Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2018/19, Есенен триместър, редовно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2018/2019

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика 
  • ІІІ, IV курс Математика 
  • III, IV курс Приложна математика 
  • II, ІІІ курс Математика и информатика 
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
  • II, III курс Софтуерно инженерство
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
   
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 28.05.2018 г. до 01.06.2018 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 04.06.2018 г. в стая 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Есенен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) 
записване I етап: на 31.05.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 442 каб.
Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране, 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача, 3) в теория на игрите — възможности за печалба. Доказва се следното важно твърдение, което е свързано с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: съзнанието и съвършенството на съзнанието във вселената нямат начало и край във времето. Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни уравнения, уравнения и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения. Голяма част от задачите могат да се разглеждат в специализирани паралелки по математика в училище.

2. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 127 каб.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

3. Теория на инвестиционния портфейл, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 245 каб.
Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.

4. Математически основи на компютърната графика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 245 каб.
Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

5. Нестандартни математически задачи, проф. д-р Пенка Рангелова (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в 238 каб.
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Дирихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

6. Методи за решаване на параметрични уравнения и неравенства, проф. д-р Пенка Рангелова (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч. в 238 каб.
Задачите с параметри са неизменна част от училищния курс по математика. Тяхното решаване често изисква от учениците нешаблонно мислене и прилагане на широк спектър от знания и умения. Поради това задачите от този тип съществено допринасят за развиване на аналитичните способности, логическото мислене и творческия потенциал на обучаващите се. Целта на настоящата учебна дисциплина е да запознае студентите с разнообразни методи и средства от алгебрата, геометрията и математическия анализ за решаване на параметрични уравнения, неравенства и системи. Предложените задачи са от национални и чуждестранни държавни зрелостни изпити, конкурсни изпити за кандидатстване във ВУ, математически състезания и др. Учебната дисциплина е особено подходяща за студентите от специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“.

7. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички)
записване I етап: на 29.05.2018 г. от 11:30 ч. до 13:00 ч. в 243 каб.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерацинни методи за едновременно намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

8. Въведение в математика на парите, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 445 каб.
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизация, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, плащания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, съкровищни бонове, облигационен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акции. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

9. Увод във функционалния анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ, M)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 439 каб.
В предлагания курс са изложени общите основи на функционалния анализ, които са необходими за успешното изучаване на математически и информатични дисциплини. Включени са основно теми, които намират реални практически приложения: метрични пространства, теория на мярката, интеграл на Лебег, нормирани и хилбертови пространства, елементи от теорията на операторите, интегрални преобразования. Разгледани са редица примери, илюстриращи важни аспекти на приложенията на функционалния анализ. Изложените методи основно са използвани за построяване и анализ на математически модели в икономиката и информатиката. Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природонаучни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.

10. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 439 каб.
Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи и то по начин, водещ до създаване на алгоритми, позволяващи стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с някои често срещани в логистичната практика методи и модели, а именно – дислокация на обекти, управление на запаси, мрежово планиране, краткосрочни графици, предупредително обслужване на оборудването, планиране на потребностите от материали (MRP) и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

11. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 538 каб.
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

12. Топ алгоритми за data mining, проф. д.м.н. Снежана Гочева (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 540 каб.
Целта на курса е запознаване и обучение на студенти от информатичните специалности с теорията и практиката на най-съвременните и най-разпространени техники, алгоритми и среди за интелигентна обработка и извличане на знания от големи бази данни (data mining), техники и от областта на машинното обучение, статистиката и невронните мрежи. Курсът включва алгоритми за класификация като K-средни, най-близкия съсед, намаляване на размерността, както и алгоритми за претърсване за шаблони и зависимости – TreeNet, метод на класификационните и регресионни дървета (CART), метод на многомерните адаптивни регресионни сплайни (MARS), и др. Ще се представи компютърна реализация на алгоритмите на Wolfram Mathematica и C#, ползване на готови приложения в моделиращи среди в демо версии. Предвижда се и разработка на конкретни приложения в областта на рекомендационните системи. Курсът е подходящ за всички курсове и специалности, основно за специалностите Информатика, СТД и БИТ.

13. Стохастични алгоритми за машинно самообучение, доц. д-р Веска Нончева, хон. ас. Венелин Вълков (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 342 каб.
Машинното самообучение (МС) строи компютърни алгоритми, които автоматично подобряват своето поведение чрез натрупване на опит. Курсът запознава студентите с основни стохастични методи и с използването им за построяване на алгоритми за машинно самообучение. Студентите ще имат възможност да експериментират с имплементации на дискутираните в курса алгоритми и да решават чрез тях реални задачи. В този курс ще учим как да представяме проблеми от реалния свят в компютърен вид. Така създадените модели ще позволят на машините да извличат знание от предоставените им данни и да правят предсказания за бъдещето. МС е интердисциплинарната област, използваща понятия от научните области изкуствен интелект, теория на вероятностите, математическа статистика, психология, невробиология и др. Поради интердисциплинарния характер на МС всички базови понятия от теорията се въвеждат само когато това е необходимо като се фокусира само на нещата, най-релевантни за целите на МС. По тази причина никакви предварителни знания от тези дисциплини не се изискват от слушателите на курса. Въпреки това, курсът ще е труден и изисква редовна посещаемост. Подходът ни е да дискутираме стохастичните методи и да помогнем на студентите да изградят интуиция кога и как да ги прилагат. Дисциплината е предназначена за студенти на ФМИ от 1-ви до 4-ти курс.

14. Основи на моделирането, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички)
записване I етап: 29.05.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 342 каб.
Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс. Ще бъдат представени основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането). Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот. Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер. Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

15. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 436 с.з.
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод; чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детайлно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на екстремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

16. Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 437 каб.
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

17. Приложна криптография в Интернет с PHP, доц. д-р Елена Сомова и докт. Тони Каравасилев (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 531 к.з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в езикът PHP и вградените криптографски функционалности на бази данни MySQL. Разглеждат се в детайли подходите за двустранна валидация чрез JavaScript/jQuery и подсигуряването на уеб сървърите на мрежово и операционно ниво. Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за PHP. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите уеб софтуерни продукти. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, SSL сертификатите и архитектурата на криптографската система, използвана в софтуерната рамка CodeIgniter. В края на курса студентите ще реализират собствени обектно-ориентирани криптографски библиотеки за употреба в уеб приложения, с придобитите познания по PHP и ще ги използват в проектите си. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Към студентите има изисквания за предварителни основни знания по обектно-ориентираното програмиране (ООП), XHTML/HTML, CSS, JаvaScript и PHP. Ентусиазмът и познанията по бази данни (MySQL) и софтуерни шаблони за дизайн са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записването за дисциплината.

18. Технологии за управление на софтуерно тестване, доц. д-р Светослав Енков и докт. Денислав Лефтеров (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 541 к.з.
Избираемата дисциплина ще запознае студентите с основните концепции при осигуряването качеството на софтуера (Software Quality Assurance / QA). Ще се демонстрира търсенето на дефекти чрез въвеждане на подходящи входни данни и как да се тества потребителското изживяване.
Ще се упражнят различните подходи за тестване и ще се усвои как да се преценява в кои случаи е подходящо да се използва всеки един от тях. Също така ще се разгледа тестването на характеристики на софтуера свързани с неговото представяне - натоварване, сигурност, съвместимост и други.
Освен ръчното тестване и описване на дефектите, накрая ще се засегне и тест автоматизацията. Ще се представи един от най-използваните в QA бранша инструменти за автоматизирано тестване - Selenium Web Driver.
Дисциплината е предназначена за хора с малък или никакъв опит в програмирането, особено подходящ за ръчни (manual) тестери, които са решили да разширят познанията си в областта на софтуерното осигуряване.

19. Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков и докт. Милен Близнаков (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 531 к.з.
Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.

20. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 344 каб.
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

21. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в 533 к.з.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

22. Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 440 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

23. Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)
записване I етап: на 30.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 440 каб.
Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

24. Разработка на игри в C++ с Unreal Engine 4, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Колорадо Старк (Enigma Software) (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът прави въведение в програмирането на 3D игри. Дисциплината включва основи на програмирането със С++, както и въведение в свързването на С++ код с компоненти на енджина като Level Design, aнимации, AI и т.н. В края на курса се създава малка завършена 3D игра. Дисциплината се провежда на английски език.

25. Преговори в IT индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2018 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна. За компанията това е предоставена услуга/продукт с достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба. За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. А факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни. Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Предприемачество.

26. Паралелно програмиране със C# и Task Parallel Library, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.
Последното десетилетие производителите на микропроцесори достигат границите на възможностите за увеличаване на скоростта чрез традиционните техники: тактовата честота и линейната обработка на инструкции. Вместо това усилията са насочени към създаване на многоядрени и хипернишкови архитектури. Увеличеният брой ядра не дава очакваното увеличение на скоростта за обработка: 2 x 3GHz < 6 GHz. Нужен е нов подход в програмирането, който да позволи ефективното оползотворяване на наличните процесорни ядра. Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред създаването на производителен код за многопроцесорни и многоядрени системи чрез последните версии на езика C# и Task Parallel Library на Microsoft .NET Framework.

27. Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване” в община Пловдив) (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 422 ауд.
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

28. Въведение в банкирането, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илия Кирчев (на ръководни позиции в Пощенска банка, Първа Инвестиционна Банка, Българска банка за развитие) (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.
Учебната дисциплина въвежда в банковото дело, в организацията и модела на управление на видовете дейности в една банка. Ще бъдат изучавани финансовите субекти участващи на пазара и тяхното взаимодействие, както и регулаторната рамка. Основно внимание ще се обърне на бизнес моделите, дигитализацията на банките, необходимостта от автоматизация на процесите и набиращия скорост дигитален кеш. Всичко това дава основни познания за банките, финансовите посредници и необходимостта от IT решения за този сектор.
Изложението на методите на управление на банките е направено от практическа гледна точка на базата на конкретни казуси. Навлизането в дълбочина на стратегията за управление на една банка дава идеи за практическото управление на всяко едно предприятие и малък бизнес, както и за адекватно и успешно взаимодействие с банките и другите финансови институции."

29. Изграждане на динамични уеб приложения и SEO оптимизация, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 2 аула
Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. Също ще се наблегне на маркетинга и SEO частта за всеки един уеб проект и неговото развитие. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

30. Видеопродуциране, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в 535 к.з.
Дисциплината ще запознае студентите с основите на видеографията. Ще се разгледа подробно целият процес, обхващащ създаването на видео от различен тип (например, рекламни, събитийни, музикални видеа и късометражни филми), начините им на заснемане и успешното им рекламиране. Ще бъде обърнато внимание върху подбора на техника и ключовите моменти от заснемането, видео обработка, оцветяване, озвучаване и рекламиране в медиите. Също така, те ще се запознаят с видео обработващи програми, а видео обработката ще се извършва основно с Adobe Premiere Pro CC 2017.

31. Програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 09:30 ч. до 10:30 ч. в 534 к.з.
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

32. Киберпрестъпления, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)
записване I етап: на 28.05.2018 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 341 каб.
Времето, в което живеем, съчетано с технологиите, с които разполагаме, създава нови условия за извършване на незаконни действия с правни последствия в информационното общество. Курсът има за цел да запознае студентите с трите основни категории престъпни деяния, които се извършват посредством и срещу електронни мрежи и информационни системи.

33. Практикум по междукултурна комуникация, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова (30 места, за всички)
записване I етап: на 31.05.2018 г. от 16:00 ч. до 17:00 ч. в 341 каб.
Курсът е насочен към студенти с ниво по английски език В2 или по-високо, които имат силна мотивация да разширят знанията си за различните култури и различията между тях и да упражнят езиковите си умения и компетенции за комуникация с представители на други държави. В курса ще се наблегне върху самостоятелното изследване и задачите за самостоятелна работа, включително:

 • Подготовка и провеждане на анкети
 • Подготовка и провеждане на интервюта
 • Събиране на критични инциденти
 • Събиране на идиоматични изрази, пословици и поговорки за стереотипи на различните националности на английски и на български език
 • Изнасяне на презентации за получените данни и придобития опит от общуването с представители на различни култури на английски език
 • Съпоставка на събраните данни и обобщаване на заключения.

От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания и да споделят и обсъждат опита си с останалите в групата.

34. Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
записване I етап: на 01.06.2018 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 542 каб.
Управлението на проекти е динамично развиваща се професия и представлява критичен фактор за икономическия растеж на различни институции. Курсът разглежда два от най-популярните методи за управление на проекти: PRINCE2 и TenStep. Въвеждат се основните процеси като Стартиране, Иницииране, Ръководене на проект, Планиране, Контролиране на етапите, Управление на риска и др. Дискутират се изготвянето и управлението на график и бюджет, управлението на проблеми и промени на проекта и др. Обръща се внимание на международните изисквания и софтуерните стандарти както в областта на качеството и сигурността на информационните технологии (БДС ISO/IEC 27002:2008 и др.), така и за управление на услугите (ISO/IEC 20000-1:2011 и др.). Предвиждат се практически занятия за разработване на проект, което служи за оформяне на оценката от курса.

Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ