ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА
НА ДИСЦИПЛИНА «ПРОГРАМИРАНЕ»

Последна актуализация: 15 птември 2015 г.

 

Дисциплината е задължителна за всички специалности на ФМИ.

Материалите от тази страница на Интернет са предназначени основно за студентите от следните специалности във ФМИ на ПУ, където лекционният курс провежда доцент Владимир Славчев Шкуртов:
 „Бизнес информационни технологии“, редовно обучение,  ІІ триместър (зимен – Б, триместър на І курс).

Обучението по дисциплината завършва с писмен изпит.

Този изпит се състои  от две части:
1) отговор на 15 въпроса от въпросника за изпита, който студентите от специалност „Бизнес информационни технологии“ трябва да получат във вариант MS Word XP [117 KB] или във вариант PDF [168 KB], а студентите от специалности  „Приложна математика“ и „Математика“ трябва да получат във вариант MS Word XP [118 KB] или във вариант PDF [168 KB];
2) създаване на програма за решаване на задача, подобна на разглежданите на упражненията.

Времето за работа по всяка от двете части е ограничено на 60 минути.

Отговорите на част 1 се оценяват по следната схема:
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, носи 1 точка;
– верен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» с обяснение за избора, носи 2 точки;
– грешен отговор на въпрос, допускащ отговори «да» и «не» без обяснение за избора, се наказва с отнемане на 1 точка;
– отговорите с изброяване носят 2 точки, когато правилно са изброени поне посочените във въпроса брой изброявания, и 1 точка, когато изброеното надхвърля 50%, но не достига до 100%. Когато изброеното е свободно съчинение, нямащо нищо общо със зададения въпрос се налага наказание с отнемане на 1 точка;
– отговорите за
«предимства и недостатъци» носят точки само когато в отговора явно си личи кое отговарящия смята за предимство и кое – за недостатък. При тези въпроси трябва да се посочат поне 2 (две) предимства и 2 (два) недостатъка;
– отговорите на всички въпроси на кратки – обикновено до едно изречение, съдържащо до 12 думи (включително предлозите);
– редът на отговаряне не оказва влияние на точкуването;
– въпросите от изпитния лист не се преписват за да не се губи време;
– крайната оценка на тази част от изпита е: под 11 точки – слаб (2), 11÷15 точки – среден (3), 16÷20 точки – добър (4); 21÷25 точки – много добър (5), над 25 точки – отличен (6)

Отговорите на част 2 се оценяват в зависимост от правилността и пълнотата на написаната програма. В тази част не се използва компютър, но могат да се използват помощни материали за синтаксиса на операторите на работния език от упражненията (Си). Високата активност на упражнения (оценка много добър и повече) освобождава при желание студента от тази част.

Крайната оценка от изпита се определя въз основа на оценките от двете части.

Лекционните слайдове (с всички анимационни ефекти) може да бъдат разгледани от тук. За да виждате анимационните ефекти на Вашия компютър трябва да има инсталиран Power Point. Ако нямате такъв, Майкрософт ще Ви напомни (често го прави и когато имате инсталиран Power Point) да изтеглите от страницата му заместител на прожектора. Негова инсталационна версия може да изтеглите и от тук. Изображението на слайдовете няма да бъде коректно, когато на Вашия компютър не са инсталирани използваните от автора шрифтове можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук.

Желаещите могат да получат шедьоврите от 28-ото издание на рубриката „Не правете като тях за да не ставате за смях“ във вариант MS Word XP [343 KB] или във вариант PDF [948 KB]. Тази рубрика се актуализира след всеки проведен изпит и освен за забавление е предназначена и за обучение на студентите, които са постъпили във ВУ за да се учат. Не забравяйте, че хората могат да се учат и от грешки, и по-добре е тези грешки да са чужди, отколкото свои.

Печатен вариант на лекциите може да бъде изтеглен като в долната таблица се посочи размерът на желания  файл, съдържащ избрания вариант на съответната лекция.

За да отпечатате коректно версиите за Microsoft word на Вашия компютър трябва да са инсталирани използваните от автора шрифтове. Можете да ги получите като саморазархивиращ се архив (WinRAR 3.0 BG) от тук.

За да отпечатвате коректно версиите за вариант PDF трябва да притежавате свободната програма Acrobat Reader на фирма Adobe Inc. Може да я получите (ако все още не я притежавате) от поне 100 места в Интернет, включително и от нейния автор.

Име на лекцията

вид печат

ПЕЙЗАЖ

ПОРТРЕТ

Всички варианти

по 1 слайд

по 4 слайда

по 2 слайда

по 8 слайда

      Уводна лекция Word 219 KB 228 KB 220 KB 244 KB 302 KB
PDF

134 KB

129 KB

130 KB

125 KB

512 KB

  1. Бройни системи

Word 3,21 MB 3,21 MB 3,21 MB 3,38 MB 12,96 MB
PDF 2,16 MB 1,93 MB 1,66 MB 2,14 MB 7, 82 MB

  2. Логически функции

Word 781 KB 805 KB 830 KB 859 KB 2,44 MB
PDF 337 KB 299 KB 328 KB 285 KB 1,10 MB

  3. Алгоритми

Word 444 KB 443 KB 445 KB 447 KB 495 KB
PDF 179 KB 154 KB 172 KB 158 KB 640 KB

  4. Компютърна система

Word 344 KB 348 KB 346 KB 357 KB 402 KB
PDF 246 KB 174 KB 220 KB 173 KB 692 KB

  5. Методи за запис на алгоритми

Word 382 KB 405 KB 384 KB 389 KB 484 KB
PDF 201 KB 186 KB 192 KB 184 KB 727 KB

  6. Класификация на езиците

Word 376 KB 372 KB 365 KB 387 KB 446 KB
PDF 222 KB 177 KB 195 KB 163 KB 605 KB

  7. Методи за изпълнение
на програмите

Word 404 KB 404 KB 406 KB 411 KB 479 KB
PDF 306 KB 220 KB 255 KB 209 KB 805 KB

  8. Елементи на езиците

Word

288 KB

301 KB

291 KB

308 KB

340 KB

PDF 309 KB 227 KB 256 KB 195 KB 809 KB

  9. Основни символи
на езиците

Word 269 KB 275 KB 271 KB 280 KB 315 KB
PDF 128 KB 117 KB 128 KB 123 KB 490 KB

10. Величини и типове данни

Word 924 KB 951 KB 927 KB 969 KB 3,31 MB
PDF 374 KB 302 KB 334 KB 296 KB 1,13 MB

11. Операции и изрази

Word 375 KB 380 KB 377 KB 386 KB 444 KB
PDF 192 KB 178 KB 192 KB 184 KB 709 KB

12. Прости оператори

Word 307 KB 308 KB 308 KB 312 KB 358 KB
PDF 175 KB 152 KB 176 KB 163 KB 648 KB

13. Структурни оператори

Word 673 KB 667 KB 678 KB 700 KB 2,15 MB
PDF 339 KB 282 KB 306 KB 271 KB 1,03 MB

14. Програмни части

Word 602 KB 599 KB 603 KB 602 KB 2,04 MB
PDF 222 KB 181 KB 208 KB 185 KB 866 KB

15. Макроапарат

Word 269 KB 271 KB 270 KB 275 KB 314 KB
PDF 142 KB 126 KB 141 KB 132 KB 529 KB

16. Условна компилация

Word 254 KB 258 KB 256 KB 265 KB 308 KB
PDF 145 KB 132 KB 145 KB 136 KB 548 KB

ВСИЧКИ ЛЕКЦИИ

Word 7,39 MB 7,74 MB 7,43 MB 8,18 MB 24,60 MB
PDF 5,23 MB 4,56 MB 4,54 MB 4,75 MB 18,20 MB