Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 25.04.2018 06:09 Нов брой на вестника на ПУhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1524&ln=1&id=2Излезе новият брой на вестника на Пловдивския университет. Може да го прочетете тук.

]]>
2018-04-241524
Факултетен съвет - 30.04.2018 (понеделник) в делови порядъкhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1525&ln=1&id=2ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

30.04.2018 (понеделник) от 13:00 ч.

в делови порядък 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

1)    Докторанти.

 •   избор на научно жури и дата за защита по процедура за присъждане на ОНС „Доктор“. 
]]>
2018-04-241525
Платформа за борба с плагиатството http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1523&ln=1&id=2Софтуерът, използван в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, е предназначен технически да подпомага взимането на информирано решение относно плагиатство. Системата може да се ползва на адрес : https://students.uni-plovdiv.net  /регистрацията е като във Фокус/     или да се интегрира в Moodle.

Администратор за Пловдивския университет е  гл. ас. д-р Атанас Терзийски:   atanas@uni-plovdiv.net

]]>
2018-04-181523
Факултативни дисциплини, пролетен триместър 2017/2018 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1515&ln=1&id=2ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

 

1. РУСКИ ЕЗИК – 1. ЧАСТ (ПРАКТИКУМ) 

Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА  
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 13:00 ч. в 441 с.з.

Анотация:  Предвидено е обучение на студентите по 2 различни нива: начално и средно. Целта на началното ниво (което е за неизучавали руски език) е формиране базови навици за диалогична и монологична реч върху материал от фреквентните лексикални теми, беседи, дискусии на елементарно ниво. Тази част от курса съдържа мотивиран комуникативен минимум – фонетичен, граматичен, лексикален и тематичен. Целта на средното ниво (което е за студенти с елементарни познания по руски език или за завършили курса начално ниво) е формиране на умения и навици за ползване на учебна и научна литература по основните дисциплини за специалностите на ФМИ.

Записването за курса за по-голямо удобство на желаещите студенти може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg  или на 14 април 2018 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с.з.

]]>
2018-04-021515
Акуализирана версия на Правилник за устройството и дейността към 02.04.2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1521&ln=1&id=2Актуализираната версия на Правилника за устройството и дейността на ПУ "Паисий Хилендарски" можете да откриете тук.

]]>
2018-04-021521
Съобщение за Бакалаври 4-ти курс МИ и 4-ти курс ИТМОМhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1511&ln=1&id=2РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА и
IV КУРС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЗА ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА по МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
която ще се проведе
 от 10.04.2018 до 18.05.2018 г.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:
1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и дирек­то­ра на базовото училище.
1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.
1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОМН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.
1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.
1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:
2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.
2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОМН документи за учебно-възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анали­за на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграж­дане.
2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и учителят-наставник.
 
3. Задължения:
3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 4 урока по информационни технологии.
3.2. Първите два-три дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.
3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на учителя-наставник (ако има свободна паралелка).
3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в повере­ните му класове с минимална помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска стажант-учителя да изнесе урока.
3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда;
 • протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за провере­ните писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.
3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.
3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:
4.1. Предварителна подготовка:

 •   формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.

4.2. Реализиране на урока:

 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.

4.3. Конфериране:

 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.
След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и проверка на справката за семестриално завършване.
Всички студенти, до 12.04.2018 г. да изпратят списък с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail:  d_boykina@abv.bg) и доц. Стефка Анева  (e-mail: st_aneva@abv.bg).

 

Име, фамилия Фак. номер Училище Учител-наставник по Математика Учител-наставник по ИТ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА IV курс

1 Майа Мантова 1301181012 ЕГ „Иван Вазов“ Валентина Сарийчева Диана Николова
2 Мира Спасова 1401181001 СУ „Пейо К. Яворов“ Станислава Белчева Стелиана Чиликова
3 Ахинора Кожухарова 1401181003 не се допуска  - -
4 Иван Иванов 1401181010 не се допуска  - -
5 Жеко Николов 1401181014 ЕГ „Иван Вазов“ Мая Янева Диана Николова
6 Галин Иванов 1401181028 ОУ „Райна Княгиня“ Красимира Чеканова  Светла Илиева ЕГ
7 Неджат Сюлейман 1401181032 СУ „Пейо К. Яворов“ Мария Добрева Стелиана Чиликова
8 Боряна Котева 1401181034 ОУ „Райна Княгиня“ Красимира Чеканова  Светла Илиева ЕГ
9 Антон Капанов 1401181040 ЕГ „Иван Вазов“ Мая Янева Диана Николова
10 Реджеп Кендичев 1401181045 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Дора Стоянова Радослава Лакина
11 Реджеп Байрям 1401181046 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Дора Стоянова  Радослава Лакина
12 Ирина Джоголова 1401181048 СУ „Пейо К. Яворов“ Станислава Белчева Стелиана Чиликова
13 Ивайло Коев 1201181013 СУ „Пейо К. Яворов“ Мария Добрева Стелиана Чиликова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА и ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ IV курс

1 Веселина Славчева 1401651001  СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Боряна Цекова Виолета Гуглева
2 Петя Делчева 1401651002 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Руско Русев Маруся Буюклиева
3 Рукие Таир 1401651003 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Руско Русев  Маруся Буюклиева
4 Стелена Киркова 1401651004 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Боряна Цекова Виолета Гуглева
5 Тихомир Симов 1401651005 ОУ „Княз Александър I“ Деляна Гергова Деляна Гергова
6 Благой Серафимов 1401651008 ОУ „Княз Александър I“ Вяра Христова Вяра Христова
7 Емануел Симеонов 1401651009 ОУ „Княз Александър I“ Вяра Христова Вяра Христова
8 Спас Муравенов 1401651011 СУ „Св. Софроний Врачански“ Веселина Вълканова Ася Димитрова
9 Любомир Билев 1401651012 СУ „Св. Софроний Врачански“ Веселина Вълканова Ася Димитрова
10 Илиян Колев 1401651015 ОУ „Княз Александър I“ Деляна Гергова Деляна Гергова
11 Ивайло Ламбов 1401651016 не се допуска - -
]]>
2018-03-281511
Международна научна конференция NM&A'2018http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1444&ln=1&id=2Повече информация относно научната конференция NM&A'2018 може да намерите тук.

]]>
2017-10-191444
Правилник за устройството и дейността на ПУ "Паисий Хилендарски"http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1522&ln=1&id=2На 16.04.2018 год. беше приет Правилник за устройството и дейността на ПУ "Паисий Хилендарски". Можете да видите правилника тук.

]]>
2018-04-161522
Студентски практики към МОН http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1279&ln=1&id=2ВАЖНО!

По проект  BG05M2OP001-2.002-0001 Студентски практики - 1 фаза, 
поради изчерпване на броя практики за студенти
за ПУ "Паисий Хилендарски" се преустановява приемането на договори за практическо обучение.

]]>
2016-11-021279
Преддипломен стаж за 4 курс БИТ, Информатика и СТД, редовно обучениеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1520&ln=1&id=2Преддипломен стаж за студентите от 4 курс спец. „Бизнес информационни технологии“, „Информатика“ и „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение, ще се проведе през пролетния триместър от 28.05.2018 г. до 07.06.2018 г.

Ако студентите работят по специалността си в някоя фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да я провеждат там. За целта в срок до 21.05.2018 г. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на практика, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ментор и най-късно до 25.05.2018 г. (включително) да представят на академичния си наставник 3 подписани и подпечатани екземпляра от фирмата по следния образец (без Приложение 2).

Договор за практика по специалността

Необходимо е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като донесат или изпратят по имейл на академичния си наставник следната информация – изтегли.

Всички студенти, които не са си намерили фирма ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, на 28.05.2018 г. (понеделник) от 09:00 ч. в 2 аула. (ФМИ – Нова сграда на ПУ).

В случай, че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1. Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да се направи в кабинет 344, тел.: 032 / 261-740, ignatova@fmi-plovdiv.org (Нина Игнатова).

Приложение 2 се попълва от ментора в един екземпляр при приключване на практиката по специалността и се представя на академичния наставник.

Академични наставници:

 • гл. ас. д-р Елена Тодорова (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 12:00 ч. – 13:00 ч., каб. 241, тел.: 032/261 753, etodorova@uni-plovdiv.bg).
 • гл. ас. д-р Мария Василева (Приемно време: вторник 12:30 ч. – 13:30 ч. и сряда 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, mariavasileva@uni-plovdiv.bg).
 • гл. ас. д-р Милена Петкова (Приемно време: понеделник 13:00 ч. – 14:00 ч. и четвъртък 16:00 ч. – 17:00 ч., каб. 444, тел.: 032/261 764, milenapeeva@gmail.com).
 • ас. Иванка Градева (Приемно време: сряда 12:00 ч. – 13:00 ч. и четвъртък 12:00 ч. – 13:00 ч., каб. 343, тел.: 032/261 741, gradeva@abv.bg).
 • гл. ас. д-р Десислава Войникова (Приемно време: сряда 17:00 ч. – 18:00 ч. и четвъртък 12:30 ч. – 13:30 ч., каб. 540, тел.: 032/261 762, desi.voynikova@gmail.com).
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков (Приемно време: понеделник 15:00 ч. – 16:00 ч. и вторник 13:30 ч. – 14:30 ч., каб. 445, тел.: 032/261 758, cholakovs@uni-plovdiv.bg).

 

Разпределение по факултетни номера:

гл. ас. д-р Елена Тодорова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Милена Петкова

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

Бизнес информационни технологии

Информатика

Софтуерни технологии и дизайн

1101561001
1401561001
1401561002
1401561003
1401561004
1401561005
1401561007
1401561008
1401561009
1401561010
1401561011
1401561013
1401561014
1401561015
1401561016
1401561018
1401561019
1401561021
1401561024
1401561025
1401561026
1401561029
1401561030
1401561031
1401561032
1401561033
1401561034
1401561035
1401561036
1401561039
1401561040
1401561041
1401561042
1401561043
1401561048
1401561049
1401561050
1401561051
1401561053
1401561054

1401561057
1401561059
1401561062
1401561063
1401561064
1401561065
1401561066
1401561067
1401561068
1401561069
1401561070
1401561071
1401561073
1401561074
1401561076
1401561077
1401561078
1401561079
1401561080
1401561081
1401561082
1401561083
1401561084
1401561085
1401561086
1401561087
1401561089
1401561091
1401561092
1401561093
1401561094
1401561095
1401561096
1401561098
1401561099
1401561101
1401561104
1401561105
1401561113
1401561115

1001261026
1201261018
1201261063
1301261043
1301261056
1401261001
1401261002
1401261003
1401261005
1401261006
1401261007
1401261008
1401261009
1401261011
1401261012
1401261013
1401261014
1401261015
1401261016
1401261017
1401261023
1401261025
1401261026
1401261027
1401261028
1401261029
1401261030
1401261035
1401261036
1401261038
1401261040
1401261043
1401261045
1401261047
1401261048
1401261049
1401261050
1401261051
1401261052
1401261054
1401261055

1401261056
1401261058
1401261060
1401261061
1401261062
1401261063
1401261064
1401261065
1401261067
1401261068
1401261069
1401261070
1401261071
1401261072
1401261073
1401261074
1401261075
1401261078
1401261083
1401261084
1401261085
1401261088
1401261089
1401261090
1401261091
1401261092
1401261093
1401261095
1401261097
1401261098
1401261099
1401261101
1401261102
1401261103
1401261105
1401261107
1401261108
1401261109
1401261111
1701261114

1401681001
1401681002
1401681003
1401681004
1401681005
1401681007
1401681008
1401681009
1401681011
1401681012
1401681013
1401681014
1401681015
1401681016
1401681017
1401681019
1401681020
1401681021
1401681022
1401681023
1401681024
1401681025
1401681026
1401681027
1401681028
1401681029
1401681032
1401681034
1401681035
1401681036
1401681037
1401681038
1401681039
1401681040
1401681041
1401681042
1401681043
1401681044
1401681046
1401681047
1401681048
1401681049
1401681050
1401681051
1401681052
1401681053
1401681054
1401681055
1401681056

1401681057
1401681058
1401681059
1401681060
1401681061
1401681062
1401681063
1401681064
1401681065
1401681066
1401681069
1401681070
1401681071
1401681073
1401681075
1401681077
1401681079
1401681080
1401681081
1401681082
1401681083
1401681085
1401681086
1401681087
1401681088
1401681089
1401681090
1401681091
1401681093
1401681094
1401681095
1401681096
1401681098
1401681099
1401681100
1401681101
1401681103
1401681104
1401681106
1401681107
1401681110
1401681111
1401681112
1401681114
1401681116
1401681117
1501681082
1501681108
1601681109

]]>
2018-04-121520