~г~е~о~м~е~т~р~и~я~

специалност

 

Информатика

степен

 

Бакалавър

Информационна страница
2020/2021
Б
триместър

 

лектор

 

проф. д.м.н. Манчо МАНЕВ

кабинет

 

239@ФМИ.ПУ


консултации
по e-mail

 

mmanev@
uni-plovdiv.bg

Google Meet

препратка
 
Google Classroom

код на курса: 37u6q2i
Moodle страница

препратка
 

ръководител

на  упражнения  
1. група
ас. Веселина ТАВКОВА vtavkova@
uni-plovdiv.bg
2. група
ас. Веселина ТАВКОВА vtavkova@
uni-plovdiv.bg
3. група
ас. Веселина ТАВКОВА vtavkova@
uni-plovdiv.bg

O писание на курса

Този курс е фокусиран върху подготовката за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър. 
Основно внимание е отделено на геометрията на кривите и повърхнините. Освен изучаване на основни теми от диференциалната геометрия на непрекъснати криви и повърхнини, се акцентира на изследване на полиномни криви и повърхнини чрез задаване на контролни точки по метода на Безие и чрез В-сплайни, използвани в геометричния дизайн. 
За реалното прилагане на подхода е необходимо да се продължи с изучаването на алгоритми, числени методи и програмиране. Тези знания се прилагат при компютърната графика, геометричното моделиране, компютърния геометричен дизайн, роботиката и други области с дискретно математически характер.

Yчебна програма

седмица

тема

упражнения текущ контрол

I

4-10

януари

1. Параметрични криви

Упражнение 1

II

11-17

януари

2. Криви на Безие (2.0–2.3)

Упражнение 2

III

18-24

януари

2. Криви на Безие (2.4–2.6)

Упражнение 3

IV

25-31

януари

3.1.–3.2. Б-сплайн функции | 3.3. Б-сплайн криви (до 3.3.3)

Упражнение 4 Контролна работа 1 (теми 1.–2.)

V

1-7

февруари

3.3. Б-сплайн криви (3.3.4–3.3.6) | 3.4. Важни алгоритми за Б-сплайн криви (до 3.4.1.1)

Упражнение 5

VI

8-14

февруари

3.4. Важни алгоритми за Б-сплайн криви (3.4.1.2–3.4.3)

Упражнение 6

VII

15-21

февруари

1. Параметрични криви. 2. Криви на Безие. 3. Б-сплайн криви

Упражнение 7

Междинен изпит (теми 1.–3.)

VIII

22-28

февруари

4.1. Повърхнини: Основни понятия | 4.2. Параметрични повърхнини  (до 4.2.4)

Упражнение 8

IX

1-7

март

4.2. Параметрични повърхнини (4.2.5–4.2.7) | 4.3. Повърхнини на Безие

Упражнение 9

Контролна работа 2 (тема 4.2.)

X

8-14

март

4.4. Б-сплайн повърхнини

Упражнение 10

В режим на дистанционно обучение в електронна среда
Контролни работи 1 и 2, както и Междинният изпит
ще
се проведат по начин, който ще се обяви в навечението им.

C едмично разписание

  лекции
  понеделник 13:30 - 16:00 422. ауд.
  упражнения
1. група понеделник 10:00 - 12:30 233. с.з.
2. група вторник 11:00 - 13:30 233. с.з.
3. група вторник 8:15 - 10:45 233. с.з.

Обявените аудитории и семинарни зали се използват в случай на присъствено обучение.

Bажни дати

IV седм.

25/26 януари

понеделник/вторник

упр.

Контролна работа 1 (45 мин.)

VII седм.

15 февруари

понеделник

лекции

Междинен изпит (2 х 45 мин.)

IX седм.

1/2 март

понеделник/вторник

упр.

Контролна работа 2 (45 мин.)

сесия 12-26 март     Краен изпит (4 x 45 мин.)
попр.сесия 27 март - 4 април     Поправителен изпит (4 x 45 мин.)

ликв.сесия

1-21 септември

 

 

Ликвидационен изпит (4 x 45 мин.)

P азпределение на точките

Контр. работа 1

Междинен изпит

Контр. работа 2

Краен теор. тест

Краен писмен изпит

100

200

100

300

300

Oценяване

Всеки студент по тази дисциплина може да спечели по време на триместъра и редовната сесия
1000 от четирите аудиторни писмени работи и теоретичния тест.
Всеки студент ще бъде оценен според общия брой на събраните точки. Оценяването ще се основава на таблицата, показана по-долу. 
В случай, че даден студент не е изкарал изпита или не е удовлетворен от получения точков актив след крайния изпит,
то той се явява на  поправителен изпит. На него може да получи нови 300 точки за писмения изпит или за теста.
Първата възможност е да ги прибави към натрупания си точков актив като оценката се изчислява по същата процентна скала на общия актив 1000 точки.
Другата възможност е да избере анулиране на резултатите през триместъра и крайния изпит,
като оценяването на поправката става по същата скала от таблицата по-долу.  
Ако и на поправката не събере 60% от точките, се явява на ликвидационен изпит през септември.
Тогава се зачита само резултатът от самия ликвидационен изпит като оценяването става по същата скала 60% от точките за Среден 3 и т.н.

Оценка

Слаб

Среден

Добър

Много добър

Отличен

2

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

Скала в %

0-59,9

60-62,5

62,5-65

65-67,5

67,5-70

70-72,5

72,5-75

75-77,5

77,5-80

80-82,5

82,5-85

85-87,5

87,5-90

90-100

Kоректност

Решаването и описването на домашната работа става изключително самостоятелно в писмена форма
и представено от студента на преподавателя в обявения срок.
Всеки опит за преписване дори на част от писмена работа ще бъде наказван с анулиране на работата, а при повторен опит от същия студент,
ще се пуска доклад до Декана за нарушаване на Университетския правилник с предложение за налагане на административно наказание.
При такъв случай се прилага т. 3 на раздел III от Регламента за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители на ФМИ

Yчебни помагала

На ваше разположение е учебникът Геометрия за информатици, който може да си купите от автора лектор на тази дисциплина,
както и учебното помагало за упражненията Ръководство за решаване на задачи по геометрия за информатици
с автори М. Манев, М. Теофилова, А. Христов, Д. Грибачева, което се продава в университетските книжарници.

                

Желаещите да се снабдят с учебника да пишат на имейл адреса на автора.
Ръководството се продава само в университетските книжарници.

Материалите, предоставени тук и в часовете за лекции и упражнения, са необходими за подготовката ви.
Разрешава се ползването на калкулатор за пресмятанията и милиметрова хартия за чертежите.  

Помощен софтуер, разработен от студенти:

Помощник по Диференциална Геометрия (от Дамян Митев)                B-Spline Surface Editor (от Димитър Благоев)

Програма за визуализиране на криви на Безие (от Михаил Кочанов)

Mатериали за ползване

Информационна страница

Moodle страница

Classroom страница

Теми

   Упражнение 1    Упражнение 2   
   Упражнение 3    Упражнение 4   
   Упражнение 5    Упражнение 6   
   Упражнение 7    Упражнение 8   
   Упражнение 9    Упражнение 10

Pезултати

1. група   2. група   3. група  

Резултати 2004-2020


Това място е достъпно от 20.11.2003
Последно обновяване:08.02.2021

Рецензент на това учебно помагало е доц. д-р Добринка Грибачева


Коментари и предложения     изпращайте на електронната поща на лектора