Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2021/2022, Зимен триместър, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2021/2022

(бакалавърски специалности – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)


По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:

 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии
 • ІІІ, IV курс Информатика
 • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн
 • II, III, IV курс Софтуерно инженерство
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика
 • II, ІІІ, IV курс Математика
 • III, IV курс Приложна математика
 • IІІ, IV курс Математика, информатика и информационни технологии
 • III, IV курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина. За тази цел пишете на г-жа Мануела Генева - geneva@fmi-plovdiv.org.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до Декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места. За тази цел пишете на г-жа Мануела Генева - geneva@fmi-plovdiv.org.
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За Зимния триместър на 2021/2022 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика, а всички студенти от 4 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 2. Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ (САМО ЗА МИИТ и ИТМОМ)

1. Използване на динамичен софтуер в обучението по математика, доц. д-р Стефка Анева, гл. ас. д-р Елена Тодорова (само за ИТМОМ и МИИТ 3 к. Студентите от МИИТ и ИТМОМ 3-ти курс записват тази дисциплина с писмо от университетския си имейл до г-жа Мануела Генева - geneva@fmi-plovdiv.org в срок до 20.12.2021 г.) 

Учебното съдържание на тази задължително избираема дисциплина е фокусирано върху формиране у студентите на знания и умения за приложение на съвременните информационни технологии и по-конкретно използването на динамичен геометричен софтуер в обучението по математика - като инструмент за постигане на експерименталност в часовете по математика и средство за реализиране на изследователски подход в обучението. Студентите се запознават със съвременни методи за разработване на дидактически материали в помощ на учителя по математика чрез използване на динамичен геометричен софтуер – GeoGebra, GeoNext, Volfram Mathematica и др. Познаването на технологии, подпомагащи математическите знания и изследвания в последните години е изключително необходимо. Дисциплината подготвя бъдещите преподаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, предоставящ възможности за визуализация в динамична среда и оказващ влияние върху познавателната дейност на учениците.

2. Методически аспекти на приложението на облачни технологии в обучението по математика, информатика и ИТ, проф. д-р Коста Гъров, доц. д-р Ивайло Старибратов, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (само за ИТМОМ и МИИТ 4к. Студентите от МИИТ и ИТМОМ 4-ти курс записват тази дисциплина с писмо от университетския си имейл до г-жа Мануела Генева - geneva@fmi-plovdiv.org в срок до 20.12.2021 г.) 

Избираемата дисциплина е предназначена за студенти, които се подготвят за учители по математика, информатика и информационни технологии в средните училища. Подробно са описани характеристиките на най-популярните облачни платформи и приложението им в образованието. Студентите се запознават детайлно с използването на G Suite for Education, Microsoft Office 365 и други облачни технологии в учебно-възпитателния процес. Те изуча-ват основните етапи за създаването на електронно учебно съдържание по математика, ин-форматика и информационни технологии с помощта на облачните платформи. Студентите ще се запознаят с основни методики за използване на облачните технологии за отдалечено (дистанционно) обучение. В курсът задълбочено се разглеждат и работата на преподавате-лите в условията на отдалечено обучение. Избираемата дисциплина подготвя бъдещите пре-подаватели за използване на един иновативен и различен метод на преподаване, които е на-сочен и към индивидуалните интереси на учениците.

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ БЕЗ МИИТ и ИТМОМ, 3 и 4 курс

Записването за избираема дисциплина за Зимен триместър на 2021/22 уч. г. ще се проведе онлайн на следния адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Моля, първо прочетете анотациите на избираемите дисциплини от тази обява и дали желаните от Вас избираеми дисциплини са предназначени за Вашата специалност.

Срок за записване (посочване на желания): до 20.12.2021 г., включително.

Предпочитанията Ви за избираеми дисциплини (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) се запаметяват автоматично от системата, не се натиска бутон "Изпрати". Моля, проверявайте дали предпочитанията Ви са съхранени, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Моля, когато подреждате желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочвате избираеми дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

Информация за студентите, които досега не са използвали системата: Първоначален достъп до сайта се осъществява с Вашия факултетен номер и ЕГН за парола, след което ще бъдете поканени да смените паролата си преди да можете да използвате функционалностите на сайта.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

3. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, проф. д-р Боян Златанов (за всички) 

Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

4. Линейни оператори във функционални пространства, доц. д-р Атанаска Георгиева (само за специалности М, БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ) 

В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разг-ледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интег-руеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното при-ложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

5. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

6. Бизнес статистика с SPSS, проф. д.м.н. Снежана Гочева, гл. ас. Атанас Иванов (за всички) 

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

7. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (само за специалности СТД и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.) 

 Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

8. Компютърна математика и софтуер, проф. д.м.н. Снежана Гочева, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. Атанас Иванов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият основни познания за решаване на приложни математически задачи с помощта на софтуер. Решаването на задачи от приложен характер включва създаване на математически модел, алгоритмизиране, програмиране, анализ, графично онагледяване и интерпретация на получените резултати. Ще се използват възможностите за символно и числено моделиране, визуализация на данни и симулации с програмните средства на Wolfram Mathematica и Phyton. Съдържанието на курса включва решаване на приложни задачи, с използване на линейна алгебра, геометрия, математически анализ и статистика. Основно внимание се отделя за придобиване на знания и умения от студентите за представяне на графични обекти с двумерна, тримерна и контурна графика, визуализации и анимации чрез Wolfram Mathematica. Също така ще се изучат основните конструкции и библиотеки за програмиране с езика Phyton и приложението му за решаване на приложни математически задачи, моделиране и прогнозиране на данни с модела Prophet. Оценяването на знанията и постигнатите математически компетентности ще се осъществи чрез разработка и защита на практически проекти, по иновативна методика, усвоена от преподавателите в рамките на европейски образователни проекти. Учебното съдържание на курса не се припокрива и не дублира знанията и уменията на студентите, придобити в редовните учебни дисциплини по „Софтуерни системи по математика“, “Информационни технологии в математиката“, както и в подготовката им за олимпиади, свързани с компютърната математика.

9. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Георги Събев (Technical Project Manager и Senior Automation QA , Проксиад), хон. ас. Николина Шопова (Senior Java Developer, Проксиад) (за всички) 

Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.). Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

10. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

11. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

12. Дизайн и архитектура на информационно сигурни системи и организации, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Румен Михайлов (за всички) 

Целта на курса е студентите да добият абстрактно разбиране относно начина на мислене и дизайн на съвременна архитектура за информационна сигурност. В курса ще бъдат засегнати теми, даващи фундамента на сигурните информационни системи от начина на разполагане на информационните системи във физическите пространства, през модели и стандарти за управление на документацията, философия за разделение на отговорностите до по-тесния спек-тър от стандартните разбирания за информационна сигурност, а именно криптиране, архитектури на мрежи, настройки на работни станции и др.

13. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (за всички) 

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на т. нар. интелектуална собственост в интернет. Интернет стана неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторскоправната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум / изобретения, творби, ноу – хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлени тайни. Получените знания от студентите могат да им бъдат полезни в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

14. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. д.м.н. Нако Начев (за всички) 

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

15. Теория на графите, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички специалности без БМ. Молим студентите от Бизнес математика да НЕ записват тази дисциплина.)

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

16. Анализ на пазарите на информационни технологии, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Ефективността и конкурентоспособността на икономиката на България съществено зависи от развитието на иновационните отрасли и пазарите на интелектуална собственост. Конкуренцията на тези пазари съществено се отличава от конкуренцията на пазарите на традиционни стоки и услуги. Целта на курса е запознаване с основните модели на пазарите на информационни технологии. Построяват се статични и динамични модели на пазара на операционни системи в условията на съществуване на пазар на нелегални (пиратски) копия, модели на Харод-Домар и Солоу и фундаментален модел на дифузия на иновациите в пространствено не-хомогенна икономика. Акцентира се на приложението на несложен, но важен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. В построените модели са използвани конкретни данни от пазарите на информационни технологии в България и други страни с развита пазарна икономика.

17. Проектиране на компютърни системи и хардуер, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Родослав Дервишев (Сайбиз) (за всички)  - няма да се провежда през Зимния тр. 2021/2022

18. Бизнес право, II част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

19. Дигиталните решения в България и Европа в 12 индустрии, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

Всяка държава е профилирана в определени технологии. България е една от държавите с изразено силен фокус върху софтуерните технологии. Същевременно технологиите имат смисъл, когато решават проблеми в „традиционните“ индустрии като: строителство и недвижими имоти (най-голямата световна индустрия с 20 % дял от глобалния БВП); туризъм (с 10 % дял от глобалния БВП); медицина и здравеопазване; социални бизнеси (свързани със 17 Sustainability Development Goals на ООН); образование и т.н. Кои са и какви са българските технологични решения (софтуерни и хардуерни) в най-големите индустрии, както в световен мащаб, така и в България? Кои са свободните пазарни ниши? Какво прави едно технологично решение конкурентноспособно? Кои технологични решения печелят финансиране? Кои технологични решения имат много добро пазарно развитие и без външно финансиране? Какви са технологичните тенденции в Европа?

20. Инвестиране и лични финанси, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

21. Обектно-ориентирано проектиране със С++, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (за всички специалности без СИ. Молим студентите от Софтуерно инженерство да НЕ записват тази дисциплина.) 

Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориентираното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

22. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

23. Single page приложения с Angular, проф. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

24. Блоково програмиране, доц. д-р Тодорка Глушкова (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандартни анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

25. Изграждане на уеб интерфейси с Bootstrap 5.0 чрез прилагане на основните UX/UI принципи и дизайн системи, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Мая Стоева (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят теоретично и практичeски с основните UX/UI принципи, новите технологии и процесите при създаване на уеб интерфейси чрез Bootsrap 5.0. Разглеждат се разликите между техниките за изграждане на страниците с текущата и предишните версии на работната рамка. Представят се най-използваните дизайн системи, които предоставят добрите методологии за изграждане на интерфейси като Atomic desin system, Google Material, Ant Design system и Fluent Design System на Microsoft. Курсът е подходящ за всички студенти, решили да се насочат в сферата на интерфейсния дизайн и неговата реализация.

26. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова (само за 2, 3, 4. курс на Информатика, СИ, СТД и БИТ) 

Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява.

27. Технологии за виртуализаци, доц. д-р Николай Касъклиев, д-нт Слави Глухов (за всички) 

Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

28. Моделиране на бизнес процеси, проф. д-р Елена Сомова, ас. Маргарита Гочева (за всички специалности без БИТ. Молим студентите от Бизнес информационни технологии да НЕ записват тази дисциплина.) 

Курсът има за цел задълбочено да представи съществуващите средства и технологии за моделиране и управление на бизнес процеси. В първата част на курса се представят основните термини, понятия и принципи, свързани с моделирането на бизнес процесите. Във втората част на курса се излага подробно най-разпространеният стандарт за моделиране на бизнес процеси: BPMN. Лекционният материал е богато илюстриран с много примери, взети от практиката. Упражненията служат за онагледяване на лекционния материал и за задълбочаване и разширяване на знаниятa и умениятa за практическо моделиране в конкретна софтуерна среда. Студентите усвояват умения за моделиране на разнотипни бизнес процеси в различни предметни области, използвайки BPMN.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ