Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

Уважаеми колеги,

 Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е участник в националната програма на Министерството на образованието и науката в научната програма НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“. Желаещите да участват в програмата могат да се запознаят с нея на адрес https://www.mon.bg/upload/15198/pr_np_MladiUcheni-100518.pdf.

Програмата е и в изпълнение на препоръката на Policy Support Facility панела на ЕК за насърчаване на младите учени (лица, които извършват научноизследователска и научно образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на образователно-квалификационна степен (първа) "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ) и постдокторантите (учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ) и подпомагане развитието на тяхната кариера.

Документите се подават в стая 330, до 14.11.2018 (сряда) до 12h. Документите включват:

  1. молба (свободен текст);
  2. автобиография;
  3. диплома за магистър (за участниците в конкурса за млади учени, придобита след 30.09.2008 г.) и диплома за образователна и научна степен „Доктор“ (за участниците в конкурса за постдокторанти, придобита след 30.09.2013 г.);
  4. мотивационно писмо;
  5. списък на всичките видове дейности (от таблицата по-долу) с които се участва в конкурса с линкове за проверка;
  6. описание на работната програма (минималният брой планирани публикации до 30.09.2019 г. година трябва да удовлетворява минималните изисквани от таблицата по-долу за участие в конкурса);
  7. други материали, грамоти и награди.

Подписва се договор за една година с участниците, които печелят конкурса. Ако участникът изпълни заложената програма в края на годината се преподписва веднага следващ едногодишен договор.

За участие в проекти трябва да бъдат описани: по коя програма, номер на проекта, координираща институция, уеб страница.

Кандидатите ще бъдат класирани по критериите от таблицата

ВИД ДЕЙНОСТ

Брой и минимално изискване за допускане в конкурса (само за публикации)

Млади учени

Постдокторанти

1.

Брой публикации:

 

в научно издание реферирано и индексирано в Web of Science, Scopus  

1

2

в реферирани издания

1

3

2.

Заявка/удостоверение за патент, полезен модел, обект на интелектуална собственост

Няма минимални изисквания

Няма минимални изисквания

3.

Публикувана монография/студия/съавторство в книга

Няма минимални изисквания

Няма минимални изисквания

4.

Участие в одобрен научноизследователски проект:

–      национален/университетски – за ръководител/член на колектива;

–      международен – за ръководител/член на колектива;

–      съвместно с бизнеса – за ръководител/за член на колектива.

Няма минимални изисквания

Няма минимални изисквания

5.

Участие в научни семинари, конференции и други научни форуми:

–            участие с доклад в научен международен форум;

–            участие с доклад в научен национален форум;

–            участие с постер в научен форум.

 

Няма минимални изисквания

Няма минимални изисквания

6.

Награди, грамоти и други материали за научни постижения

Няма минимални изисквания

Няма минимални изисквания

 

При възникнали въпроси кандидатите да се обръщат към доц. д-р Боян Златанов на e-mail: bzlatanov@gmail.com

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ