика“, „Математика“ и „Приложна математика“ могат да посещават лекциите и да положат изпит след разрешение на Декана на ФМИ за признаване на тази дисциплина като избираема.

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит.

Този изпит се състои  от две части:
1) отговор на 10 въпроса от въпросника за изпита, който може да получите във вариант MS Word XP [106 KB]
       или във вариант PDF [125 KB];
2) създаване на програма за решаване на задача, подобна на разглежданите на упражненията.

Времето за работа по всяка от двете части е ограничено на 60 минути.

Отговорите на част 1 се оценяват по следната схема:
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, носи 1 точка;
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» с обяснение за избора, носи 2 точки;
– грешен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, се наказва с отнемане на 1 точка;
– отговорите с изброяване носят 2 точки, когато правилно са изброени поне посочените във въпроса брой изброявания, и 1 точка, когато изброеното надхвърля 50%, но не достига до 100%. Когато изброеното е свободно съчинение, нямащо нищо общо със зададения въпрос се налага наказание с отнемане на 1 точка;
– отговорите за
«предимства и недостатъци» носят точки само когато в отговора явно си личи кое отговарящия смята за предимство и кое – за недостатък. При тези въпроси трябва да се посочат поне 2 (две) предимства и 2 (два) недостатъка;
– отговорите на всички въпроси на кратки – обикновено до едно изречение, съдържащо до 12 думи (включително предлозите);
– редът на отговаряне не оказва влияние на точкуването;
– въпросите от изпитния лист не се преписват за да не се губи време;
– съзнателната работа по време на упражнения се пощрява с до 8 (осем) допълнителни точки
– крайната оценка на тази част от изпита е: под 7 точки – слаб (2), 7÷11 точки – среден (3), 12÷14 точки – добър (4); 15÷17 точки – много добър (5), над 17 точки – отличен (6).

Отговорите на част 2 се оценяват в зависимост от правилността и пълнотата на написаната програма. В тази част се използва компютър и могат да се използват помощни материали за синтаксиса на операторите на работния език от упражненията (Вижуал Бейсик). Високата активност на упражнения (оценка много добър и повече) освобождава при желание студента от тази част.

Крайната оценка от изпита се определя въз основа на оценките от двете части.

Лекционните слайдове (с всички анимационни ефекти) може да бъдат разгледани от тук. За да виждате анимационните ефекти на Вашия компютър трябва да има инсталиран Power Point. Ако нямате такъв, Майкрософт ще Ви напомни (често го прави и когато имате инсталиран Power Point) да изтеглите от страницата му заместител на прожектора. Негова инсталационна версия може да изтеглите и от тук [6,65 MB]. Изображението на слайдовете няма да бъде коректно, когато на Вашия компютър не са инсталирани използваните от автора шрифтове можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук [957 KB].

Печатен вариант на лекциите може да бъде изтеглен като в долната таблица се посочи размерът на желания  файл, съдържащ избрания вариант на съответната лекция.

За да отпечатате коректно версиите за Microsoft word на Вашия компютър трябва да са инсталирани използваните от автора шрифтове. Можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук [957 KB].

За да отпечатвате коректно версиите за вариант PDF трябва да притежавате свободната програма Acrobat Reader на фирма Adobe Inc. Може да я получите (ако все още не я притежавате) от поне 100 места в Интернет, включително и от нейния автор.

Име на лекцията

вид печат

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Всички варианти

по 1 слайд

по 4 слайда

по 2 слайда

по 8 слайда

      Уводна лекция Word 265 KB 277 KB 270 KB 281 KB 355 KB
PDF

138 KB

137 KB

138 KB

130 KB

532 KB

  1. Основни понятия на  събитийното програмиране

Word 384 KB 396 KB 386 KB

395 KB

449 KB
PDF 144 KB 126 KB 139 KB 129 KB 531 KB

  2. Преглед на езика
за програмиране ВБ

Word 722 KB 726 KB 724 KB 730 KB 2,65 MB
PDF 276 KB 221 KB 272 KB 241 KB 956 KB

  3. Обекти на ГПИ

Word 918 KB 918 KB 919 KB 912 KB 3,14 MB
PDF 546 KB 347 KB 497 KB 285 KB 1,47 MB

  4. Взаимодействие с ОС

Word 330 KB 335 KB 331 KB 335 KB 1,27 MB
PDF 173 KB 153 KB 167 KB 155 KB 634 KB

  5. Връзка с бази от данни

Word 560 KB 535 KB 562 KB 570 KB 1,88 MB
PDF 257 KB 231 KB 246 KB 230 KB 890 KB

ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ

Word 2,68 MB 2,69 MB 2,68 MB 2,73 MB 8,34 MB
PDF 1,44 MB 1,16 MB 1,39 MB 1,13 MB 4,52 MB

ЧАСТ ОТ РЕШАВАНИТЕ ЗАДАЧИ (на упражнения)

Word 6,93 MB 7,05 MB 6,97 MB 7,22 MB 11,23 MB
PDF 2,79 MB 1,86 MB 2,48 MB 1,30 MB 6,62 MB