Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд - Ивелина Велчева

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,
на 
05.10.2020 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе
 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...,
докторска програма: Методика на обучението по
информатика и информационни технологии

на тема:
„ГРУПОВА И ЕКИПНА РАБОТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“

Автор:
Ивелина Венкова Велчева,
докторант към Факултет по математика и информатика
на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:
проф. д-р Коста Андреев Гъров

Научно жури:
проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев
проф. д-р Асен Кънчев Рахнев
проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова
проф. д-р Лина Кирилова Йорданова
проф. д-р Коста Андреев Гъров

Всички желаещи да присъстват са поканени!

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ