Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Веселина Тавкова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ“

 

П О К А Н А

На 26.11.2021 г. от 14:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика
професионално направление 4.5. Математика
докторска програма: „Геометрия и топология”

на тема:

„ДИФЕРЕНЦИАЛНА ГЕОМЕТРИЯ НА ПОЧТИ ПАРАКОНТАКТНИ
ПОЧТИ ПАРАКОМПЛЕКСНИ РИМАНОВИ МНОГООБРАЗИЯ“

Автор:
 ас. ВЕСЕЛИНА РУМЕНОВА ТАВКОВА,

Научен ръководител:
проф. дмн Манчо Манев

Научно жури:
чл.-кор. проф. дмн Стефан Иванов (ФМИ на СУ, ИМИ на БАН))
проф. д-р Галя Накова (ФМИ на ВТУ)
доц. д-р Юлиан Цанков (ФМИ на СУ)
доц. д-р Александър Петков (ФМИ на СУ)

Поканени са да присъстват всички желаещи! 

Виртуална алтернатива: https://meet.google.com/smq-tjhx-rky

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ