Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Провеждане на изпит с кандидат-магистри за обучение по държавна поръчка във ФМИ

 

Програма:
Конкурсен изпит за държавна поръчка - магистри, Приложна математика

Изпитът е с продължителност 4 академични часа и се състои в решаването на задачи в рамките на следните теми.

 1. Линейно (векторно) пространство, линейна зависимост, базиси и размерност.
 2. Детерминанти, матрици и системи линейни алгебрични уравнения. Точни и приближени методи.
 3. Числени методи за намиране на собствени вектори и собствени стойности на матрици.
 4. Уравнения на права, равнина и криви от втора степен.
 5. Числени методи за решаване на нелинейни уравнения.
 6. Изследване на функции.
 7. Неопределен и определен интеграл – пресмятане и приложение.
 8. Криволинейни и повърхнинни интеграли от първи и втори род – пресмятане и приложения.
 9. Холоморфни функции, изолирани особени точки, резидууми – приложения.
 10. Числено диференциране и интегриране.
 11. Обикновени диференциални уравнения – формални методи за интегриране.
 12. Линейни диференциални уравнения от n-ти ред с постоянни коефициенти.
 13. Числени методи за решаване на задачата на Коши и гранични задачи за обикновени диференциални уравнения.
 14. Случайни величини, видове, числови характеристики, основни типове разпределения.
 15. Сходимости в теорията на вероятностите. Закони за големите числа. Централна гранична теорема.
 16. Точкови и интервални оценки и проверка на статистически хипотези.
 17. Апроксимация на функции и експериментални данни.
 18. Линейно оптимиране, симплекс метод, транспортна задача.
 19. Аналитична статика и равновесие на сили.
 20. Основни кинематични и динамични задачи за движение на материална точка.

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ