Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗИМЕН сем. 2022/23 РЕДОВНО ОБ. - втора избираема

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2022/2023

(бакалавърски специалности – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)

 

Уважаеми студенти от редовна форма на обучение,

съгласно новите и актуализираните учебни планове на семестри, през Зимен (първи) семестър на 2022/2023 уч. г. е заложено обучение по две (2) избираеми дисциплини за специалности:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;

една (1) избираема дисциплина и една (1) факултативна дисциплина за специалности:

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 

една (1) избираема дисциплина за специалности:

 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс; 

една (1) задължително избираема дисциплина (ЗИД) само за специалности:

 • МИИТ – 3 курс; 
 • ИТМОМ – 3 курс. 


ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Броят на студентите за всяка избираема дисциплина е ограничен.

За избираема или факултативна дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.

Студентите могат да запишат и допълнителна избираема дисциплина, което може да стане само в началото на семестъра с разрешението на Декана, ако за допълнителната дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.

Записването за избираеми дисциплини ще се проведе онлайн на следния адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Вход в системата – с факултетен номер и ЕГН.

Първоначален достъп до сайта за 2022/23 уч. г. се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да промените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата (няма бутон "Изпрати"). Можете да проверите дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 

ВТОРИ ЕТАП. През периода 27.10–10.11.2022 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 2 за Избираема дисциплина 2) трябва да запишат студентите от специалности:

 • Информатика – 2 курс, 3 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс;
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс.

Студентите от МИИТ 2 курс и ИТОМ 2 курс могат да запишат избираема дисциплина от Списък 2 в случай, че не са записали дисциплина от Списък 1.  

Записването за избираеми дисциплини ще се проведе онлайн на следния адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

През периода 27.10–10.11.2022 г. една (1) факултативна дисциплина (виж Списък № 3 на факултативни дисциплини) трябва да запишат студентите от специалности: 

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс. 

Записването за факултативна дисциплина ще се проведе онлайн чрез следната Google форма.

Обучението по тази дисциплина (избираема или факултативна) ще се провежда в последните 7 седмици от семестъра (от 9-та до 15-та седмица), т.е. в периода 25.11.2022 г. – 13.01.2023 г.


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

1. Аналитична бизнес икономика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

2. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, проф. д-р Николай Павлов (за всички) 

Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

3. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

4. Блоково програмиране, доц. д-р Тодорка Глушкова (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандарнти анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

5. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

6. Въведение в машинното обучение, проф. д-р Асен Рахнев, ас. д-р Симеон Монов (за всички)

Машинното самообучение (МС) е клон от Изкуствения Интелект, който се фокусира върху създаването на алгоритми, които се обучават от набор от данни и подобряват себе си без да бъдат програмирани за това. В МС алгоритмите се "тренират" да разпознават шаблони/модели и специфични характеристики в огромни количества данни, като по този начин могат да "предсказват" решения, базирани на нови данни. В днешно време примери за МС има навсякъде около нас - разпознаване на реч, разпознаване на образи, обработка на естествен език, откриване на спам, автономни автомобили и много други. Курсът ще запознае студентите с основите на МС, изкуствените невронни мрежи и какво представляват те. Също така ще бъдат представени модерните библиотеки, рамки и стандарти за машинно самообучение. По време на практическата част на курса, студентите ще имат възможност да създадат собствени модели за машинно самообучение като разпознаване на текст и образи.

7. Изграждане на SQL бази данни, проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева (за всички)

Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред проектирането и реализацията на релационни бази данни. Курсът обхваща и програмирането чрез съхранени процедури и тригери на езика T-SQL, разгледани са добри практики и сценарии, които следва да се избягват. Специално внимание се отделя на техниките за оптимизация на обектите на базите данни и използването им. 

8. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков (за всички) 

Курсът има за цел запознаване с основни методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и задълбочено изучаване на възможностите на инструментите за бизнес интелигентност, визуализация и анализ на данни на JasperSoft. Студентите придобиват знания за методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и тяхното приложението в различни области. В рамките на обучението ще се формират практически умения за приложение на изучаваните методи чрез разработване на шаблони на интерактивни отчети за анализ и визуализация на данни с инструмента JasperSoft Studio, данните за които се извличат от различни видове източници на данни (вкл. големи данни от CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC) и табла в JasperReports Server. Детайлно се представят средствата за визуализация на резултатите от интелигентния анализ на данни, които могат да бъдат добавени в шаблоните на интерактивни отчети (диаграми, изображения, таблици, текстове, вложени доклади и др.), възможностите за персонализиране на шаблони на отчети и експортиране на генерирани по тях документи в различни формати (DOCX, XLSX, PDF, HTML5 и др.). Специално внимание се отделя на архитектурата на хранилището за съхраняване на шаблони на отчети JasperReports Server и неговите възможностите за създаване на табла за интелигентен анализ и визуализация на данни, съхраняването на шаблони на отчети, генериране на документи по създадени шаблони в реално време и интегриране с клиентски приложения. Студентите могат да прилагат получените знания и умения за интелигентен анализ и визуализация на данни за нуждите на мониторинг на процеси и вземане на информирани решения в различни организации.

9. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (за всички) 

Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

10. Кодиране и криптография, проф. д.м.н. Иво Михайлов (за всички) 

Дисциплината представлява въведение в теорията на кодовете, коригиращи грешки и в криптографията. Има за цел да запознае студентите с основни шумозащитни кодове и с алгоритми за тяхното кодиране и декодиране. Разглеждат се следните класове линейни кодове: кодове на Хеминг, циклични кодове, кодове на Голей и кодове БЧХ. От областта на криптографията се разглеждат източник на текст, криптографска система, криптоанализ, конструиране на блокови шифри. По-подробно се изучават криптографската система DES, криптографска система с публичен ключ RSA и криптографската система, основана на проблема на раницата.

11. Компютърна математика и софтуер, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият основни познания за решаване на приложни математически задачи с помощта на софтуер. Решаването на задачи от приложен характер включва създаване на математически модел, алгоритмизиране, програмиране, анализ, графично онагледяване и интерпретация на получените резултати. Ще се използват възможностите за символно и числено моделиране, визуализация на данни и симулации с програмните средства на Wolfram Mathematica и Phyton. Съдържанието на курса включва решаване на приложни задачи, с използване на линейна алгебра, геометрия, математически анализ и статистика. Основно внимание се отделя за придобиване на знания и умения от студентите за представяне на графични обекти с двумерна, тримерна и контурна графика, визуализации и анимации чрез Wolfram Mathematica. Също така ще се изучат основните конструкции и библиотеки за програмиране с езика Phyton и приложението му за решаване на приложни математически задачи, моделиране и прогнозиране на данни с модела Prophet. Оценяването на знанията и постигнатите математически компетентности ще се осъществи чрез разработка и защита на практически проекти, по иновативна методика, усвоена от преподавателите в рамките на европейски образователни проекти. Учебното съдържание на курса не се припокрива и не дублира знанията и уменията на студентите, придобити в редовните учебни дисциплини по „Софтуерни системи по математика“, “Информационни технологии в математиката“, както и в подготовката им за олимпиади, свързани с компютърната математика.

12. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Дълбокият анализ на фундаменталните закони показва, че те са универсални и на тях се подчиняват всички системи във Вселената. Безспорен е факта, че в най-чист вид тези принципи и закони се проявяват в математическите модели на класическата механика, като родоначалник на всяка математическа теория. А като дребно-мащабна тяхна еманация са проявленията им в квантовия свят. Тези две описания на Вселената на различни мащабни интервали, всъщност се базират на общи абстрактни математически концепции. Разбирането, осмислянето и работата с тези концепции, освен по-дълбоко опознаване на света, биха ни позволили и да прилагаме някои инструменти за моделирането и описанието на системи извън този клас. И което е по-важно, за решаване на някои практически оптимизационни задачи (за оптимален добив на ресурс) свързани с приложната математика и компютърното симулиране. Естествените математически инструменти винаги идват от природата.

13. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

14. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

15. Мултиплеър игри с Unreal Engine, Колорадо Старк (Enigma Software) (за всички) 

Дисциплината включва MMO дизайн, асинхронен мултиплеърмултиплеър в реално време, HTTP заявки, сокет сървъри, TCP и UDP комуникация и др. Курсът се провежда на английски език.

16. Обработка на естествен език, компютърно представяне на знания и разработка на чатботове с Python 3, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев (за всички) 

Дисциплината е практически ориентиран курс по теория и практика на изграждане на компютърни системи за обработка на естествен език, с акцент върху лингвистични, когнитивни и инженерни основи за разбиране на техния дизайн. Студентите трябва да имат известен опит в език за програмиране и с работа с регулярни изрази. Не е необходим опит в Обработката на естествени езици. Разглеждат се 5 вида чатботове и се правят лабораторни упражнения с 3 от тях. Ще трябва да дописвате функционалност или да променяте метаданните в даден учебен код. Не е необходимо да имате предишен опит с езика Python. Важните му особености ще бъдат разгледани в движение.

17. Основи на големите данни, проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева (без специалност СИ) 

Бизнес организациите разполагат с огромни количества данни за техните продукти, производство, логистика, продажби, клиенти, и др. Ефективното използване на тези данни при вземане на управленски решения е важен фактор за успеха им. ИТ специалистите са изправени пред много предизвикателства, свързани с начините за събиране, съхраняване, търсене, споделяне, прехвърляне, анализиране и визуализиране на данните.

Курсът има за цел да насочи вниманието на студентите към ползите, които бизнес организациите могат да получат от своите данни. Последователно се разглеждат основни понятия, методи и средства, свързани с извличането на знания от данни. Студентите се запознават със същността и приложението на изкуствения интелект в бизнеса и възможностите за прогнозиране чрез машинно обучение. Специално внимание се обръща на нерелационните бази от данни (NoSql). Разглежда се парадигмата MapReduce за разпределена обработка на данни. Представя се приложението Orange за извличане на знания от данни.

18. Паралелно програмиране със C# и TPL, проф. д-р Николай Павлов (за всички) 

Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции.  Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури.  Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка:  2 x 3GHz < 6 GHz.  Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

19. Приложни алгебрични модели, проф. д.м.н. Иво Михайлов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички) 

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи.
Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

20. Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (за специалности И, БИТ, СТД, СИ) 

Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

21. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев (за всички) 

Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата – PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура.

22. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

23. Теория на графите, проф. д.м.н. Манчо Манев (без специалност БМ) 

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

24. Теория на равновесието в неконкурентни пазари, проф. д.м.н. Боян Златанов (за всички) 

Изгражда се модел на пазар с един или няколко участника от страна на производителите и голям брой потребители. Когато производителите са повече от един се приема, че техните реакции във вид на количества произведена стока или предложени цени влияят на търсенето и на предлагането. Разгледана е класическият подход на Корно за намиране на условия за наличие на равновесие в пазари с повече от един участник с помощта на максимизиране на функциите на печалба на участниците. Изследвана е връзката на равновесните цени, когато броя на производителите се увеличава. Предложен е алтернативен подход с използване на функциите на реакция на всеки от производителите и теорията на двойки и тройки неподвижни точки при намиране на условия за съществуване и единственост на равновесните производства. Този подход позволява да се разшири класът от модели, където може да се изследва равновесие, а също така и стабилност на равновесните производства. Моделът има предимството, че обединява моделите на Корно, когато производителите се конкурират за количества и моделите на Бертранд, когато производителите се конкурират за цени.

 СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

(Информатика 4 курс и Софтуерно инженерство 4 курс)

25. Бизнес право 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

26. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (факултативна дисциплина) 

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

27. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

28. Панаирна индустрия и иновации, доц. д-р Иван Соколов (факултативна дисциплина) 

Чрез панаирната индустрия и иновациите може сравнително най-лесно да се започне собствен бизнес , с което можете да повишите собственото си богатство. Защото панаирната индустрия и иновациите в съчетание посочват мястото и начините, с които се развива съвременния бизнес. Панаирната индустрия прави иновационно-практическо представяне и рекламиране на нови продукти и услуги. По този начин се навлиза в нови  научни и технологични  идеи, процеси, стоки и услуги, както и технологични практики за бизнеса.  По  този начин студентите ще придобият базови теоретико-практични познания по панаирна индустрия и иновации. В дисциплината се изучават различни способи за навлизане в нов бизнес , разширяване на потенциала и извличане на конкурентни предимства в национален, европейски и световен мащаб.

 

 


 

ЗИД за Зимен семестър 2022/2023 уч. г. (записва се само от МИИТ, 3 курс, ИТМОМ, 3 курс)

Проектно-базирано обучение по математика, информатика и информационни технологии, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, докт. Деяна Пейкова

Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно се разглеждат над 10 подхода за работа в учебните часове. Студентите се запознават с най-новите методи за разработване на проекти, както и работата в екип. Проектно-базираното обучение е съвременна методика, която придоби популярност в Западна Европа и САЩ поради високата успеваемост на учениците и тяхната мотивираност от прилагането му. В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавателите в професионални училищни общности. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е насочен към индивидуалните интереси на учениците. 

Студентите от МИИТ 3 курс и ИТМОМ 3 курс записват ЗИД с писмо до г-жа Мануела Генева (geneva@fmi-plovdiv.org) до 23.09.2022 г.

Първи етап. През периода 05.09–22.09.2022 г. една (1) избираема дисциплина (виж Списък № 1 за Избираема дисциплина 1) трябва да запишат студентите от специалности и курсове:

 • Информатика – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • БИТ – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • СТД – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс,  3 курс, 4 курс;
 • Математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс, 4 курс;
 • МИИТ – 2 курс, ИТМОМ – 2 курс (Студентите от МИИТ 2 курс и ИТОМ 2 курс могат да запишат една избираема дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 по техен избор.) 

Обучението по тази избираема дисциплина ще се проведе в първите 7 седмици от семестъра, от 26.09.2022 – 11.11.2022 г. Занятията ще бъдат в ден петък, по 5 учебни часа на едно занятия.

 


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

1. PropTech в България и 30 европейски държави, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

Технологичната област PropTech (дигитални решения за строителството и недвижимите имоти) скъсява дистанцията с FinTech в развитието си глобално. В предвид че 6 от всеки 10 човека в света живеят в градовете; глобалният пазар на недвижими имоти за 2020 г. се оценява на 217 трилиона долара; 75 % от този пазар е класът на жилищните имоти, натискът за въвеждане на PropTech решения добива огромно значение. Все повече държави приемат политики на национално ниво в тази посока. В България вече има няколко общини, които целенасочено работят за внедряване на PropTech решения.

Избираемата дисциплина предполага решаване на бизнес казус на Stanford Business School с реална PropTech компания: Katerra. Katerra е една от двете най-големи PropTech компании в света, опи- тали се да проведат индустриална трансформация в индустрията на строителството и недви- жимиите имоти – най-голямата индустрия в света. Дали успява? Каква е стратегията й? Какво е мястото на технологиите и какви технологии разработва, за да постигне тази цел?

В ИД се работи и с бизнес казус на Harvard Business School.

Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията, ИД Прего- вори в ИТ индустрията, ИД Дигитални решения в България и Европа в 12 индустрии и ИД Стратегии за навлизане на пазари.

Дисциплината ще отговори на следните въпроси (списъкът е частичен):

Какви са тенденциите в PropTech в Западна Европа, които може да са от полза на България?

Кои са най-силните географски райони в Европа в областта на PropTech и в какво е силен всеки отделен регион? Какво е мястото на Европа по отношение на PropTech в света?

Какво отличава България в PropTech сравнено с най-развитите в PropTech европейски държави? Какъв е потенциалът на България?

Как стои България съпоставено със Западноевропейските държави?

Как стои България сред останалите 9 държави - част от Централна-Югоизточна Европа?

Кои са основните категории в PropTech (ConTech, Smart City, Smart Building, Smart Home, т.н.) съобразно традиционните индустрии на строителство и недвижими имоти?

Кои са най-разпространените технологии при технологичните решения във всяка от тези категории? Примери на технологични решения от България и Европа.

За преминаване на дисциплината е необходимо: присъствие на занятията и работа в екип.

2. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев, хон. ас.  Николина Шопова (за всички) 

Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.). Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

3. Анализ на международните икономически отношения, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р А. Христов (за всички) 

Икономиката на всяка страна е включена в световното стопанство. Международните икономически отношения включват международна търговия, международен обмен на капитали и необходимата за това национална валута. Целта на курса е запознаването на студентите с основните аналитични модели на международните икономически отношения. Разглеждат се както микроикономически така и макроикономически модели – модел на Адам Смит, модел на Рикардо, модел на Хершкер-Олин, модел на Флуд-Гарбер, модел на Дорнбуш, модел на Суан, модел на Беласа-Самуелсън, модели на стабилен валутен курс, модели на платежния баланс. Акцентира се на приложението на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на икономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави от ЕС.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни твърдения от курсовете по линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ.

4. Бизнес приложения за Интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

5. Бизнес статистика с SPSS, гл. ас. д-р Атанас Иванов (за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

6. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

7. Въведение в Artificial Neural Network и Deep Learning, доц. Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с идеологията на изкуствените неврони мрежи и съпътстващия ги математически модел. Обучение и тестване на неврона. Deep neural network като част от парадигмата Deep Learning. Backpropagation алгоритми, регресии. Запознаване с отворената платформа TensorFlow. Използване на тези технологии при изграждането на приложение за разпознаване на лица или текст.

8. Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

9. Въведение в теоретичната информатика, проф. д-р Христо Кискинов (за специалности БИТ и СТД) 

Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

10. Въведение във функционалния анализ, доц. д-р Атанаска Георгиева (за специалности М, ПМ, БМ, МИИТ, ИТМОМ) 

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

11. Дискретни логистични модели, проф. д.м.н. Манчо Манев (за всички) 

Едно от предизвикателствата на съвременното общество е рационалното управление на стоки, услуги и информация. Актуалното схващане за логистиката е, че тя се състои от бизнес планиране и управление на потоци от материали и услуги, както и придружаващите ги информационни и финансови потоци. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното време и място при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача се решава с аналитични дискретни методи, водещи до създаването на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с дискретни модели на логистиката и с някои често срещани приложения, а именно – оптимизационни логистични задачи върху мрежи и графи. Обучението завършва с оценяване на разработената от студентите курсова работа.

12. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO Оптимизация, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

13. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Информационна и комуникационна сигурност, доц. Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

15. Математически аспекти при описанието на природни системи, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Още от времето преди Нютон, сегашната технологична човешка цивилизация се опитва математически да моделира природата във всичките й аспекти (включително и динамиката на обществата). В една или друга форма, стремежът винаги е бил да се построи симулативен модел (сега компютърно симулиране), с цел извличане на информация за бъдещите или минали динамични състояния на системите, в най-общ смисъл - от предсказване динамиката на финансовите макро-потоци в световната банкова система, през траекториите на космическите апарати, до космологичното разширяване на Вселената. В сегашния етап на университетското образование в България (а и в Европа) се поставя акцент на едната част от познанието - приложната информатика. Пренебрегват се математически познания, които биха ни дали възможност да вникнем по-дълбоко в природата на процесите и явленията във всемира и които ни дават инструмент за компютърно симулиране на така важни модели на еволюционни системи. По-дълбоката математика би ни дала апарат за по-високо квалифицирана работа не само в абстрактните области на познанието, но и най-вече в областта на приложната информатика, приложната икономика, банковото дело, моделиране на обществата и т.н.

16. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

17. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Д. Грибачева, гл. ас. д-р И. Докузова (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

18. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. д.м.н. Нако Начев (за всички) 

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

19. Мобилни приложения - Андроид за начинаещи, доц. д-р Владимир Вълканов, гл. ас. д-р Йордан Тодоров (за всички) 

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

20. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

21. Разработване на Single page приложения с Angular, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

22. Разработване на уебсайт с Drupal, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Трио Интерактив) (за всички) 

Избираемата дисциплина има изцяло практическа насоченост и цели да изгради у студентите умението да планират и разработват свои собствени уеб сайтове с Drupal. Drupal е система за управление на съдържание, но и мощен и гъвкав фреймуърк, който ни дава възможност да създаваме богати функционалности. По време на обучението всеки студент ще разработи свой собствен уебсайт на тема по избор и ще придобие ценни знания и умения в сферата на уеб програмирането. Няма предварителни изисквания, само и единствено желание и мотивация за работа. Всичко останало и необходимо за успешно завършване на проектите си, колегите ще научат по време на самия курс.

23. Разработка на игри в С++ с Unreal Engine, проф. д-р Ангел Голев, Колорадо Старк (Enigma Software) (за всички) 

Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

24. Разработка на уеб приложения с ReactJS, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов (за всички) 

Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на  възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ